بررسی مقایسه‌ای روش تدریس معلم‌محور و روش تدریس متعلم‌محور ‌در آموزش دستور زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان آلمانی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان آلمانی، دانشکده زبان‌ها و ادیبات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در آموزش زبان آلمانی به‌عنوان زبان خارجی، همواره تدریس و فراگیری دستور زبان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش‌های آن تلقی گردیده است و از این روی پیدا کردن روش تدریس مناسب در آموزش آن، می‌تواند نقش به سزایی در موفقیت بیش‌تر زبان‌آموزان ایفا کند. سال‌هاست که آموزش زبان آلمانی به غیر‌آلمانی‌زبانان از منظر دیدگاه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. از جمله رویکردهایی که در آن به بررسی روش‌های مختلف آموزش زبان آلمانی پرداخته می‌شود، توجه به محوریت معلم و یا زبان ‌آموز در فرایند آموزش می‌باشد. این جستار به بررسی مقایسه‌ای دو روش معلم‌ محور و متعلم‌ محور در آموزش دستور زبان آلمانی پرداخته و در آن این پرسش پاسخ داده شده است که آیا به کارگیری یکی از این دو روش به تنهایی می‌تواند منجر به یادگیری بهتر ساختارهای زبانی گردد و یا ادغام و ترکیب آن‌ها موفقیت بیش‌تری را برای زبان ‌آموزان به همراه خواهد داشت. با بررسی نتایج تحقیقات مختلف و تجزیه و تحلیل آمار حاصل شده از نظرسنجی‌ از تعدادی زبان‌آموز آلمانی نشان داده می‌شود که به دلیل وجود نقاط ضعف و قوت در هر دو شیوه، بهترین عملکرد در صورتی خواهد بود که معلم از دو شیوة معلم محور و زبان‌آموز محور به موازات هم در تدریس دستور زبان استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Teacher-Centered and Student-Centered Teaching Methods in Educating German Grammar as a Foreign Language

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Haddadi 1
  • Neda Sadri 2
1 Faculty of Foreign Languages and Literatures University of Tehran
2
چکیده [English]

In educating German as a foreign language, teaching and learning the grammar has always been considered as one of the most important and difficult parts, and therefore, finding a suitable teaching method can play an important role in better achievements of language learners. For many years, teaching German language to non-Germans has been studied from different perspectives. One of the approaches in evaluating the different methods of teaching German language is to consider the centrality of educator or student. This survey concerns a comparative study of two methods of teaching German grammar, namely teacher-centered and student-centered methods, and seeks to answer the question of, whether using one of the two teaching methods can alone result in a better learning of the linguistic structures, or integrating and combining them would lead to better achievements for the German language learners. A survey of the results of different studies and the analysis of statistical outcomes of the polls obtained from a number of German language learners shows that due to weak and strong points in both the methods, the best outcome in teaching grammar would be reached when the instructor would utilize both the teacher-centered and the student-centered methods, parallel to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • German language teaching
  • teaching method
  • teacher-centered teaching method
  • student-centered teaching method
  • German grammar
  • inductive method
  • deductive method
اشتورش، گ. (2001). آلمانی به عنوان زبان خارجی. یک کتاب آموزشی. پایه‌های نظری و شکل‌دهی عملی کلاس. چاپ دوم. مونیخ: فینک.
اشلاک، ت. (2003). آموزش قیاسی یا استقرایی دستور زبان. تحقیقات روش‌شناختی با محوریت گروه آموزشی و با استناد به یک مثال مشخص. در اکرت، کارهای عملی در پژوهش‌های آموزش زبان. (95-81). بوخوم: انتشارات آ ک اس.
اگنشویلر، د. (2014). کتاب راهنمای تنوع روش‌ها. یک مجموعه‌ی گردآوری شده. دورناخ: آکادمی آموزش‌های آنتروپوزوفی.
آلبرت، ر. (2018). آموزش دستور زبان. ماربورگ: دانشگاه فیلیپس.
باکاریچ، س. (2013). راه‌های تمرین دستور زبان. پایان‌نامه ارشد. موسسه‌ی زبان و ادبیات آلمانی. دانشکده‌ی فلسفه. دانشگاه زاگرب.
بیمل، پ. و رامپیلون، او. (2004). استقلال دانش‌آموز و استراتژی‌های یادگیری. چاپ پنجم. برلین: لانگن‌شایت.
پروان، حسن و سرکار حسن خان، حسین (1390). بررسی تباین کلی اصطلاحات دستوری در زبان فارسی و آلمانی در آموزش زبان آلمانی. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، 1(1)، 20-5.
پکینن، ک. (2011). محوریت متعلم درآموزش زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی. کلاسی آزمایشی با موضوع افعال لازم و متعدی.  پایان‌نامه ارشد. گروه زبان و فرهنگ آلمانی. بخش علوم زبان، ترجمه و ادبیات. دانشگاه تامپره.
سایرانن، ا. (2014). یادگیری خود مختار در تدریس دستور زبان در آموزش زبان آلمانی. پایان‌نامه ارشد. گروه زبان و فرهنگ آلمانی. دانشکده‌ی فلسفه. دانشگاه فنلاند شرقی.
شافر، ک. (1989). مقایسه‌ی رویکردهای استقرایی و قیاسی در زبان‌های خارجی. مجله زبان مدرن، 73 (4)، 403-395.
کروم، ه. (2010). آلمانی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی. یک کتاب راهنمای بین المللی. گوتینگن: هوبرت.
گودیونز، ه. (1993). کتاب راهنمای آموزش گروهی. چاپ دوم. واینهایم. بازل. برلین:  انتشارات بلتس.
میتزل، گ. (1986). روانشناسی در آموزش و پرورش. مقدمه‌ای بر روانشناسی تربیتی برای مدرسین و روانشناسان. گوتینگن: هوگرفه.
وینکلر، م. (2011). کار کردن و درس دادن با گروه‌های بزرگ در آموزش آلمانی به عنوان زبان خارجی. برلین: انستیتو گوته.
هاید، گ. (1990). آموزش زبان آلمانی. علوم پایه برای کلاس آموزش آلمانی به عنوان زبان خارجی. فرانکفورت: دیستروگ.
References
Albert, R. (2018). Teaching Grammar. Marburg: Philipps University.
Bakarić, S. (2013). Ways of practicing Grammar. Master Thesis. Institute for Germanistics. Faculty of Philosophy. University of Zagreb..
Bimmel, P. & Rampillon, U. (2004). Learner autonomy and Learner strategy. 5. edition. Berlin: Langenscheidt.
Eggenschwiler, D. (2014). Handbook of variety of methods. A Collection. Dornach: Academy of anthroposophical Didactics.
Gudjons, H. (1993). Handbook of team teaching. 2. Auflage. Weinheim. Basel. Berlin: Beltz.
Heyd, G. (1990). Teaching German. Basic knowledge of teaching German as a foreign Language. Frankfurt/M.: Diesterweg.
Krumm, H. (2010).German as a foreign Language and second Language. An international Handbook. Göttingen: Hubert.
Mietzel, G. (1986).Psychology in Teaching and Education. Introduction to educational Psychology for Educators and Psychologists. Göttingen: Hogrefe.
Parvan, H. & Sarkar Hassan Khan, H. (2011). A Comparative Study of Grammatical Terminology in Persian and German. Journal of foreign Language Research. 1, pp 5-20.
Pekkinen, K. (2011). Learner-centered Methods in Teaching German as a foreign Language. Experimental Course on the subject of verbal Transitivity. Master Thesis. German Language and Culture. Faculty of Linguistics, Translation and Literary Studies. University of Tampere.
Sairanen, E. (2014). Autonomous Learning in Teaching German Grammar as a foreign Language. Master Thesis. German Language and Culture. Faculty of Philosophy. University of East Finland.
Schaffer, C. (1989). A comparison of inductive and deductive approaches to teaching foreign languages. The Modern language Journal, 73, pp 395-403.
Schlak, T. (2003). Teach Grammar inductively or deductively . Target-group-oriented Methodology research based on a concrete example. In J. Eckerth, Empirical Studies of Language teaching Research . (pp. 81-95). Bochum: AKS.
Storch, G. (2001). German as a freign Language: Didactics. Theoretical Basics and practical Lesson Design . 2. Edition. Munich: Fink.
Winkler, M. (2011). Practicing and Teaching with large Groups in Teaching German as a foreign Language. Berlin: Goethe Institute.