بررسی مقایسه‌ای روش تدریس معلم‌محور و روش تدریس متعلم‌محور ‌در آموزش دستور زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

2 زبان آلمانی، دانشکده ی زبان های خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

در آموزش زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی، همواره تدریس و فراگیری دستور زبان به عنوان یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش‌های آن تلقی گردیده است و از این روی پیدا کردن روش تدریس مناسب در آموزش آن، می‌تواند نقش به سزایی در موفقیت بیش‌تر زبان‌‌ آموزان ایفا کند. سال‌هاست که آموزش زبان آلمانی به غیر‌آلمانی‌زبانان از منظر دیدگاه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. از جمله رویکردهایی که در آن به بررسی روش‌های مختلف آموزش زبان آلمانی پرداخته می‌شود، توجه به محوریت معلم و یا زبان ‌آموز در فرایند آموزش می‌باشد. این جستار به بررسی مقایسه‌ای دو روش معلم‌ محور و متعلم‌ محور در آموزش دستور زبان آلمانی پرداخته و در آن این پرسش پاسخ داده شده است که آیا به کارگیری یکی از این دو روش به تنهایی می‌تواند منجر به یادگیری بهتر ساختارهای زبانی گردد و یا ادغام و ترکیب آن‌ها موفقیت بیش‌تری را برای زبان ‌آموزان به همراه خواهد داشت. با بررسی نتایج تحقیقات مختلف و تجزیه و تحلیل آمار حاصل شده از نظرسنجی‌ از تعدادی زبان‌آموز آلمانی نشان داده می‌شود که به دلیل وجود نقاط ضعف و قوت در هر دو شیوه، بهترین عملکرد در صورتی خواهد بود که معلم از دو شیوه‌ی معلم محور و زبان آموز محور به موازات هم در تدریس دستور زبان استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Teacher-Centered and Student-Centered Teaching Methods in Educating German Grammar as a Foreign Language

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Haddadi 1
1 Faculty of Foreign Languages and Literatures University of Tehran
چکیده [English]

In educating German as a foreign language, teaching and learning the grammar has always been considered as one of the most important and difficult parts, and therefore, finding a suitable teaching method can play an important role in better achievements of language learners. For many years, teaching German language to non-Germans has been studied from different perspectives. One of the approaches in evaluating the different methods of teaching German language is to consider the centrality of educator or student. This survey concerns a comparative study of two methods of teaching German grammar, namely teacher-centered and student-centered methods, and seeks to answer the question of, whether using one of the two teaching methods can alone result in a better learning of the linguistic structures, or integrating and combining them would lead to better achievements for the German language learners. A survey of the results of different studies and the analysis of statistical outcomes of the polls obtained from a number of German language learners shows that due to weak and strong points in both the methods, the best outcome in teaching grammar would be reached when the instructor would utilize both the teacher-centered and the student-centered methods, parallel to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • German language teaching
  • Teaching method
  • teacher-centered teaching method
  • student-centered teaching method
  • German grammar
  • inductive method
  • deductive method