کاربرد نظریة عدم‌انطباق در تحلیل ترجمة گفتمان‌نمای "و" در پیکره‌های موازی: مطالعه‌ای موردی در ترجمة همزمان ‌در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف این مطالعة اکتشافی تجزیه و تحلیل و بررسی نظام روابط انسجامی در تعاملات بین فرهنگی در گسترة ترجمة همزمان است و برای رسیدن به این هدف، ابعاد استفاده از نظریة گفتمان‌شناختی عدم‌انطباق در روش‌ها و راهبردهای ترجمه‌ای فراوان‌ترین، پیچیده‌ترین، عام‌ترین، و در عین حال از نظر ظاهری ساده‌ترین گفتمان‌نمای "و"مطالعه گردید. روش مطالعه ترکیب تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه با بهره‌برداری از داده‌های برگرفته از پیکره‌های موازی در حوزة ترجمة همزمان بود. از الگوی گفتمان‌نمای محمدی و دهقان (‌‌20۲۰) برای تشخیص و علامت‌گذاری گفتمان‌نماها استفاده شد. پیکرة مطالعه (حدود ۳۵ هزار کلمه) برگرفته از سه سخنرانی به زبان فارسی و ترجمة همزمان آن‌ها به زبان انگلیسی بود. نتیجة مطالعه نشان‌داد که مترجم در بیش از 73 درصد موارد از راهبردهای نظریة عدم انطباق استفاده کرده است و کاربرد این نظریه دارای دو وجه تغییر و حذف در فرایند ترجمه همزمان می‌باشد. بدین ترتیب که مترجم در فرایند رمزگذاری اطلاعات در زبان انگلیسی در ۳۵ درصد موارد از راهبرد تغییر این گفتمان‌نما به دیگر گفتمان‌نماها استفاده نموده است. علاوه بر این، در ۳۸ درصد موارد هم به راهبرد حذف متوسل شده است. و در ۲۸ درصد موارد هم از این دو راهبرد استفاده نشده است. علل مختلف این یافته‌‌ها تجزیه و تحلیل گردید و کاربردهای گوناگون آموزشی، پژوهشی، و اجرایی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Underspecifications of “AND” in Parallel Corpora: A Case Study in Simultaneous Translation in Iranian Context

نویسنده [English]

  • Ali mohamad Mohamadi
Assistant Professor of English Language Teaching, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The present exploratory research intended to investigate the coherence relations in intercultural communications in the process of translation. As a result, the manifestations of underspecification in translation strategies of the most frequent, complex, common, and apparently simple discourse marker “and” were investigated qualitatively and quantitatively. Research methodologies in discourse analysis and translation studies were combined through the data derived from parallel corpora in simultaneous translation. The parallel corpora in consisted of three lectures in Persian and their simultaneous translation into English including about 35000 words. Instances of DMs were determined and sorted applying Mohammadi and Dehghan (2020) inventory of DMs based on the analysis of corpora in translation studies. The results revealed that in 73% of the cases, the simultaneous translator resorted to underspecification in the process of translating discourse marker “and”. This explorative investigation revealed two manifestations of underspecification in the process of analysis: change and omission. The translator changed this DM into different DMs in 35% of the instances. And the instances of AND were deleted in 38% of the cases. However, in 28% the instances of use “and” was not underspecified in the process of translation. The bases and sources were discussed and different educational, research, and administrative implications were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • underspecification
  • discourse
  • marker
  • and
  • simultaneous
  • translation
Aijmer, K. & Simon-Vanderbergen, A. (2006). Pragmatic Markers in Contrast, Amsterdam: Elsevier
Aijmer, K. (2002). English Discourse Particles. Evidence from a Corpus. John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.
Baker, M. & Francis, G.  Tognini-Bonelli, E. (eds.) Text and Technology: In Honour of John Sinclair, (233–250) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Baker, M. 1993. Corpus Linguistics and Translation Studies: Implications and Applications. In:
Buysse, L. (2012). So as a multifunctional discourse marker in native and learner speech, Journal of Pragmatics, 44)13(,1764-1782.
Crible, L. & A. Abuczki, N. Burksaitiene, P. Furko, A. Nedoluzhko. (2019). Functions and translations of discourse markers in TED Talks: A parallel corpus study of underspecification in five languages, Journal of Pragmatics, 4(142), 139-155.
Crible, L. & Degand, L. (2019). Domains and functions: a two-dimensional account of discourse markers, Discours, 4(5), pp. 15-30.
Das, D. & Taboada, M. (2018). Signaling of coherence relations in discourse, beyond discourse markers, Retrieved from: https://www.sfu.ca/~mtaboada/docs/publications/Das_.pdf
Dupont, M. & Zufferey, S. (2016). Methodological issues in the use of directional parallel corpora:
A case study of English and French concessive connectives, International Journal of Corpus Linguistics, 22(2), 270-297.
Egg, M. (2010). Semantic Underspecification, Language and Linguistics Compass, 4(3), 166–181.
Egg, M.  & Redeker, G. (2008). Underspecified Discourse Representation. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/
Fisher, K. (2006). Approaches to discourse particles. Amstersam: Elsevier.
Frank-Job, B. (2006). A dynamic-interactional approach to discourse markers. In K. Fischer, Approaches to discourse particles (pp. 359-375). Oxford: Elsevier.
Fraser, B. (2006). Towards a theory of discourse markers. In K. Fischer, Approaches to discourse particles (pp. 240-256). Oxford: Elsevier.
Frisson, S. (2009). Semantic Underspecification in Language Processing, Language and Linguistics Compass, 3(1), 111–127.
Frisson, S. & Pickering, M. (2001). Obtaining a Figurative Interpretation of a Word: Support for Underspecification, Metaphor and Symbol, 16(4), 149–171.
   Furko, P. (2014). Perspectives on the Translation of Discourse Markers. Acta Universitatis Sapientiae,      Philologica, 6(2), 181–196.
Hoek, J. & Zufferey, S. (2015). Factors Influencing the Implicitation of Discourse Relations
across Languages. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/269105580.
Hoek, J., Zufferey, S., Evers-Vermeul, J., & Sanders, T. (2017). Cognitive complexity and the linguistic marking of coherence relations: A parallel corpus study. Journal of Pragmatics, 121, 113-131.
Mohammadi, A. M. & Dehghan, R. (2020). An Analysis of Discourse Markers in Translation Criticism: Introducing a Discourse Monitoring Model in the Iranian Context. Translation Studies Quarterly18(69), 7–24.
Mohammadi, A. M. & Radjaie, A. (2020). An analysis of the discoursal uses and functions of ‘AND’ as a discourse marker in Hafiz and Goethe poetry: educational and research implications. Journal of Foreign Language Research, 10 (2), 406-421.
Richards, J. C. (2015). Key Issues in Language Teaching, Cambridge: CUP.
Schiffrin, D. (2006). Discourse marker research and theory: revisiting and. In K. Fischer, Approaches to discourse particles (pp. 315-339). Amstersam: Elsevier.
Seliger, H. & Shohamy, E. (1989). Second Language Research, Oxford: OUP.
Spooren, W. (1997). The processing of underspecified coherence relations. Discourse Processes, 24, 149-168.
Steele, D. (2015). Improving the Translation of Discourse Markers for Chinese into English, Proceedings of NAACL-HLT Student Research Workshop (SRW), pages 110–117. Retrieved from: https://www.google.com/search?
Zufferey, S. (2017). Discourse connectives across languages: factorsinfluencing their explicit or implicit translation, Languages in Contrast, 16(2), 264-279.
Zufferey, S. & Gygax, M. (2015). The Role of Perspective Shifts for Processing and Translating Discourse Relations, Discourse Processes, 4(7), 1–24.