دیدگاه انتقادی نویسندگان ایرانی و بین المللی در مقالات چاپ شده در حوزه زبانشناسی کاربردی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار و دکتری دکترای آموزش زبان انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 استادیار و دکتری زبانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

10.22059/jflr.2021.315822.788

چکیده

با توجه به تأثیر مستقیم تفکر انتقادی در فرایند تصمیم گیری و نظر به اینکه در فرایند تالیف، نویسنده بیش از هر مقولة دیگری با مقولة انتخاب سرو کار دارد، در این مقاله به بررسـی دیدگاه انتقادی نویسندگان ایرانی و بین المللی در مقالات چاپ شده در حوزه زبانشناسی کاربردی پرداخته می شود. محققان بسیار زیادی در حوزه زبانشناسی کاربردی، راجع به مفهوم دیدگاه نقادانه نویسنده بحث کرده اند. این پژوهش تلاشی است برای بررسی مفهوم دیدگاه انتقادی از دیدگاه تئوری ارزشیابی. در این تحقیق، تحلیل موضوعی دیدگاه نقادانه نویسنده با استفاده از تحلیل ساختاری حرکتی سویلز1990) ) به همراه مدل ارزشیابی مارتین و وایت (2005) بررسی شده است. مجموعه ای متشکل از 30 مقاله پژوهشی (15 مقاله ایرانی و 15 مقاله پژوهشی بین المللی) که به زبان انگلیسی در زمینه زبانشناسی کاربردی نوشته شده اند، بررسی و تحلیل شده اند. برای این منظور، بخش هایی از متن مقالات برای بخش کیفی تحلیل داده ها انتخاب شده تا الگوی معنی داری پیدا کنیم. یافته ها نشان دادند که تمایل نویسنده های ایرانی و بین المللی برای استفاده از برخی منابع زبانشناسی تاحدودی یکسان است به این معنی که آنها از الگوی یکسان دیدگاه انتقادی پیروی کرده اند. این مقاله به شکل منحصر به فردی یک فرمی از تحقیق در مورد دیدگاه نقادانه نویسنده در بخشهای مختلف مقاله ها بر اساس تحلیل ساختاری حرکتی سویلز و مدل ارزشیابی مارتین و وایت معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authorial Voice in Research Articles on Applied Linguistic Written by Iranian and International Authors

نویسندگان [English]

  • najme Komesh 2
  • Saeed Ghaniabadi 3
  • Seyyed Mohammad Reza Adel 1
2 PhD student in Linguistics, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Assistant Professor and Doctor of Linguistics, Faculty Member of Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

The concept of authorial voice has been discussed by many scholars in the field of applied linguistics. This study was an attempt to explore voice from an appraisal theory perspective. To this end, Iranian and Iinternational author’s usage of authorial voice in their published research articles was investigated. A corpus of 30 research papers (15 Iranian and 15 International research articles) written in English language in the field of applied linguistics was gathered. The thematic analysis of authorial voice was conducted by using Swale’s move structure analysis (1990) as well as Martin and White’s appraisal model (2005). The data were analyzed mostly quantitatively. For the qualitative part some excerpts have been chosen from the texts to find a meaningful pattern. The findings revealed that the tendency of Iranian and International writers for some linguistic resources was to some extent the same that is they followed a similar pattern of voice. The two groups showed similarity when using Affect, Judgment and Appreciation. This study remarkably introduces a new form of studying authorial voice in different sections of the articles based on Swales’ move structure analysis (1990) and Martin and white’s appraisal model. This contributes to new information about authorial voice in different sections of articles in the field of applied linguistics, and gives unique insights about the assessment and teaching of voice in ELT and applied linguistic disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appraisal Framework
  • Attitude
  • Authorial Voice
  • Engagement
  • Graduation
  • Swale’s Theory