تاثیرالگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران-ایران

2 دانشیار، ﮔﺮوه تکنولوژی آموزشی، داﻧﺸﻜﺪه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد تمام، ﮔﺮوه تکنولوژی آموزشی، داﻧﺸﻜﺪه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد تمام، ﮔﺮوه سنجش و اندازه‌گیری، داﻧﺸﻜﺪه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یادگیری فعالیتی دگرگون‌ساز است که افراد را برای مقابله با رویدادها و سازش با محیط آماده می‌سازد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله‌محور بر سبک‌های حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعة نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌‌آزمون است که در دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. شرکت‌کنندگان تعداد 320 نفر به‌صورت در دسترس با جایگزینی تصادفی بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، ابتدا پرسشنامة حل‌مسألة کسیدی و لانگ به‌عنوان پیش‌آزمون روی دو گروه اجرا شد. سپس، نحوة آموزش در گروه کنترل به شیوة مرسوم و در گروه آزمایش تحت الگوی آموزش معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس حل مسأله بود. جهت بررسی میزان یادگیری، نمرات پس‌آزمون دو گروه با هم مقایسه شد. جهت بررسی نرمال بودن جامعة مورد مطالعه آزمون اندازه‌گیری مکرر و آزمون تی تست مستقل انجام شد. یافته‌ها نشان داد که استفاده از این الگوی تدریس بر سبک‌های حل‌مسألة سازنده و غیرسازندة یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان تأثیر دارد. همچنین، عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهتر و تفاوت یادگیری معنادارتر بود. اما پیش‌آزمون تأثیر و برتری معنی‌داری بر پس‌آزمون دو گروه نداشته است. یادگیری به این شیوة تدریس، یکی از نیازهای اساسی آموزش امروزی در همة سطوح تحصیلی است. با توجه به مزایایی چون تقویت ژرف اندیشی، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، خلاقیت، اطمینان در اتخاذ تصمیم و حل مسأله، این شیوة تدریس می‌تواند به‌عنوان روشی مکمل در کنار آموزش‌های سنتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Flipped-Learning Model Based on the Problem-Solving Teaching Approach on Students' Problem-Solving Styles of English Language Learning

نویسندگان [English]

  • Shila Soleymani 1
  • Khadijeh Aliabadi 2
  • Ismaiil Zaraii Zavaraki 3
  • Ali Delavar 4
1 Instructional Technology Department, Faculty of Psychology & Education, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Instructional Technology Department, Faculty of Psychology & Education, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran iran
3 Professor, Instructional Technology Department, Faculty of Psychology & Education, Allameh Tabataba’i University, Tehran
4 Professor, Evaluating and Measuring Department, Faculty of Psychology & Education, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Learning is a transformational activity that prepares people to cope with events and adapt to the environment. Therefore, the present study investigates the effect of a flipped learning model based on the problem-solving teaching approach on students' English language learning problem-solving styles. This research is a quasi-experimental study with pre- and post-test in two control and experimental groups. participants were 320 people available by random replacement. To collect data, Cassidy and Long's problem-solving questionnaire was administered to the two groups as a pre-test. Then, the teaching method was traditional in the control group, and under a flipped teaching model based on the problem-solving teaching approach in the experimental group. To evaluate the amount of learning, the post-test scores of the two groups were compared. To measure the normality of the study population, a repeated measure test and independent t-test were performed. The results indicate the use of this method has an impact on students' constructive and non-constructive problem-solving styles of learning English. Also, the performance of the experimental group was better than the control group, and the learning difference was more significant. But no significant superiority was observed in the effect of the method in the two groups. Learning in this way is one of the basic needs of today's all levels of education. Given the benefits of reinforcing in-depth thinking, analytical thinking, critical thinking, creativity, confidence in decision-making, and problem-solving, this teaching method can be used as a complementary method alongside traditional teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-Solving Styles (PSS)
  • English Language
  • Model
  • Flipped Learning
  • Problem- Solving Teaching Approach (PSTA)
احمدی، هدی‌سادات. (1388). اثربخشی آموزش حل مسأله در افزایش هدفمندی عاطفة مثبت و خودکنترلی در بین نوجوانان غیرهدفمند. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
ادیب‌نیا، اسد. (1389). روش‌ها و فنون تدریس علوم تجربی در مدارس ابتدایی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
ادیب‌نیا، اسد.، مهاجر، یحیی.، و شیخ‌پور، سکینه. (1392). مقایسة تأثیر روش تدریس حل‌مسأله با روش تدریس کاوشگری بر مهارت‌های حل‌مسألة اجتماعی دانش‌آموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایة پنجم ابتدایی. 10 (9)، 63- 78. https://jsr-e.isfahan.iau.ir/article_534268_fc678771174a69c83ae7dac5f9b89d8e.pdf?lang=en
باباپور خیرالدین، جلیل.، رسول‌زادة طباطبایی، سیدکاظم.، اژه‌ای، جواد.، و فتحی آشتیانی، علی. (1382). بررسی رابطة بین شیوه‌های حل مسأله و سلامت روانشناختی دانشجویان، مجلة روانشناسی، 7(1)، 3- 16. https://www.sid.ir/paper/54504/en
پارسونز، ریچارد.، استفان لوئیس، هینسون.، و دیبورا، ساردو براون. (1396). روان­شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری، ترجمه: اسدزاده، حسن.، و اسکندری، حسین، تهران: انتشارات رشد فرهنگ.
پروانه، حمید.، ذوقی، مسعود.، و اسدی، نادر. (1399). تأثیر روش آموزش معکوس بر خودمختاری و اضطراب زبان آموزان ایرانی. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی. 10(2)، 330- 347. https://jflr.ut.ac.ir/article_77031_361a28f30bf2dc375e8567d7da62ff4b.pdf
جلالی، مهری. (1400). انگلیسی به­عنوان یک زبان میانجی: نگرش دانشجو-معلمان و معلمان انگلیسی در ایران. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، 11(4)، 605-625. https://jflr.ut.ac.ir/article_84386_21d3757a0e61536730ce613e71d4179b.pdf
حدادی، سمانه.، زارع، حسین.، و علیزاده‌فرد، سوسن. (1399). تأثیر یادگیری زبان دوم بر مهارت‌های حل مسئله و سبک‌های تصمیم‌گیری. 7(4)، 79-87. https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_6754_869a22d7c871a9b5e40921549a4ebaec.pdf?lang=en
حسینی طبقدهی، سیده‌لیلا.، و صالحی، محمد. (1397). رابطۀ بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی، فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 8(3)، 21- 45. https://ictedu.sari.iau.ir/article_661630_84237bf8dff27099833cd82ac00eb404.pdf
حمیدی، همایون.، و سرفرازی، مهرزاد. (1388). جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. 1(1)، 1-48. http://sspp.iranjournals.ir/article_626.html
زارع، حسین.، و فروزنده، لطف الله. (1392). خلاقیت، حل مسئله و تفکر راهبردی (رشته روان­شناسی)، تهران: انتشارات  دانشگاه پیام نور.
زارع، حسین.، و نهروانیان، پروانه. (1396). اثر آموزش تفکر انتقادی بر سبک‌های حل‌مسأله و یادگیری خودراهبر، فصلنامۀ تازه‌های علوم شناختی، تابستان، 19(2)، 85- 96. https://icssjournal.ir/article-1-541-en.pdf
زارعی، حیدرعلی.، و مرندی، احمد. (1390). ارتباط راهبردهای یادگیری و سبک‌های حل مسأله با پیشرفت تحصیلی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 6(3)، 128- 109. https://jmte.riau.ac.ir/article_780_1b7e6d0094fe458cd297308a542b5d61.pdf
سلیمانی، شیلا.، موسوی، سیدیعقوب.، و پریرخ، مهری. (1391). رابطه بین میزان استفادة اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال ۸۷-۸۸، پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطلاعات, 27(3)، 737-758. file:///C:/Users/Admin/Downloads/IranDoc-v27n3p737-en%20(1).pdf

سلیمانی، شیلا.، علی‌آبادی، خدیجه.، زارعی‌زوارکی، اسماعیل.، و دلاور، علی. (1401). بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس. 16(3)، 539-551. https://doi.org/10.22061/tej.2022.8820.2734

شعبانی، حسن. (1399). مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت.
صاحب‌یار، حافظ.، و برقی, عیسی. (1400). اثربخشی آموزش معکوس بر جهت‌گیری هدف در یادگیری درس زبان انگلیسی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. 18(41)، 17-1. https://jeps.usb.ac.ir/article_6047_c29443fd150ee4c50fca55da3b5978e3.pdf
صاحب‌یار، حافظ.، و مصرآبادی، جواد. (1400). اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعة فراتحلیل. نوآوری‌های آموزشی، 20(3)، 7-30. http://noavaryedu.oerp.ir/article_134677_bc1b728769ea49ff9d946f06c343e66f.pdf
صبوری خسروشاهی, حبیب. (1389). آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش‌ها و راهبردهای مواجهه با آن، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. 1(1)، 196-153. http://sspp.iranjournals.ir/article_631_312879ddb971c904c93e0eb296eef63f.pdf
صفوی، امان‌الله. (1393).  کلیات روش‌ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات معاصر.
فرهادیان، محمود. (1388). جایگاه و نقش یادگیری مبتنی بر حل مسئله در کتاب‌های درسی الکترونیکی، عیار، 23، 100-116. https://jut.samt.ac.ir/article_17586_54eebf3cb3a9ab36b875b7124eebaecf.pdf
عبداللهی، بیژن.، و احمدآبادی، آرزو. (1398). نظریة زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس. توسعة حرفه­ای معلم 4(2)، 29-45. http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1128_595e5687b0ac69f615be1d271ecd746c.pdf?lang=en
فیضی‌کنجینی، لیلی.، فداکارسوقه، ریحانه.، چهرزاد، مینومیترا.، و کاظم‌نژادلیلی، احسان. (1395). مهارت‌های حل‌مسألۀ دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری، اولین همایش کشوری سبک زندگی سالم، نشریۀ پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 25(81)، 86-95. https://hnmj.gums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-454-20&sid=1&slc_lang=fa
محمودی، فیروز (1391). طراحی الگوی برنامة درسی مبتنی بر مسئله در دورة کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و اعتبارسنجی و امکان‌سنجی آن در آموزش عالی ایران. رسالة دکتری برنامة درسی دانشگاه تربیت مدرس.
محمودی‌نژاد، سیدرؤیا.، مسعودی یکتا، لیلا.، صمصامی‌پور، مهتاب.، زمانیان، مهدی.، محمودی‌نژاد، سیدامید.، و کسانی، عزیز. (1398). بررسی رابطۀ بین انگیزۀ پیشرفت و سبک‌های حل‌مسألۀ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، مجلۀ راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 17(1)، 17- 25. file:///C:/Users/Admin/Downloads/10006313990103.pdf
مهرمحمدی، محمود. (1393). برنامة درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها، انتشارات: مشهد- به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) و تهران- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
مهرمحمدی، محمود.، و محمودی، فیروز. (1391). وارونگی: رویکردی نوین به طراحی برنامه‌های درسی معطوف به تربیت حرفه‌ای (با تاکید بر علوم تربیتی). نشریة مطالعات برنامة درسی آموزش عالی. 3( 6)، 141- 177. http://mehrmohammadi.ir/wp-content/uploads/2019/07/Fa_95.pdf
نوری‌نژاد، سپیده.، هادی‌پور فرد، احسان.، و بوالی، محمد. (1400). تأثیر یادگیری معکوس بر روی مهارت نگارش به زبان انگلیسی و میزان خودباوری در دانشجویان پزشکی ایرانی. مجله افق­های زبان، 6(1)، 161-182. file:///C:/Users/Admin/Downloads/51020020221108.pdf
Abdullah, M. H., & Tan, B. H. (2016). Wired together: Collaborative problem-based language learning in an online forum. Malaysian Journal of ELT Research, 4(1), 18. https://melta.org.my/journals/MAJER/downloads/majer04_01_05.pdf
Azman, N., & Shin, L. K. (2012). Problem- based learning in English for a second language classroom: students’ perspectives. International Journal of Learning, 18(6). file:///C:/Users/Admin/Downloads/Problem-basedLearninginEnglishforaSecond-AzmanLimKorShin.pdf
Bakar, E. A., Norhayati, M., & Lau, M. (2009). The use of English in PBL triggers at UKM Medical Faculty. In Post Conference Proceeding of 2nd Asia-Pacific Conference on Problem-Based Learning, Singapore, 8. 4-7.
Cassidy, T., & Long, C. (1996). Problem‐solving style, stress and psychological illness: Development of a multifactorial measure. British Journal of clinical psychology, 35(2), 265-277. https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/1403/1/Long95PhD.pdf#page=98
D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2010). Problem-solving therapy. Handbook of cognitive-behavioral therapies, 3, 197-225. https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Handbook%20of%20Cognitive-Behavioral%20Therapies.pdf#page=212
Dmitrenko, N., Petrova, A., & Podzygun, O. (2020). Problem based tasks in foreign language acquisition for intending educators. In Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. 361, p. 372. file:///C:/Users/Admin/Downloads/PROBLEM-BASED_TASKS_IN_FOREIGN_LANGUAGE_ACQUISITIO.pdf
Hassanpour Dehkordi, A., & Heydarnejad, M. S. (2016). The effects of problem-based learning and lecturing on the development of Iranian nursing students’ critical thinking. Pak J Med Sci, 24(5). https://www.pjms.com.pk/issues/octdec108/pdf/learning.pdf
Hwang, G. J., Hsu, T. C., Lai, C. L., & Hsueh, C. J. (2017). Interaction of problem-based gaming and learning anxiety in language students' English listening performance and progressive behavioral patterns. Computers & Education, 106, 26-42. https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/161218.pdf
Preeti, B., Ashish, A., & Shriram, G. (2013). Problem Based Learning (PBL)-an effective approach to improve learning outcomes in medical teaching. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 7(12), 2896. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3919301/pdf/jcdr-7-2896.pdf
Prichard, J. S., Stratford, R. J., & Bizo, L. A. (2006). Team-skills training enhances collaborative learning. Learning and instruction, 16(3), 256-265. file:///C:/Users/Admin/Downloads/Team-skills_training_enhances_collaborative_learni.pdf
Putra, I. N. T. D. (2020). Students’ attitudes in learning English for tourism using google classroom in Mataram Tourism College. Jo-ELT (Journal of English Language Teaching) Fakultas Pendidikan Bahasa & Seni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP, 7(1), 9-17. file:///C:/Users/Admin/Downloads/Students_Attitudes_in_Learning_English_for_Touris.pdf
Que, N. T., & Van, P. T. H. (2015). Proposed seven-step action plans in implementing problem-based learning projects for English Teachers in NFLP2020 Training Prograns at Thai Nguyen University. http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Upload/Collection/brief/brief_48399_52314_9920158551311.pdf
Soleymani, Sh., Aliabadi, K., Zaraii Zavaraki, I., & Delavar, A. (2021). The effect of Flipped Learning Pattern (FLP) in terms of Problem-Based Teaching Approach (PBTA) on applicants’ Self-Directed Learning (SDL) Towards the English Courses. Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies, 6(2), 87-116. http://efl.shbu.ac.ir/article_134501.html
Terasne, T., & Setianingsih, T. (2020). The effect of problem based solving strategy towards students’ speaking skill. Journal Pedagogy, 7(3), 151-155. file:///C:/Users/Admin/Downloads/2650-6951-1-PB.pdf
Woods, D. R. (1996). Problem‐based learning for large classes in chemical engineering. New Directions for Teaching and Learning, 1996(68), 91-99. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tl.37219966813