مشکلات نوشتاری زبان آموزان ایرانی: ایجاد یک چارچوب بافت- حساس برای تمرین مهارت نوشتن

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری-آموزش زبان انگلیسی-دانشگاه آزاد-قشم-ایران

2 استادیار-آموزش زبان انگلیسی-دانشگاه آزاد-قشم-ایران

3 پروفسور-آموزش زبان انگلیسی-دانشگاه دولتی- شیراز-ایران

چکیده

این پژوهش کیفی به بررسی مشکلات نوشتاری زبان آموزان ایرانی پرداخته و چهارچوبی بافت-حساس (Context-sensitive Framework)را با توجه به این مشکلات، برای دانشجویان زبان برای تمرین نوشتن ارائه داده است. برای دستیابی به اهداف مطالعه، بر اساس نمونه گیری آسان (Convenience sampling)، 14 دانشجوی کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در این پژوهش شرکت کردند. هر کدام از آنها مقاله ای پنج پاراگرافی نوشتند و در مصاحبه ای نیمه-ساختاری(Semi-structured interview) شرکت کردند تا مشکلات خود را در زمینه نوشتن بیان کنند. محققان مقاله ها را با توجه به سر فصل پنج مؤلفه ای جکوب(1981) Jacob, 1981)) ارزیابی کردند تا نوع مشکلات نوشتن را شناسایی کنند. علاوه بر این، مصاحبه ها رونویسی شدند و داده ها بر اساس مراحل سیستماتیک کوربین و استراوس(2014) &Strauss (Corbin, 2014) که شامل کد گذاریهای باز، محوری و انتخابی (Open, Axial and Selective Coding)می باشند کدگذاری شدند. یافته ها نشان داند که دانشجویان ایرانی بیش ازهرچیزی در مکانیک نوشتار مشکل داشتند.پس از آن، گرامر، سازماندهی درایجاد مؤلفه های مقاله ، انسجام ، محتوا و واژگان به ترتیب به عنوان بیشترین تاکمترین میزان فراوانی مشکلات شناسایی شدند. علاوه بر این، احساسات منفی مانند اضطراب و عدم انگیزه باعث برخی مشکلات نوشتاری شدند. بر این اساس، محققان یک چارچوب سه مرحله ای بافت- حساس برای تمرین نوشتن ایجاد کردند. در این چارچوب فعالیت های مراحل پیش از نوشتن، حین نوشتن و پس از نوشتن با توجه به مشکلات نوشتاری دانشجویان مشخص شدند تا به آنها کمک شود بر مشکلات نوشتاری خود غلبه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian EFL Learners' Writing Problems: Developing a Context-Sensitive Framework to Practice Writing

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Zeinab Rahmatipasand 1
  • Shahram Afraz 2
  • Seyyed Ayatollah Razmjoo 3
1 Ph.D. Student in TEFL, Department of English Language, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor of TEFL, Department of English Language, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Full Professor of TEFL, Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This qualitative study investigated Iranian EFL learners' writing difficulties and proposed a context-sensitive framework considering these difficulties for English language students to practice writing. To achieve the objectives of the study, based on the convenience sampling, 14 undergraduate students majoring in English Language Translation from Islamic Azad University of Tonekabon participated in this study. Each of them wrote a five-paragraph essay. Also, they took part in a semi-structured interview to assert their difficulties regarding writing. The researchers evaluated the essays according to Jacob's five-component rubric (1981) to identify the kind of writing problems. Also, the interviews were transcribed and the data were codified based on Corbin and Strauss (2014) systematic steps of open, axial, and selective coding. The findings revealed that Iranian EFL students had problems in mechanics of writing; grammar; organization including developing the components of the essay, coherence and cohesion; content; and vocabulary as the most to the least frequent problems respectively. Moreover, negative feelings such as anxiety and lack of motivation caused some writing problems. Accordingly, the researchers developed a three-phase context-sensitive framework for practicing writing. In this framework the activities of each phase of prewriting, while writing, and post writing are specified according to the identified writing problems of the students to help them overcome their problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context-sensitive Framework
  • Grounded Theory
  • Iranian EFL Learners
  • Writing Skill
  • Writing Problems
Abdullah, M. Y., Hussin, S., & Shakir,M. (2018). The effect of peers’ and teacher’s e-feedback on writing anxiety level through CMC applications. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 13(11). doi:10.3991/ijet.v13i11.8448
.
Akbari, Z. (2015). Current challenges in teaching/learning English for EFL learners: The case of junior high school and high school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 394-401. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.524
Bacha, N. (2001). Writing evaluation: What can analytic versus holistic essay scoring tell us? System, 29(3), 371-383. doi:10.1016/S0346-251X(01)00025-2
 
Bitchener, J., Basturkmen, H., & East, M. (2010). The focus of supervisor written feedback to thesis/dissertation students. International Journal of English Studies, 10(2),79-97.doi:10.6018/ijes/2010/2/119201
Byrnes, J. P. (2002). The development of decision-making. Journal of Adolescent Health, 31(6, Supplement), 208-215. doi:10.1016/S1054-139X(02)00503-7
Caudery, T. (1990). The validity of timed essay tests in the assessment of writing skills. ELT Journal, 44(2), 122-131. doi:10.1093/elt/44.2.122
Caulk, N. (1994). Comparing teacher and student responses to written work. TESOL Quarterly, 28(1), 181-188. doi:10.2307/3587209
Corder, S. P. (1981). Error analysis and interlanguage. Oxford: Oxford University Press.Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Derakhshan, A., & Karimian Shirejini, R. (2020). An investigation of the Iranian EFL learners’ perceptions towards the most common writing problems. SAGE Open, 10(2), 1-10. doi:10.1177/2158244020919523
Dong, Y. R. (1998). Non-native graduate students’ thesis/dissertation writing in science: Self-reports by students and their advisors from two U.S. institutions. English for Specific Purposes, 17(4), 369-390. doi:https://doi.org/10.1016/S0889-4906(97)00054-9
Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press
Du, J. (2020). Non-native English-speaking engineers’ writing at the workplace. Singapore: Springer.  Donohue, L. (2009). The write beginning. Ontario, Canada: Pembroke Publishers Limited.
Gautam, P. (2019). Writing skill: An instructional overview. Journal of NELTA Gandaki, 2, 74-90. doi:https://doi.org/10.3126/jong.v2i0.26605
 
 
 
Jabali, O. (2018). Students' attitudes towards EFL university writing: A case study at An-Najah National University, Palestine. Heliyon, 4(11). doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00896
Jafari, N., &  Ansari, D. N. (2012). The effect of collaboration on Iranian EFL learners’ writing accuracy. International Education Studies, 5(2), 125–131. doi:10.5539/ies.v5n2p125
 
Jalili, M., & Shahrokhi, M. (2017). The effect of collaborative writing on Iranian EFL learners' L2 writing anxiety and attitudes. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 4(2), 68-72. doi:10.7575/aiac.ilalel.v.4n.2p.68
Keh, C. L. (1990). Feedback in the writing process: a model and methods for implementation. ELT Journal, 44(4), 294-304. doi:10.1093/elt/44.4.294
Kelly, M. (July 01, 2019). The prewriting stage of the writing process.   Retrieved from https://www.thoughtco.com/prewriting-stage-of-the-writing-process-8492
Kumaravadivelu, B. (2001). Toward a postmethod pedagogy. TESOL Quarterly, 35(4), 537-560. doi:https://doi.org/10.2307/3588427
Kumaravadivelu, B. (2006). Tesol methods: Changing tracks, challenging trends. TESOL Quarterly, 40(1), 59-81. doi:https://doi.org/10.2307/40264511
Lee, I. (1997). Peer reviews in a Hong Kong tertiary classroom. TESL Canada Journal, 15(1), 58-69. doi:https://doi.org/10.18806/tesl.v15i1.692
Li, M. (2013). Individual novices and collective experts: Collective scaffolding in wiki-based small group writing. System, 41(3), 752-769.doi:https://doi.org/10.1016/j.system.2013.07.021
Mangelsdorf, K. (1992). Peer reviews in the ESL composition classroom:What do the students think? ELT Journal, 46(3), 274-284. doi:10.1093/elt/46.3.274
 
Marashi, H., & Dadari, L. (2012). The impact of using task-based writing on EFL learners’ writing performance and creativity. Theory and Practice in Language Studies, 2(12), 2500-2507. doi:10.4304/tpls.2.12.2500-2507
Marzban, A. & Nouri, F. (2018). The effect of freewriting on developing punctuation marks in paragraph writings of Iranian EFL intermediate learners. Theory and Practice in Language Studies,8 (1), pp. 34-43. doi: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0801.05
 
 
 
Mubarak, A. A. A. (2017). An investigation of academic writing problems level faced by undergraduate students at Al Imam Al Mahdi University-Sudan. English Review: Journal of English Education, 5(2). doi:10.25134/erjee.v5i2.533
Nyasimi, N. B. (2014). Challenges students face in learning essay writing skills in English language in secondary schools in Manga District, Nyamira County, Kenya (master's dissertation), Kenyatta University, Kenya Retrieved from http://ir-library.ku.ac.ke/handle/123456789/11907 
 
Ongo, J. (2014). How do planning time and task conditions affect metacognitive processes of L2 writers? Journal of Second Language Writing, 23, 17-30.doi:https://doi.org/10.1016/j.jslw.2013.10.002
Patience, I. O. (2020). Teaching writing in Nigerian secondary schools: Teachers’ attitude toward the teaching of writing and their writing self-efficacy. Journal of Teaching and Teacher Education, 8(1), 39-51. doi:http://dx.doi.org/10.12785/jtte/080105
 
Pottle, J. L. (2000). Writing: A comprehensive guide to the writing process. Portland, Maine: Weaston Walch Publisher.
 
 
Raimes, A. (1991).  Instructional balance: From theories to practices in the teaching of writing. In J.  Atlis (Ed.), Georgetown University round table on language and linguistics(pp. 238–249).
             Georgetown University Press.
Rowe, A. D., & Wood, L. N. (2008). Student perceptions and preferences for feedback. Asian Social Science, 4(3), 78-88. doi:10.5539/ass.v4n3p78.
 
 
 
 
Tan, B. H. (2011). Innovative writing centers and online writing labs outside North America. Asian   EFL Jour-nal, 13 (2), 391-418. Retrieved September 5, 2011 from http://www.asian-efl-                 journal.com/PDF/June_2011.
 
Toba, R., Noviana Noor, W. & Sanu, L. (2019). The current issues of Indonesian EFL students’ writing skills: Ability, problem, and reason in writing comparison and contrast essay. DINAMIKA ILMU, 19(1), 57-73. doi: http://doi.org/10.21093/di.v19i1.1506
 
 
Wilkinson, A. (1965). The concept of oracy. English in Education, 2(2), 3-5. doi:https://doi.org/10.1111/j.1754-8845.1965.tb01326.x
Williams, J. C. (2003). Providing feedback on ESL students' written assignments. The Internet TESL Journal, 9(10).  Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/Williams-Feedback.html
 
Williams, J. M., & Bizup, J. (2015). Style: the basis of clarity and grace. Pearson.
 
Wolff, D. (2000). Second language writing: a few remarks on psycholinguistic and instructional issues. Learning and Instruction, 10(1), 107-112. doi:https://doi.org/10.1016/S0959-4752(99)00021-3