مقایسه‌ی ساخت گفتمانی هویت حرفه‌ای در بین دو گروه از دانشجومعلمان و معلمان شاغل: گرایش به تغییر یا تکرار؟

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی این موضوع می‌پردازد که چگونه گرایش‌های هویت حرفه‌ای معلمان به‌صورت گفتمانی در طول تعاملات و گفتگوهای روزمره با دیگران ساخته می‌شود. بدین منظور، مدل ارائه‌شده توسط بمبرگ، دفینا و شیفرین (2011) شامل سه مبنای تحلیلی از دوگانه‌های متناقض عاملیت/کنترل، تفاوت/شباهت و یکسانی/تغییر استفاده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، پنج معلم شاغل و پنج دانشجو معلم (همگی مؤنث) در مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته شرکت کردند و همچنین در گفتگوهای شخصی با پژوهشگر شرکت کردند. هم‌زمان، این مصاحبه‌ها و گفتگوها به‌صورت متنی بازنویسی شده و با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. تجزیه‌وتحلیل مکرر مضامین نشان داد که معلمان باتجربه‌تر معتقد بودند که هویت آن‌ها به‌عنوان یک معلم توسط محیط پیرامون کنترل می‌شود و نه توسط خودشان (کنترل) درحالی‌که دانشجو معلمان معتقد بودند که می‌توانند تحولات جدیدی را در کلاس‌های درس خود آغاز کنند(عاملیت). علاوه بر این، هر دو گروه اظهار داشتند که هویت آن‌ها بیشتر شبیه سایر همکاران یا معلمانشان است (یکسانی) و نه متفاوت از دیگران که ناشی از دنبال کردن یک‌روال ثابت در شغل روزانه (تکرار) در تقابل با تغییر شیوه‌های تدریس بر اساس نیازهای خاص محیط (تغییر) قرار دارد. تصمیم‌گیری آگاهانه مبتنی بر آگاهی می‌تواند به تقویت عاملیت در برابر گفتمان‌های مسلط قدرت گرفته از محیط کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of two groups of pre- and in-service teachers' discursive construction of their professional identities: Inclination toward change or constancy?

نویسنده [English]

  • Farzaneh Dehghan
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed at exploring how teachers discursively construct their professional identity inclinations during their everyday interactions and talks with others. For this purpose, the three dilemmatic lenses of professional identity construction proposed by Bamberg, De Fina and Schiffrin (2011) was used. These three controversial lenses include agency versus control, difference versus sameness and constancy versus change. In order to gather data, 5 experienced teachers and 5 teacher-students (all females) took part in semi-structured interviews and follow-up personal contacts with the researcher. All the content was transcribed for the purpose of content analysis. The iterative analysis of the content revealed that more experienced teachers believed that their identities as a teacher were controlled by the world and not by themselves (control vs. agency) while the majority of teacher-students believed that they could initiate new transformations in their classrooms. Moreover, both groups asserted that their identities were constructed as more similar to other colleagues or their own teachers (sameness) rather than different by following a fixed routine in their daily career (constancy) in contrast to changing their practices according to the particular needs of the context (change). Informed decision-making based on awareness can help agency and initiation against dominant discourses empowered by the context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Identities
  • Identity Inclinations
  • Discursive Construction
  • Competing Discourses
  • Dominant Discourses
  • Teachers&rsquo
  • Agency
doi: 10.22059/jflr.2017.209863.271