بررسی دانش محتوایی تربیتی فناوری مدرسان زبان در آموزش مجازی در ایران: مورد مدرسان زبان فرانسه و انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی (نقش تکنولوژی در آموزش زبان های خارجی)(پاییز1400)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران. دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

2 گروه زبان فرانسه، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

جستار حاضر به بررسی تلقی مدرسان زبان‌های انگلیسی و فرانسه از دانش محتوایی تربیتی فناوری خود در کلاس‌های مجازی و در دوران پساکرونا در ایران می‌پردازد. هدف از این مطالعه تحلیل رابطۀ میان عواملی نظیر سابقۀ تدریس مجازی‌، شرکت در دوره‌های مجازی و زبان مورد تدریس با دانش‌های TPACK بوده است. 116 مدرس این دوره‌ها در موسسات ایران به پرسشنامۀ الکترونیکی محقق-ساخت (پایایی 0.96)، متشکل از 7 گویه (دانش‌های فناوری، تربیتی، محتوایی، محتوایی فناوری، محتوایی تربیتی، تربیتی فناوری، محتوایی تربیتی فناوری و زمینه‌ای) و 34 پرسش پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهند هر دو گروه از مدرسان ارزیابی مثبتی از سطح دانش‌ محتوایی، دانش زمینه‌ای و دانش تربیتی محتوایی خود داشته، اما به دانش تربیتی فناوری و دانش فناوری خود امتیاز پایینی داده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که علی رغم گذشت دست کم یک سال از تدریس مجازی و شرکت در دوره‌های گوناگون تربیت مدرس ویژۀ این کلاس‌ها، مدرسان همچنان آمادگی کافی جهت استفاده از فناوری به عنوان محور اصلی در فرایند آموزشی را ندارند. به علاوه، نتایج دال بر این هستند که میان عواملی چون سن، جنسیت، گرایش تحصیلی و زبان مورد تدریس با میزان دانش محتوایی تربیتی فناوری ارتباط معناداری وجود نداشته؛ در حالی‌که، دانش محتوایی مدرسان متأثر از سابقۀ تدریس حضوری یا مجازی، مدرک تحصیلی و شرکت در دوره‌های تربیت مدرس ویژۀ کلاس‌های مجازی بوده، دانش تربیتی آنان از سابقۀ تدریس و شرکت در دوره‌های ویژۀ کلاس‌های مجازی تأثیر گرفته و دانش‌ تربیتی فناوری و محتوایی تربیتی فناوری آنان زیر تأثیر سابقۀ تدریس مجازی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Iranian Virtual Language Instructors’ Technological Pedagogical Content Knowledge: The Case of English and French Language Instructors

نویسندگان [English]

  • Soodeh Eghtesad 1
  • Marzieh Mehrabi 2
1
2 French Department
چکیده [English]

This study investigates virtual English and French language instructors’ perception of their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in Iran, in the Covid-19 Pandemic situation, in order to understand the way in which participants’ TPACK is related to their virtual language-teaching experience, their virtual teacher-training courses (TTC), and their taught languages. The data were collected through an electronic researcher-made questionnaire (internal consistency of 0.96), composed of 34 questions regarding TPACK’s seven sub-components: Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge, Content Knowledge, Pedagogical Content Knowledge, Technological Pedagogical Knowledge, Technological Pedagogical Content Knowledge, and Contextual Knowledge. Participants were composed of 116 French and English language instructors from various language institutes in Iran. Results indicate that both English and French instructors received the highest scores in Content Knowledge, Contextual Knowledge, and Pedagogical Content Knowledge, while they received the lowest scores in Technological Pedagogical Knowledge and Technological Knowledge. Findings suggest that despite at least one year of virtual teaching experience, and various virtual TTC, instructors are relatively hesitant in using technology as the medium through which teaching takes place. In addition, there is no significant relationship between participants’ perceived TPACK and their age, gender, field of study and taught languages. However, instructors’ Content Knowledge is influenced by the amount of their virtual language-teaching experiences, their degree-level, and their participation in virtual TTCs. Their Pedagogical Knowledge is influenced by their virtual teaching experience and participation in virtual TTCs, and their Technological Pedagogical Knowledge and Technological Pedagogical Content Knowledge are influenced by the amount of their virtual language-teaching experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Teaching
  • Technological Pedagogical Content Knowledge
  • English Language
  • French Language
  • Iranian Teachers
آفتابی، پ.، عسگری، ع.، قادری، م. (1398). طراحی الگوی دانش محتوایی، پداکوژیکی و فناوری معلمان علوم تجربی متوسطه اول استان کردستان. تدریس پژوهی، 7(2)، 161-188. 
حسینی،‌ ز (1394).  مقایسه تأثیر الگوهای آموزش مستقیم و ساختارگرایی بر افزایش دانش تلفیق تکنولوژی دانشجو معلمان. رویکردهای نوین آموزشی (10)2 .21-40.
دشتستانی، س.ر.، کرمی، ح. (1398). بررسی مهارت‌های فنی، آموزشی و ارزیابی معلمان ایرانی در دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، دورة 9، شمارة 3، 815-830.
رئیس نژادیان، ر و صیف، م.ح. (1395). بررسی ابعاد دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران زن متوسطه دوم ناحیه 4 شیراز. ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری. تهران. تیر 1395.
صیف، م.ح.، رستگار، الف.، ظهیری، الف. (1348). ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران. فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 5(3) 73-84.
مهاجروطن، م. (1397). دانش محتوایی، پداگوژیکی، فناوری: چارچوبی برای دانش معلم ( TPCK )، دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات، کرمانشاه.
Aniq, L. N., & Drajati, N. A. (2019). Investigating EFL teachers’ perceptions on their TPACK development: how EFL teachers view seven domains on TPACK framework. Leksika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya13(2), 95-101.
Atabek, O. (2020). Alternative Certification Candidates' Attitudes towards Using Technology in Education and Use of Social Networking Services: A Comparison of Sports Sciences and Foreign Language Graduates. World Journal on Educational Technology: Current Issues12(1), 1-13.
Bachy, S. (2014). Un modèle-outil pour représenter le savoir technopédagogique disciplinaire des enseignants. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur30(2), 1-29.
Bachy, S. (2019). Comment se développe le savoir technopédagogique discipliniaire? Spirale-Revue de recherches en education, (1), 125-137.
Bagheri, M. (2020). Validation of Iranian EFL Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Scale. ESL-EJ, 24(2). 1-29.
Baser, D., Kopcha, T. & Ozden, Y. (2016). Developing a technological pedagogical content knowledge (TPACK) assessment for preservice teachers learning to teach English as a foreign language, Computer Assisted Language Learning, 29(4), 749-764.
Castéra, J., Coiffard Marre, C., Chan Kit Yok, M.  Sherab, K., & Antonietta Impedovo, M. (2020). Self-reported TPACK of teacher educators across six countries in Asia and Europe. Education and Information Technologies, Springer Verlag, In press, ‌10.1007/s10639-020-10106-6‌. ‌hal-02444776
Cementina, S. (2019). Language Teachers' Digital Mindsets: Links between Everyday Use and Professional Use of Technology. TESL Canada Journal36(3), 31-54.
Cheng, K H. (2017). A survey of native language teachers’ technological pedagogical and content knowledge (TPACK) in Taiwan. Computer Assisted Language Learning30(7), 692-708.
Demiröz, H., & Türker, F. (2020). EFL Instructors' Perceptions and Attitudes towards Using CALL in Language Classrooms. Cumhuriyet International Journal of Education9(1), 291-307.
Esfandiari, R., & Sokhanvar, F. (2020). Modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology in Investigating Iranian Language Learners’ Attitudes toward Mobile Assisted Language Learning (MALL). Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 6(4), 93-105.
Fathi, J., & Yousefifard, S. (2019). Assessing Language Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): EFL Students’ Perspectives. Research in English Language Pedagogy, 7(2), 255-282.
Flanigan, A. E., & Babchuk, W. A. (2020). Digital distraction in the classroom: exploring instructor perceptions and reactions. Teaching in Higher Education, 1-19.
Foueco, G. M. D., & Ortega, R. B. (2019). Connaissances professionnelles mobilisées dans les pratiques d'enseignement de la programmation de microprocesseurs à l'aide de la simulation: étude de cas des représentations de savoirs technopédagogiques disciplinaires de 40 enseignants d'électronique au Cameroun. Quelle école pour demain: enjeux, priorités, défis⟨hal-02354894⟩
Gao, L. X., & Zhang, L. J. (2020). Teacher learning in difficult times: Examining foreign language teachers’ cognitions about online teaching to tide over COVID-19. Frontiers in Psychology11, 2396.
Ghany, S. A. (2019). Étude analytique de la formation initiale des enseignants de FLE selon le modèle TPACK. مجلة البحث العلمى فى التربیة20(الجزء الثالث عشر), 612-639.‎
Inpeng, S., & Nomnian, S. (2020). The use of Facebook in a TEFL program based on the TPACK framework. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 13(2), 369-393.
Khatoony, S., & Nezhadmehr, M. (2020). EFL teachers' challenges in integration of technology for online classrooms during Coronavirus (COVID-19) pandemic in Iran. AJELP: Asian Journal of English Language and Pedagogy, 8, 1-16.
Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70.
Köse, N. K. (2016). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of English Language Instructors. Journal of Educational & Instructional Studies in the World, 6(2), 12-19.
Liu, H., Wang, L., & Koehler, M. J. (2019). Exploring the intention‐behavior gap in the technology acceptance model: A mixed‐methods study in the context of foreign‐language teaching in China. British Journal of Educational Technology50(5), 2536-2556.
Mahbub, M. A. (2020). Learning English mediated by Kahoot: Insights from the Indonesian EFL instructors. Journal on English as a Foreign Language, 10(2), 246-267.
Manegre, M., & Sabiri, K. A. (2020). Online language learning using virtual classrooms: an analysis of teacher perceptions. Computer Assisted Language Learning, 1-16.
Miller, T., MacLaren, K., & Xu, H. (2020). Online learning: Practices, perceptions, and technology. Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie, 46(1).
Mishra, P. (2019). Considering Contextual Knowledge: The TPACK Diagram Gets an Upgrade. Journal of Digital Learning in Teacher Education, (35)2, 76-78,
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association, 1-16.
Nazari, N., Nafissi, Z., Estaji, M, & Marandi, S.S (2019).  Evaluating Novice and Experienced EFL Teachers’ Perceived TPACK for their Professional Development, Cogent Education, 6(1), 1632010.
Prasojo, L. D., Habibi, A., Mukminin, A., & Yaakob, M. F. M. (2020). Domains of Technological Pedagogical and Content Knowledge: Factor Analysis of Indonesian In-Service EFL Teachers. International Journal of Instruction, 13(4), 593-608.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14.
Taghizadeh, M., & Hasani Yourdshahi, Z. (2019). Integrating technology into young learners' classes: language teachers' perceptions. Computer Assisted Language Learning, 1-25.
Taopan, L. L., & Drajati, N. A. (2020). TPACK Framework: Challenges and Opportunities in EFL Classrooms. Research and Innovation in Language Learning, 3(1), 1-22.
Tseng, J. J. (2018). Exploring TPACK-SLA interface: Insights from the computer-enhanced classroom. Computer Assisted Language Learning31(4), 390-412.‌
Turgut, Y. (2017). A Comparison of Pre-Service, In-Service and Formation Program for Teachers' Perceptions of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in English Language Teaching (ELT). Educational Research and Reviews12(22), 1091-1106.
Viera, R. T., & Sánchez, D. I. V. (2020). Research on Technology Competencies in EFL Language Instructors: Technology-Pedagogy-Content in Language Teaching. Script Journal: Journal of Linguistics and English Teaching, 5(1), 32-43.
Wargadinata, W., Maimunah, I., Ramadhanti, S. & Humaira, L. (2020). Mediated Arabic Language Learning for Arabic Students of Higher Education in COVID-19 Situation. Izdihar Journal of Arabic Language Teaching Linguistics and Literature 3(1).
Woods, K.D., (2020). Teacher Technology Efficacy: The Relationship among Generation, Gender, and Subject Area of Secondary Teachers. Doctoral Dissertations and Projects. 2538.