همه گیری آنلاین: بررسی چالش های اساتید زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در طراحی و اجرای تدریس مجازی در زمان همه گیری کوید 19

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند ، ایران

چکیده

با شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، کلاس‌های مجازی، سنگ بنای آموزش را در سراسر دنیا و از جمله ایران پی‌نهادند. از آن‌جایی‌که تغییر آموزش به‌قالب مجازی، انتقالی اجباری و تنها گزینة موجود برای ادامة آموزش است، این تغییر ممکن است با چالش‌های خاصی همراه باشد که در پژوهش‌های پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است. این پژوهش، قصد دارد چالش‌های استادان گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند را در طراحی و ارائة دوره‌های آنلاین، طی شیوع ویروس کرونا بررسی کند و به‌دنبال راه‌حل‌های احتمالی برای این چالش‌ها می‌باشد. داده‌های این پژوهش شامل پیام‌هایی است که در یک ترم تحصیلی به‌تیم پشتیبانی ارسال شد و نمایشی زنده، طبیعی و لحظه‌ای از نگرش‌ها، برداشت‌ها و چالش‌های استادان را ارائه می‌دهد. داده‌ها با استفاده از روش تجزیه و بررسی موضوعی بران و کلارک، Braun and Clarke(2006) برای استخراج مضامین تکراری و مقوله‌های کلی که پست‌ها نشان می‌دهند، تجزیه و بررسی شد. نتایج حاصله از این پژوهش، به‌6 مقوله از چالش‌هایی که استادان با آن مواجه بودند، اشاره دارد. این چالش‌ها شامل مشکلات فنی، ایمنی و اعتبار آزمون‌های مجازی، نیاز به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قوانین مشخص، تلاش استادان برای سازگاری با آموزش مجازی، چالش‌های آموزشی و چالش‌های مربوط به‌دانشجویان از جمله توزیع ناکافی زیرساخت‌های فناوری، بی‌انگیزگی دانشجویان، عدم همکنشی و امکان انزوای آن‌ها و سواد رایانه‌ای ناکافی می‌باشد. سپس، یافته‌ها با اشاره به‌راه‌حل‌های ارائه‌شده در ادبیات پیشین برای رفع این موانع مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. این پژوهش، نتایج کاربردی برای توسعه حرفه‌ای استادان، خدمات پشتیبانی و همچنین سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای دوره‌های مجازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Online Pandemic: Challenges of EFL Faculty in the Design and Implementation of Online Teaching Amid the Covid-19 Outbreak

نویسنده [English]

  • Fateme Chahkandi
English Language Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Due to the outbreak of the Corona-virus pandemic, virtual classes have become the cornerstone of education all around the world including Iran. Being an obligatory transition and the only option university professors have to continue education with, online teaching is accompanied with particular challenges which have not been experienced before and need to be investigated. This research intends to explore the challenges that EFL faculty faced in the design and delivery of online courses during the Covid-19 outbreak and seek probable solutions to those challenges. The data for the study included messages posted to the backup team over an entire academic semester which provide a live, naturalistic, and in-the-moment representation of faculty’s perceptions and challenges. The data were analyzed using Braun and Clarke’s (2006) thematic analysis method for recurring themes and taxonomies that the postings represented. Analysis of the results revealed 6 categories of challenges the target faculty members faced in their online instruction: technical problems, concerns about exam safety and validity, the need for policies, planning, and regulations, faculty’s adaptability struggles, pedagogical challenges, and challenges related to students such as inadequate distribution of ICT (Information and Communication Technology) infrastructure, lack of self-motivation, lack of interaction and the possibility of their isolation, and inadequate computer literacy skills. The findings are then discussed with reference to the solutions offered in the literature to remedy those barriers. This study provides implications for faculty’s professional development programs and support services as well as policy making and planning for future online courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Covid-19
  • EFL Faculty
  • Online Teaching
  • Solutions
Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges
and opportunities. Interactive Learning Environments, 1-13.
Allen، I.,.E.، & Seaman، J.، (2013). Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the
United States. Sloan Consortium، Newburyport، MA.
Anderson، T. (2008). Theory and practice of online learning (2nd ed.). Edmonton، Canada: All Press.
Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption
in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29–42.
Artino، A. R. (2008). Promoting academic motivation and self-regulation: Practical guidelines for online
instructors. TechTrends، 52،37-45.
Attardi، S. M.، & Rogers، K. A. (2015). Design and implementation of an online systemic human anatomy
course with laboratory. Anatomical sciences education، 8(1)، 53-62.
Ayala، J. S. (2009). Blended learning as a new approach to social work education. Journal of Social Work
Education، 45(2)، 277–288.
Bailey, D. R., & Lee, A. R. (2020). Learning from experience in the midst of covid-19: benefits,
challenges, and strategies in online teaching. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal, 21(2), 178-198.
Barton, D. C. (2020). Impacts of the COVID‐19 pandemic on field instruction and remote teaching
alternatives: Results from a survey of instructors. Ecology and evolution, 10(22), 12499-12507.
 Bediang، G.، Stoll، B.، Geissbuhler، A.، Klohn، A. M.، Stuckelberger، A.، Nko’o، S.، & Chastonay، P.
(2013). Computer literacy and E-learning perception in Cameroon: the case of Yaounde Faculty of Medicine and Biomedical Sciences. BMC medical education، 13(1)، 57.
Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due
to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 Braun، V.، & Clarke، V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in
psychology، 3(2)، 77-101.
Cavanaugh، C.، Clark، T.، & Barbour، M. (2008). Research and practice in K- 12 online learning: A
review of literature. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research
Association، New York، NY.
Davis، C.، Greenaway، R.، Moore، M.، & Cooper، L. (2019). Online teaching in social work education:
Understanding the challenges. Australian Social Work، 72(1)، 34-46.
Dhawan، S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of
Educational Technology Systems، 49(1)، 5-22.
Feldman, J. (2020). To grade or not to grade. Educational Leadership, 77(10), 43-46.
Fishbane, L., & Tomer, A. (2020, March 20). As classes move online during COVID-19, what are
disconnected students to do? Brookings. https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/03/20/as-classes-move-online-during-covid-19-whatare-disconnected-students-to-do/
Gaytan، J. (2015). Comparing faculty and student perceptions regarding factors that affect student
retention in online education. American Journal of Distance Education، 29(1)، 56-66.
Gillett-Swan، J. (2017). The challenges of online learning: Supporting and engaging the isolated learner.
Journal of Learning Design، 10(1)، 20-30.
Glazier, R. A. (2016). Building rapport to improve retention and success in online classes.
Journal of Political Science Education, 12(4), 437-456.
Hakim, B. (2020). Technology Integrated Online Classrooms and the Challenges Faced by the EFL
Teachers in Saudi Arabia during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 9(5), 33-39.
Hamann, K., Glazier, R. A., Wilson, B. M., & Pollock, P. H. (2020). Online teaching, student
success, and retention in political science courses. European Political Science, 1-13.
 Hampel، R.، & Stickler، U. (2005). New skills for new classrooms: Training tutors to teach languages
online. Computer Assisted Language Learning، 18(4)، 311-326.
Hart, C. M., Friedmann, E., & Hill, M. (2018). Online course-taking and student outcomes in
California community colleges. Education Finance and Policy, 13(1), 42-71.
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency
remote teaching and online learning. Educause Review, ( March 27, 2020).
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
Houlden، S.، & Veletsianos، G. (2020). Coronavirus pushes universities to switch to online
classes—but are they ready. The Conservation.
Huang, M., Shi, Y., & Yang, X. (2020). Emergency remote teaching of English as a foreign language
during COVID-19: Perspectives from a university in China. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (15), 400-418.
 Hunt، D.، Davis، K.، Richardson، D.، Hammock، G.، Akins، M.، & Russ، L. (2014). It is (more)
about the students: Faculty motivations and concerns regarding teaching online. Online Journal of Distance Learning Administration، 17(2).
Kearns، L. R. (2012). Student assessment in online learning: Challenges and effective practices. Journal
of Online Learning and Teaching، 8(3)، 198.
Kibaru، F. (2018). Supporting Faculty to Face Challenges in Design and Delivery of Quality Courses in
Virtual Learning Environments. Turkish Online Journal of Distance Education، 19(4)، 176-197.
Kitishat, A. R., Al Omar, K. H., & Al Momani, M. A. K. (2020). The Covid-19 crisis and
distance learning: E-teaching of language between reality and challenges. The Asian ESP Journal, 316.
Lakbala، P. (2016). Barriers in implementing E-learning in Hormozgan University of Medical Sciences.
Global journal of health science، 8(7)، 83.
Levin، S.، Whitsett، D.، & Wood، G. (2013). Teaching MSW social work practice in a blended online
learning environment. Journal of Teaching in Social Work، 33(4–5)، 408–420.
Li، C. S.، & Beverly، I. (2008). An overview of online education: Attractiveness، benefits، challenges،
concerns and recommendations. College Student Journal، 42،449- 458.
Martin، F. & Parker، M.A. (2014). Use of Synchronous Virtual Classrooms: Why، Who and How?
MERLOT Journal of Online Learning and Teaching، 10(2)، 192-210.
Martin، F.، Polly، D.، Jokiaho، A.، & May، B. (2017). Global standards for enhancing quality in online
learning. The Quarterly Review of Distance Education، 18(2)، 1-10.
Murphy, C. A., & Stewart, J. C. (2017). On-campus students taking online courses: Factors associated
with unsuccessful course completion. The Internet and Higher Education, 34, 1-9.
O’Doherty، D.، Dromey، M.، Lougheed، J.، Hannigan، A.، Last، J.، & McGrath، D. (2018). Barriers and
solutions to online learning in medical education–an integrative review. BMC medical education، 18 (1)، 130.
Pachler، N.، Daly، C.، Mor، Y.، & Mellar، H. (2010). Formative e-assessment: Practitioner cases.
Computers & Education، 54(3)، 715-721.
Parkes، M.، Stein، S.، & Reading، C. (2015). Student preparedness for university e-learning environments.
The Internet and Higher Education، 25، 1-10.
Pazilah, F. N. P., Hashim, H., & Yunus, M. M. (2019). Using Technology in ESL Classroom: Highlights
and Challenges. Creative Education, 10(12), 3205.
 Pomerantz، J.، & Brooks، D. C. (2017). ECAR study of faculty and information technology، 97(80)، p. 94.
Rapanta، C.، Botturi، L.، Goodyear، P.، Guàrdia، L.، & Koole، M. (2020). Online university teaching during
and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education، 1-23.
Reamer، F. G. (2013). Distance and online social work education: Novel ethical challenges. Journal of
Teaching in Social Work، 33(4–5)، 369–384.
Rovai، A. P.، & Wighting، M. J. (2005). Feelings of alienation and community among higher education
students in a virtual classroom. The Internet and Higher Education، 8(2)، 97–110.
Rucker، R.، & Downey، S. (2016). Faculty technology usage resulting from institutional migration to a
new learning management system. Online Journal of Distance Learning Administration، 19(1).
Ruth، S. (2018). Faculty Opposition to Online Learning: Challenges and Opportunities. International
Journal of Technology in Teaching and Learning، 14(1)، 12-23.
Ryan، Y.،Tynan، B. & Lamont-Mills، A. (2014). Out of hours: Online and blended learning workload in
Australian Universities. Blended Learning: Research Perspectives،2، 281-282
Schmidt، S. W.، Tschida، C. M.، & Hodge، E. M. (2016). How faculty learn to teach online: What
administrators need to know. Online Journal of Distance Learning Administration، 19(1)، 1-10.
 Siebert، D. C.، Spaulding-Givens، J. (2006). Teaching clinical social work skills entirely online: A case
example. Social Work Education، 25(1)، 78–91.
Soleimani , H., & Rahmanian, M. (2020). Revisiting technology in learning: self-control and self-
regulation in a blended course. Foreign Language Research, 9 (4), 1085-1104.
Sun، S. Y. H. (2011). Online language teaching: The pedagogical challenges. Knowledge Management &
E-Learning: An International Journal، 3(3)، 428-447.
Thomson، D. L. (2010). Beyond the classroom walls: Teachers' and students' perspectives on how online
learning can meet the needs of gifted students. Journal of Advanced Academics، 21(4)، 662-712.
Tomei، L. (2006). The impact of online teaching on faculty load: Computing the ideal class size for online
courses. Journal of Technology and Teacher Education، 14(3)، 531-541.
Whitelock، D.، Brasher، A.، (2006). Developing a Roadmap for E-Assessment: Which Way Now? 10th
International Computer Assisted Assessment Conference. Loughborough University, Loughborough, UK, pp. 487- 501.