افزایش توانایی نوشتن از طریق تکنیک های تکیه گاه سازی: مطالعه ترکیبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار زبان شناسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل

2 استادیار گروه آموزش زبان دانشکده زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

3 دانشجوی دکتری گروه زبان انگلیسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تکیه گاه سازی انگیزشی، فراشناختی و مبتنی بر فناوری در توسعه توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی می پردازد. شرکت کنندگان 60 زبان آموز بودند که بر اساس عملکردشان در آزمون مقدماتی انگلیسی (PET) انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. سپس برای سنجش توانایی نوشتاری آنان در ابتدای مطالعه، پیش آزمون گرفته شد. در گروه تکیه گاه سازی مبتنی بر فناوری، نرم افزاری توسط متخصص کامپیوتر طراحی شد که شامل تکالیف مختلفی بود. در گروه تکیه گاه سازی انگیزشی، آموزش نوشتن بر اساس فعالیت هایی بود که انگیزه فراگیران را برانگیخت. در گروه تکیه گاه سازی فراشناختی، آموزش تکیه گاه سازی شده ی نوشتن در راهبردهای فراشناختی ادغام شد. شرکت کنندگان تمامی گروه ها در پس آزمون شرکت کردند. در پایان مطالعه، تمامی شرکت کنندگان در یک مصاحبه شرکت کردند. نتایج نشان داد که تکیه گاه سازی مبتنی بر انگیزه مؤثرترین تکنیک در افزایش توانایی نوشتن زبان آموزان زبان انگلیسی است. نتایج مصاحبه همچنین نشان داد که تکنیک های تکیه گاه سازی به طور مداوم مهارت های نوشتاری زبان آموزان را بهبود می بخشد. مقدار کافی آموزش تکیه گاه سازی به زبان آموزان زبان انگلیسی کمک می کند تا بهترین تلاش خود را برای پر کردن شکاف در منطقه ی مجاور رشد خود انجام دهند. نتایج این مطالعه ممکن است برای معلمان زبان انگلیسی در حذف یا به حداقل رساندن اثرات معکوس روش ها و استراتژی های سنتی بر رفتار و یادگیری زبان آموزان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enhancing Writing Ability through Scaffolding Techniques: A Mixed-Methods Study

نویسندگان [English]

  • Farideh Okati 1
  • Ahmad Mojavezi 2
  • Azam Pishadast 3
1 Assistant Professor, English Department, Faculty of Literature, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Assistant Professor, Department of English, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
3 Department of English, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The present study explored the effects of motivational, metacognitive, and technology-based scaffolding in developing Iranian English as a foreign language (EFL) learners’ writing ability. The participants were 60 EFL learners who were selected based on their performance on the Preliminary English Test (PET). The selected participants were randomly assigned to three equal groups. Then, they took the pretest to measure their writing ability at the beginning of the study. In the technology-based scaffolding, software was designed by a computer technician consisting of different tasks. In the motivational scaffolding group, the instruction of writing was based on activities, which stimulated learners’ motivation. In the metacognitive scaffolding group, scaffolded instruction of writing was integrated into metacognitive strategies. The participants of all groups took the posttest. At the end of the study, all participants took part in the interview. The results showed that motivational-based scaffolding was shown to be the most effective technique in enhancing EFL learners’ writing ability. The results of the interview also showed that scaffolding techniques consistently improved the writing skills of EFL students. A sufficient amount of scaffolding instructions help EFL learners to give their best in bridging the gap in their zone of proximal development. The results of this study may be useful for EFL teachers in eliminating or minimizing the counterproductive effects of traditional methods and strategies on EFL learners' behavior and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scaffolding
  • motivational-based scaffolding
  • metacognitive-based scaffolding
  • technology-based scaffolding
  • writing ability
پوردانا، ناتاشا، محمدی زنوزق، زهره (1400). انواع بازخورد، انتقال معنا و انتقال ساختار در نگارش مشارکتی زبان انگلیسی در بستر تعاملات رایانه ای چند رسانه ای و متن­محور. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی‌11(3)، 453-471.
رحمتی پسند, سیده زینب, افراز، شهرام, و رزمجو, سیدآیت اله. (2022). مشکلات نوشتاری زبان آموزان ایرانی: ایجاد یک چارچوب بافت-حساس برای تمرین مهارت نوشتن. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی, 12(1), 49-73.‎
مرزبان، امیر، نوری، نورا  (1399). ارتقای نگارش پاراگراف زبان‌آموزان سطح متوسط انگلیسی از طریق همکنشی مکالمه‌ای. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی‌ 10(3)، 630-641.
Alias, N. A. (2012). Design of a motivational scaffold for the Malaysian e-learning environment. Educational Technology and Society, 15(1), 137-151.
Belland, B. R., Kim, C., & Hannafin, M. J. (2013). A framework for designing scaffolds that improve motivation and cognition. Educational psychologist, 48(4), 243-270. https://dx.doi.org/10.1080%2F00461520.2013.838920
Benson, B. (1997). Scaffolding. English Journal, 86(7), 126-127.
Booth, A., Azman, H., & Ismail, K. (2014). The role of the L1 as a scaffolding tool in the EFL reading classroom. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 118, 76–84. DOI:10.1016/J.SBSPRO.2014.02.011
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (Eds.). (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Expanded edition. Washington, DC: National Academy Press.
Brophy, J. (1999). Toward a model of the value aspects of motivation in education: Developing appreciation for particular learning domains and activities. Educational Psychologist, 34(2), 75-85. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3402_1
Chang, K. E., Sung, Y. T., & Chen, S. F. (2001). Learning through computer-based concept mapping with scaffolding aid. Journal of Computer Assisted Learning, 17(1), 21-33. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2001.00156.x
Chen, C. H. (2014). An adaptive scaffolding e-learning system for middle school students’ physics learning. Australasian Journal of Educational Technology, 30(3), 45-56. https://doi.org/10.14742/ajet.430
Cheung, Y. L. (2018). The effects of writing instructors' motivational strategies on student motivation. Australian Journal of Teacher Education (Online), 43(3), 48-55.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185. https://doi.org/10.1037/a0012801
DeGuerrero, M., & Commander, M. (2013). Shadow reading: Affordances for imitation in the language classroom. Language Teaching Research, 434-453.
Ellis, R. (2004). Task-based language learning and teaching. Oxford University Press.
Ge, X., & Land, S. M. (2003). Scaffolding students' problem-solving processes in an ill-structured task using question prompts and peer interactions. Educational Technology Research & Development, 51(1), 21-38.
Gholami Pasand, P., & Tahriri, A. (2017). Peer scaffolding in an EFL writing classroom: An investigation of writing accuracy and scaffolding behaviors. Research in English language pedagogy, 5(2), 147-166.
Hammond, J., & Gibbons, P. (2001). What is scaffolding? In J. Hammond (Ed.), Scaffolding: Teaching and learning in language and literacy education (pp. 1-14). Newtown, Australia.
Hasan, M. (2018). Impact of motivational scaffolding on the acquisition of writing skills in L2 situation. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 7(12), 39-45. https://​doi.org/10.1051/shsconf/20184200036.
Holzman, L. (2010). In M.C. Connery, V. John-Steiner & A. Marjanovic-Shane (Eds.), Vygotsky and
creativity: A cultural-historical approach to play, meaning making, and the arts
(pp. 27–40). New
York: Peter Lang.
Kao, M. T. (1996). Scaffolding in a computer-based constructivist environment for teaching statistics to college learners. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University, West Lafayette, IN.
King, A. (1991). Effects of training in strategic questioning on children’s problem-solving performance. Journal of Educational Psychology, 83(2), 307-317.
Li, G. (2017). From absence to affordances: Integrating old and new literacies in school‐based instruction for English learners. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 61(3), 241-246.
 Lee, L. (2005). Using Web-based instruction to promote active learning: Learners’ perspectives. CALICO Journal, 23(1), 139-156. https://doi.org/10.1558/cj.v23i1.139-156.
Mortazavi, M., Jafarigohar, M., Rouhi, A., & Soleimani, H. (1970). The effect of scaffolding through structuring and problematizing on EFL learners’ writing self-regulatory skills, essay writing skill and global planning time. Research in School and Virtual Learning, 4(15), 15-26.
Murday, K., Ushida, E., & Ann Chenoweth, N. (2008). Learners' and teachers' perspectives on language online. Computer Assisted Language Learning, 21(2), 125-142.
Negretti, R. (2021). Searching for Metacognitive Generalities: Areas of Convergence in Learning to Write for Publication across Doctoral Students in Science and Engineering. Written Communication, 38(2), 167–207. https://doi.org/10.1177/0741088320984796
Pearson, P. (1996). Reclaiming the center. In M. Graves, P. van den Broek, & B. Taylor (Eds.), The Wrst R: A right of all children. New York: Teachers College Press.
Salmon, G., Globerson, T., & Guterman, E. (1989). The computer as a zone of proximal development: Internalizing reading-related metacognitions from a reading partner. Journal of Educational Psychology, 81(4), 620-627.
Santoso, A. (2010). Scaffolding an EFL (English as a foreign language) effective writing class in a hybrid learning community. (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).
Sardegna, V. G. & McGregor, A. (2013). Scaffolding students’ self-regulated efforts for effective pronunciation practice. In J. Levis & K. LeVelle (Eds.). Proceedings of the 4th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, August. 2012. (pp. 182-193). Ames, IA: Iowa State University.
Valencia-Vallejo, N., López-Vargas, O., & Sanabria-Rodríguez, L. (2019). Effect of a metacognitive scaffolding on self-efficacy, metacognition, and achievement in e-learning environments. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 11(1), 1-19. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2019.11.001
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vygotsky, L. S. (1987). The collected works of L. S. Vygotsky. Volume 1. The problems of general psychology. Including the volume thinking and speech. New York: Plenum.
Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem-solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89-100.