مؤلفه‌ها و نیازهای سواد ارزیابی نگارش انگلیسیِ کلاس- محور: دیدگاه معلمان انگلیسیِ ضمن خدمت در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هم‌زمان با مطرح‌شدنِ نگارش زبان دوم/خارجی به‌عنوان یک حوزۀ مستقل مطالعاتی ، آموزش و ارزیابی آن در زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم/خارجی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. با توجه به پیوندِ ارزیابی و یادگیری، معلمان باید افزون بر یادگیری آموزشِ نگارش در زمینۀ ارزیابی نگارش نیز آموزش ببینند تا برای مواجهه با چالش‌های تدریس در کلاس آماده شوند. تربیت معلمانِی که دارای سواد ارزیابی نگارش (writing assessment literacy) هستند نیازمند دورۀ آموزشی منسجمی است که در خصوص نظریات و عملکرد ارزیابی نگارش اطلاعاتی مناسب به معلمان آینده ارائه دهد. هدف از این مطالعه بررسی دوره آموزش معلمان انگلیسی در زمینة آماده‌سازی معلمان برای ارزیابی نگارش و شناسایی نیازها و مؤلفه‌های آن از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در ایران است. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی و از حدود 200 معلم زبان انگلیسی، در خصوص سطح سواد ارزیابی نگارش و میزان کفایت دورۀ آموزش معلمان به لحاظ آماده‌سازی، و مؤلفه‌های مورد نیاز آن اطلاعاتی گردآوری شد. یافته‌های پژوهش از نارضایتی معلمان نسبت به دورۀ ارزشیابی دانشگاه حکایت می‌کند. نتایج به‌دست آ‌ده از تحلیل عاملی، پنج عامل را بر اساس دوران وایماکس مشخص می‌کند : مهارت‌های فنی، آموزش زبان، نمره‌دهی و تصمیم‌گیری، عملکرد بومی و اصول و مفاهیم. نتیجة خودارزیابی معلمان نشان داد که آن‌ها در این پنج حوزه موضوعی دارای دانش متوسطی هستند. با این‌حال، در برخی از موارد ، از جمله توانایی ساخت یا استفاده از چارچوب ارزیابی و ارزیابی نمونه‌کارها معتقد بودند که دانش پایینی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classroom-based Writing Assessment Literacy Components and Needs: Perspectives of In-service EFL Teachers in Iran

نویسندگان [English]

  • masoumeh Tayyebi 1
  • mahmood Moradi abbasabadi 2
1 phd student at Islamic Azad University South Tehran Branch Tehran Iran
2 Assisstant Professor in TEFL, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

As second language writing established itself as an independent area of study, instruction as well as assessment of language writing has taken over a major part in English as second/ foreign language (ESL/EFL) settings. Considering the link between assessment and learning, teachers need to learn about writing assessment together with their learning of writing pedagogy to be prepared for classroom challenges. As a result, over the last few years, there have been calls regarding the importance of developing language teachers’ writing assessment literacy (WAL). Developing assessment literate writing teachers requires teacher education programs that equip prospective teachers with sound understanding of theory and practice of writing assessment. To provide EFL/ESL teachers with good assessment education, first we need to have information about current assessment courses and their needs. The purpose of this study was to provide insights into writing assessment education from the perspective of in-service EFL teachers, through a WAL questionnaire developed by the researcher and administered to 200 EFL teachers. The results showed that there might be five distinct components of WAL: Language Pedagogy, Technical skills, Scoring and Decision Making factor, Local Practice, and Principles and Concepts factor. Most teachers perceived themselves to be moderately knowledgeable in the five thematic areas. However, in some items within these five thematic areas, they found themselves to be slightly knowledgeable including knowledge of developing or using rubric or using portfolio assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "second language writing "
  • "language assessment"
  • "assessment literacy"
  • "writing assessment literacy"
  • " teacher education"
Ataie-Tabar, M., Zareian, G., Amirian, S. M. R., & Adel, S. M. R. (2019). A Study of Socio-Cultural Conception of Writing Assessment Literacy: Iranian EFL Teachers’ and Students’ Perspectives. English Teaching & Learning, 43(4), 389-409.
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012).     Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17-66). Springer, Dordrecht.
Brindley, G. (2001). Language assessment and professional development. Experimenting with uncertainty: Essays in honour of Alan Davies, 11, 137-143.
Brookhart, S. M. (2003). Developing measurement theory for classroom assessment purposes and uses. Educational measurement: Issues and practice, 22(4), 5-12
Crusan, D., Plakans, L., & Gebril, A. (2016). Writing assessment literacy: Surveying second language    teachers’ knowledge, beliefs, and practices. Assessing writing, 28, 43-56.
Davies, A. (2008). Textbook trends in teaching language testing. Language Testing, 25(3), 327–347. doi:10.1177/0265532208090156
Davison C, 2019, 'Using assessment to enhance learning in English language education', in Second Handbook of English Language Teaching, Springer, Cham, 433-454
DeLuca, C., & Bellara, A. (2013). The current state of assessment education: Aligning policy, standards, and teacher education curriculum. Journal of Teacher Education, 64(4), 356-372.
DeLuca, C., & Klinger, D. A. (2010). Assessment literacy development: Identifying gaps in teacher candidates’ learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17(4), 419–438.
Firoozi, T., Razavipour, K., & Ahmadi, A. (2019). The language assessment literacy needs of Iranian EFL teachers with a focus on reformed assessment policies. Language Testing in Asia, 9(1), 1-14.
Fulcher, G. (2012). Assessment literacy for the language classroom. Language Assessment Quarterly, 9(2), 113–132.
Hasselgreen, A., Carlsen, C. & Helness, H. (2004). European Survey of Language and Assessment Needs. Part One: General Findings.  Retrieved April 11, 2017 from http://www.ealta.eu.org/documents/resources/survey-report-pt1.pdf.
Herrera Mosquera, L., & Macías V, D. F. (2015). A call for language assessment literacy in the education and development of teachers of English as a foreign language. Colombian Applied Linguistics Journal, 17(2), 302-312.
Hill, M., Cowie, B., Gilmore, A., & Smith, L. F. (2010). Preparing assessment-capable teachers: What should pre-service teachers know and be able to do? Assessment Matters, 2, 43.
Hirvela, A., & Belcher, D. (2007). Writing scholars as teacher educators: Exploring writing teacher education. Journal of Second Language Writing, 3(16), 125-128.
Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge university press.
Inbar-Lourie, O. (2013). Language assessment literacy: What are the ingredients? In 4th CBLA SIG Symposium Programme, University of Cyprus.
Jin, Y. (2010). The place of language testing and assessment in the professional preparation of foreign language teachers in China. Language Testing, 27(4), 555-584.
Kremmel, B., & Harding, L. (2020). Towards a comprehensive, empirical model of language assessment literacy across stakeholder groups: Developing the Language Assessment Literacy Survey. Language Assessment Quarterly, 17(1), 100-120.
Lam, R. (2015). Language assessment training in Hong Kong: Implications for language assessment literacy. Language Testing, 32(2), 169-197.
Lee, I. (2017). Classroom writing assessment and feedback in L2 school contexts. Singapore: Springer Singapore.
López Mendoza, A. A., & Bernal Arandia, R. (2009). Language testing in Colombia: A call for more teacher education and teacher training in language assessment. Profile Issues in TeachersProfessional Development, 11(2), 55-70.
Marefat, F., & Heydari, M. (2018). English writing assessment in the context of Iran: The double life of Iranian test-takers. In The Politics of English Second Language Writing Assessment in Global Contexts (pp. 67-81). Routledge.
McMillan, J. H. (2013). SAGE handbook of research on classroom assessment, Sage.
Mertler, C. A., & Campbell, C. S. (2005). Measuring teachers’ knowledge and application of classroom assessment concepts: Development of the Assessment Literacy Inventory. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Quebec, Canada.
O’Loughlin, K. (2013). Developing the assessment literacy of university proficiency test users. Language Testing, 30(3), 363–380.doi:10.1177/0265532213480336
Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2010). Continuum companion to research methods in applied linguistics. A&C Black.
Pill, J.,&Harding, L. (2013). Defining the language assessment literacy gap: Evidence from a parliamentary inquiry. Language Testing, 30(3), 381–402. doi:10.1177/0265532213480337
Plake, B. S., Impara, J. C., & Fager, J. J. (1993). Assessment competencies of teachers: A national survey. Educational Measurement: Issues and Practice, 12(4), 10-12.
Popham, W. J. (2009). Assessment literacy for teachers: Faddish or fundamental? Theory Into Practice, 48(1), 4-11.
Rea-Dickins, P. (2008). Classroom-Based Language Assessment. In Shohamy, E., and Hornberger, N. H. (Eds.) Encyclopedia of Language and Edcuation, Vol.7, Language Testing and Assessment. New York: Springer, 257 -271.
Scarino, A. (2013). Language assessment literacy as self-awareness: Understanding the role of interpretation  in assessment and in teacher learning. Language Testing, 30(3), 309e327.
Schafer, W. D. (1993). Assessment literacy for teachers. Theory into practice, 32(2), 118-126.
Stiggins, R. J. (1991). Assessment literacy. Phi Delta Kappan, 72(7), 534–539.
Stiggins, R. J. (1999). Evaluating classroom assessment training in teacher education programs. Educational Measurement: Issues and Practice, 18(1), 23-27.
Stiggins, R. J. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765.
Taras, M. (2007). Assessment for learning: Understanding theory to improve practice. Journal of Further and Higher Education, 31, 363–371.10.1080/03098770701625746 
Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (Vol. 46). Sage.
Taylor, L. (2009). Developing Assessment Literacy. Annual Review of Applied Linguistics, 29, 21–36. doi:10.1017/ S0267190509090035
Taylor, L. (2013). Communicating the theory, practice and principles of language testing to test  stakeholders: Some reflections. Language Testing, 30(3), 403–412. Doi: 10.1177 /02655322 13480338
Vogt, K., & Tsagari, D. (2014). Assessment literacy of foreign language teachers: Findings of a European study. Language Assessment Quarterly, 11(4), 374-402.
Weigle, S. C. (2007). Teaching writing teachers about assessment. Journal of Second Language Writing, 16(3), 194-209.
White, E. (2009). Are you assessment literate? Some fundamental questions regarding effective classroom-based assessment. On CUE journal, 3(1), 3-25.
Xu, Y., & Brown, G. (2016). Teacher assessment literacy in practice: A reconceptualization.
Teaching and Teacher Education, 58, 149–162.
Xu, Y. (2019). English Language Teacher Assessment Literacy in Practice. Second Handbook of English Language Teaching, 517-539.