کتاب های درسی جدید زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول: آیا نیازهای دانش آموزان دیده شده است؟

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران تهران، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، با پیشرفت و گسترش استفاده از روش‌های  گوناگون در آموزش زبان انگلیسی، ارزیابی کتاب‌های آموزشی به‌‌طورقابل‌ ملاحظه‌ای مد نظر قرارگرفته است. بااین‌حال، شمار اندکی از پژوهش‌ها در کشور ما، با تمرکز بر ارزیابی کتاب‌های  آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول در ایران(Prospect)  صورت گرفته است. پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی کتاب‌های  آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطۀ اول، از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران انجام‌شده است. به‌‌منظور سرانجام این هدف، 8 نفر از معلمان دورة متوسطه اول، با میانگین سابقه 7 سال آموزش در این مقطع، همچنین 261 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های  هفتم، هشتم و نهم، به‌‌عنوان گروه شرکت‌کنندگان در این مطالعه همکاری کردند. کتاب‌های  درسی براساس پرسشنامه‌ای که در سال 1979 طراحی و اعتبار‌سنجی شده و شامل 25 سؤال در شش زمینه مشتمل بر: مناسب بودن موضوعات، واژگان و ساختارها، تمرین‌ها، تصاویر، و آرایش فیزیکی کتاب‌ها، بررسی و واکاوی شد. با طرح پرسش‌‌هایی همسو با محتوا، در مرحلۀ مصاحبه با دبیران و دانش‌آموزان، نتایج به‌‌دست‌آمده با نتایج پرسشنامه‌ها مقایسه شدند. سرانجام، نتایج این مطالعه نشان‌داد که از منظر دانش‌آموزان و دبیران، مجموعه کتاب‌‌های Prospect در بسیاری از زمینه‌ها نیازهای دانش‌آموزان را برآورده نکرده و کارایی بایسته را ندارد. نتایج به‌‌دست‌آمده در این پژوهش می‌تواند توسط معلمان، مسئولان برنامه‌ریزی آموزشی، مولفان و نویسندگان کتاب‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New EFL textbooks at the Junior High school Level: Have the needs of students been taken into account?

نویسندگان [English]

  • Shamimeh Hojatpanah 1
  • Seyed Reza Dashtestani 2
1 English Department, University of Tehran
2 English Department, Faculty of Foreign Languages and Literature University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the development of the use of a variety of methods for teaching English has greatly improved the value of educational books. However, very few studies have focused on the evaluation of English-language textbooks in primary education in Iran. The purpose of this study was to evaluate English language teaching textbooks in junior high school from the perspective of students and teachers. To achieve this goal, 8 junior high school teachers with an average of 7 years of teaching and 261 students of the seventh, eighth and ninth grades participated as participants in this study. The textbooks were evaluated based on a questionnaire designed and validated in 1979, comprising 25 questions in six contexts: The suitability of topics, the vocabulary and structure of the book, the appropriateness of the exercises, the suitability of the images, and the physical make-up of the book. The results of the interviews were compared with the results of the questionnaires. Finally, the results of this study showed that from the perspective of students the Prospect Book series in many respects does not meet the needs of students and is not efficient. The results of this study can be used by teachers, educational planners, and textbook writers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook evaluation
  • EFL textbooks
  • Prospect Book Series
  • teachers
  • students
Ahour, T, & Omrani, P. (2019). Evaluation of English Textbook “Prospect 2” based on Students’ Needs and Teachers’ Perceptions. Foreign Language Research Journal, 9(3), 5-19.
Breen, M, & Condlin, C. (1987). Which materials? A consumers and designer's guide. ELT Textbooks and Materials: Problems in Evaluation and Development. Modern English Publication in association with the British Council.
Cunningsworth, Alan (1995). Choosing your Coursebook. Oxford: Heinemann.
Daoud, A.& Celce-Murcia, M. (1979). Selecting and evaluating a textbook. In M. Celce-Murcia and L. McIntosh (Eds.), Teaching English as a second or foreign language, (pp. 302-307).Cambridge, MA: Newbury House Publishers.
Hutchinson, T.& Torres, E. (1994). The Textbook as Agent of Change. ELT Journal, 48(4), 315-328.
Hutchinson, T.& Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A Learner-Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Jahangard, A. 2007. The evaluation of the EFL materials taught at Iranian public high schools. Asian EFL Journal,  9(2),130-150.
Moghtadi, L. (2014). Iranian high school EFL textbooks: Why they should be modified. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5 (2), 53-69.
Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42(4), 237-246.
Yarmohammadi, L. (2002). The evaluation of pre-university textbooks. The Newsletter of the Iranian Academy of Science, 18, 70-87.
اهور, ت. و عمرانی, پ. (1398). ارزیابی کتاب درسی انگلیسی "پراسپکت 2" بر اساس نیازهای‌ دانش‌آموزان و دیدگاه معلمان. پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9(3)، 659 -689.