شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شیوه آموزشی پسامتد با روش تحلیل سلسله مراتبی) ( AHP )مورد مطالعه مدرسان مدارس دولتی }

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، قشم، ایران

2 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، قشم، ایران

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، قشم، ایران

چکیده

تردیدی نیست زبان انگلیسی به‌عنوان زبان واسطه نقش مهمی را در محاورات و تعاملات دنیای امروزی ایفا می‌کند. شیوه پسامتد به مدرس اجازه می‌دهد دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارد و خلاقیت را هدف خود قرار دهد. این تحقیق با هدف تعیین اولویت عوامل موثر شیوه آموزشی پسامتد در بین مدرسان مدارس دولتی استان سیستان و بلوچستان در ایران انجام شدکه شامل 60 نفر مرد وزن دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، ارشد و بالاتر و دارای سابقه بیش از 5 سال می‌باشد.چارچوب پژوهش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و داده‌های آماری بوده است. با استفاده از ده اصل شیوه آموزشی پسامتد به‌عنوان شیوه تدریس و اولویت‌بندی این عوامل از طریق ارائه پرسشنامه مقایسات زوجی محقق ساخته بین مدرسان به‌عنوان کارشناسان خبره انجام و به‌کمک روش AHP (فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی) و نرم‌افزار Expert choice نتایج نهایی استخراج گردید. روایی ابزار به‌وسیله متخصصان و پایایی آن با محاسبه نرخ ناسازگاری تایید شد. تحقیق حاضر منحصربه‌فرد بوده است. نتایج حاصله نشان داد مولفه حداقل سوءبرداشت ذهنی و عامل حداکثر موقعیت یادگیری نگاه‌ها را به خود جلب نموده است. عناصر متنی‌کردن داده‌های زبان‌شناسی و فعال کردن استعداد زبانی از اهمیت بسیار ناچیزی در نزد معلمان برخوردار بودند. امید است مطالعه حاضر راهگشایی برای کارشناسان آموزشی در مجموعه‌های مختلف تعلیم و تربیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Teachers’ Priorities in post-method era: AHP model (an educational case study in state schools)

نویسندگان [English]

  • Yalda Hooman 1
  • Reza Rezvani 2
  • SHahram Afraz 3
1 English Language department, Faculty of Management and Humanities, Zahedan Islamic Azad University, S& B,Iran
2 استادیار، آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه یاسوج یاسوج/ایران
3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
چکیده [English]

Undoubtedly, English plays an important role as an interface language in the current world of conversations and interactions. Post method lets teacher share his/her experiences to others and be creative all the time. This paper brings new insights into identifying and determining priority of 10 macro strategies of post-method as well as measurement, among 60 participants, male and female with at least 5 years experience in state schools of Sistan and Baluchistan province in Iran. In this research the framework is descriptive-survey method and final results extracted through using the AHP comparative questionnaire among the experts in schools familiar with post method and the Expert choice software. The validity of the tool was confirmed by the experts, and its reliability was calculated by the inconsistency rate. Regarding the selected topic, this research is unique in its own right and place. Therefore, the researcher decided to remove the available gap by doing the presented study.
The results showed that among the main factors influencing the appropriate selection of teaching methods around post-method issue, first of all, minimizing perceptual mismatches, then, maximizing learning opportunities were more significant and valuable. Conceptualizing linguistic input, as well as activating intuitive heuristic prioritized at the bottom of ranking order. It is hoped that this study will pave the way for experts and teachers studied in different educational settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching method
  • post-method
  • 10 macro strategies
  • prioritization
  • AHP
مهرگان، محمد رضا، " پژوهش عملیاتی پیشرفته "، انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ اول، 1383.
ولی پور، علیرضا و شریفی، شلیر ابراهیم (1398). بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی، 9(4) ،346-323.
Ahmed, F., Shahzad, K., Aslam, H., Bajwa, S. U., & Bahoo, R. (2016). The role of collaborative culture in knowledge sharing and creativity among employees. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)10(2), 335-358.
Benesch, S. (2001). Critical English for academic purposes: Theory, politics, and practice. Routledge.
Canagarajah, A. S. (1999). Resisting linguistic imperialism in English teaching. Oxford: Oxford University Press.
Canarajah, A.S. (2002). Critical academic writing and multilingual students. Ann, Arbor, MI, University of Michigan.
Caplan, N. A. & Stevens, S. G. (2017). “Step Out of the Cycle”: Needs, challenges, and
successes of international undergraduates at a U.S. University. English for Specific
Purposes, 46, 15-28.
Dahmardeh, M. (2009). English Language Teaching in Iran and Communicative
Language Teaching (Unpublished doctoral dissertation). University of Warwick,
Coventry, United Kingdom
Gea-Valor, M. L., Rey-Rocha, J., & Moreno, A. I. (2014). Publishing research in the
international context: An analysis of Spanish scholars’ academic writing needs in the
social sciences. English for Specific Purposes, 36, 47-59.
Kumaravadivelu, B. (1994). The post-method condition: (E) merging strategies for second/foreign language teaching. TESOL Quarterly, [28(1), 27-48]
Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding language teaching: From method to post method. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Norton, B., & Toohey, K. (2004). Critical pedagogies and language learning. Ernst Klett Sprachen.
 
OKAZAKI .(2005). Critical Consciousness and Critical Language Teaching - Second Language Studies, 23(2), Spring 2005, pp. 174-202.Retrieved from  www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/10-Okazaki-Taka.pdf
Pennycook, A. (1989). The concept of method, interested knowledge, and the politics of language teaching. TESOL Quarterly, 23, 589–618.
Pennycook, A. (2001). Critical applied linguistics: A critical introduction. Mahwah, New Jersey: Lawrence. Erlbaum Associates Publishers. Quible, Z. (2006).
Peters, P. &Fernández, T. (2013). The lexical needs of ESP students in a professional
field. English for Specific Purposes, 32, 236-247.
Pishghadam, R., & MIRZAEI, A. (2008). English language teaching in postmodern era.
Podolsky, A., Kini, T., & Darling-Hammond, L. (2019). Does teaching experience increase teacher effectiveness? A review of US research. Journal of Professional Capital and Community.
Ramanathan, V. (2005). The English-vernacular divide: Postcolonial language politics and practice (Vol. 49). Multilingual Matters.
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences1(1), 83-98.
Smithers, A., & Robinson, P. (2005). Teacher turnover, wastage and movements between schools. London: DfES Publications.
Spence, P. & Liu, G. Z. (2013). Engineering English and the high-tech industry: A case
study of an English needs analysis of process integration engineers at a
semiconductor manufacturing company in Taiwan. English for Specific Purposes, 32,
97-109
Vandrick. Feminist pedagogy and ESL. College ESL. 1994, [4(2): 69-92]