معنی زبان‌شناختی به مثابه سلول فیزیولوژیک: پیشنهاد «طرحواره سلولی - شناختی معنی»

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

Assistant Professor of Linguistics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

10.22059/jflr.2021.314666.779

چکیده

مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده پیکره زبانی به ارائه تعریفی جدید از «معنی» بپردازد. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش دیدگاه نقشی-شناختی دولی و لوینسون (۲۰۰۱) از گفتمان است. پیکره پژوهش دربرگیرنده چهار روایت است که شامل دو اثر انگلیسی و دو اثر ترکی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که معنی همانند یک سلول عمل می‌کند. بنابراین، مطالعه حاضر معنی را به مثابه سلولی فیزیولوژیک دانسته و آن را طرحواره‌ای سلولی- شناختی پیشنهاد می‌کند. طبق طرحواره سلولی-شناختی پیشنهادی در این مطالعه، شکل‌گیری معنی در زبان به مثابه تولد یک موجود زنده (مثلا انسان یا پروانه) است که در سه مرحله شکل می‌گیرد. بنابراین، تولد «پروانه»، «انسان» و «معنی در زبان» از الگویی واحد پیروی می‌کنند. در همه این موارد، یک سلول/واحد (تخم در مورد پروانه، نطفه در مورد انسان و همچنین واژه در مورد زبان) در مرحله آغازین قرار دارد. در مرحله بعدی، واحد/سلول مذکور رشد نموده (تبدیل تخم به کرم و شفیره در مورد پروانه، تبدیل نطفه به گوشت/استخوان در مورد انسان، و کسب اطلاعات بیشتر و نو در مورد واژه در زبان) و در مرحله نهایی سلول به موجود زنده تبدیل می‌شود (کرم پروانه می‌شود، نطفه انسان می‌شود، واژه در بافت/گفتمان معنی می‌شود). هر یک از نمونه‌های مذکور در بافت خاص خود شکل می‌گیرد: نطفه در رحم مادر، پروانه در محیط زیست خود و واژه در بافت/گفتمان رشد نموده و متولد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic meaning as a physiologic cell: Proposing a cellular-cognitive schema of meaning

نویسنده [English]

  • Mostafa Shahiditabar
استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
چکیده [English]

This study aims to propose a new definition of ‘meaning’ using corpus linguistics. The framework used in the current study is the Dooley and Levinsohn’s (2001) model of functional-cognitive approach. The corpus of the study contains 4 narratives (two English narratives and two Turkish ones). The results of the study show that meaning develops like a cell. As far as the study is concerned, meaning, as a physiologic cell, can be imagined as a cellular-cognitive schema. According to the cellular-cognitive schema, meaning is built in three steps like giving a birth (to a baby or a butterfly). That is, the birth of a baby, a butterfly, and meaning follow the same pattern. In the mentioned items, a cell or a unit (caterpillar regarding butterfly, sperm regarding baby, word regarding meaning) is located in the initial step. In the second step, there happens to be a cell/unit growth (butterfly: egg, caterpillar, chrysalis, butterfly; baby: sperm, getting flesh/bone, baby; language: word gets new information). And in the final step, the cell/unit turns into a live creature (a caterpillar turns into a butterfly, a sperm turns into a baby, a word gets its meaning). Each of the items is produced in its context (sperm in mother’s womb, butterfly in its living environment, and language in linguistic context).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • Cell
  • Linguistics
  • English
  • Turkish