بررسی تطابق اصطلاحات زبان، گویش و لهجه در زبانهای فارسی و روسی ونمونه هایی از نزدیکی زبان روسی با گویشها و لهجه های فارسی.

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان روسی، گروه زبان روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان روسی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه زبان روسی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گویش‌ها و لهجه‌ها حضوری پویا و بایسته در بسیاری از زبان‌ها دارند که افزون بر تنوع ‌بخشی به‌هر زبان، در بر دارندۀ مفاهیم و نکات زبانی بسیاریند و می توانند نزدیکی به‌زبان‌های دیگر، بیان کنند. مسئلة اصلی این پژوهش، یافتن انطباق مناسب در چند اصطلاح رایج زبانشناسی در گسترۀ گویش‌ها و لهجه‌ها بین دو زبان روسی و فارسی، بر اساس انگاره‌های زبان‌شناسان هر دو زبان است. در راستای طرح این مسئله، سعی می‌شود تا ویژگی‌هایی از گویش‌ها و لهجه‌های دو زبان بررسی شده و در صورت امکان، طبقه‌بندی آن‌ها و نیز مقایسة آن‌ها با یکدیگر صورت پذیرد. هدف اصلی پژوهش، بازگشایی مفاهیم موجود در قالب هر یک از اصطلاحات مطرح شده از نظر زبانشناسان مطرح هریک از دو زبان برای معادل‌یابی صحیح و در ادامه پایه‌ریزی طرح تحقیق در زمینة گویش و لهجه‌شناسی می‌باشد. روش تحقیق به‌صورت بررسی مفهوم اصطلاحات در آرا و انگاره‌های زبان‌شناسان به‌صورت جزء به‌جزء، به‌همراه تجزیه و بررسی و در انتها نتیجه‌گیری در بارة این انگاره‌ها و انتخابی مناسب و تطبیق اصولی آن‌ها در زبان دیگر در بخش نخست بوده و در بخش دوم سعی در ارائه ویژگی‌های گویش‌ها و زبان‌ها می‌باشد. در بخش نتیجه‌گیری، بعد از ارائه تعاریف و معادل‌های مناسب، به‌اهمیت بررسی گویش‌ها و لهجه‌ها برای درک نزدیکی بیشتر میان دو زبان، بویژه در زمینه‌هایی مثل آموزش زبان اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studding matching of language terms, dialect and accent in Persian and Russian languages with each other and examples of the proximity of Russian language to Persian dialects and accents

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abuei Mehrizi 1
  • ali madayeni aval 2
  • alireza valipour 3
1 The Tehran university russian language PHD student
2 Director of the Russian Language Department / university of Tehran
3 Head of the Faculty of Foreign Languages / university of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Dialects and accents exists in many languages and in addition to diversifying any kind of languages, they contain many concepts and even proximity to other languages. The main issue of this study is to find an appropriate match between several common linguistic terms in the area of dialects and accents between both Russian and Persian languages, based on the linguistic theories. To this end, it is attempted to characterize several dialects and accents between the two languages and, if is possible, to classify them and to compare them. The main purpose of the research, considering the necessity of understanding the concepts proposed in the form of terms for finding equivalents in the other language, Is to reveal these concepts in the form of each of the terms proposed by prominent linguists in each of these two languages in order to find the appropriate equivalence and then to establish a research plan in the field of dialectology. The method of research in section I was to check in detail the concepts of terms in the opinions of prominent linguists along with analyzing them, and systematic matching in another language and in section II, It was attempted to present features of dialects and accents. In the concluding section, after presenting appropriate definitions and equations, it will be clarified the importance of checking dialects and accents for closer understanding proximity of both of these languages, particularly in the fields like language teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Russian
  • Persian
  • dialect
  • accent
  • equation
Букринская И.А и …(1994). Язык русской деревни. Москва: Аспект Пресс.
Булатова, Л.Н. и … (1975). О русских народных говорах. Москва: Просвещение.
Гладкова Е.Л. (2001). Персидский язык - национальное достояние Ирана. Сердце сердцу весть подает, 5. -С. 23-26.
Гончарова О.В. (2015). Понятия «наречие», «диалект» и «говор» в отечественной лингвистике. Филологические науки. Вопросы и практики, №7. -С.52-54.
Группа писателей (1989). Диалектологический атлас русского языка. Москва: Наука.
Группа писателей (2010). Словарь русских народных говоров. Санкт-Петербург: Наука.
Иваницкая Е.Н. (2013). Русская диалектология. Москва: Академия.
Касаткин Л.Л. (под редакцией) (2005). Русская диалектология. Москва: Академия.
Мещерский, Н.А. (1972). Русская диалектология. Москва: Высшая школа.
Розенталь Д.Э. Голуб И.Б., Теленкова М.А. (2005). Современный русский язык. Москва: Айрис-пресс.
 
فهرست منابع فارسی
اکبرزاده، داریوش(1381). فرهنگ گویش سرزمینی ایران( ریشه شناسی). تهران: پازینه.
آذرلی، غلامرضا( 1387). فرهنگ واژگان گویش‌‌های ایرانی. تهران: هراز.
باطنی، محمدرضا( 1354). مسائل زبانشناسی نوین. تهران: انتشارات آگاه.
حسن دوست، محمد( 1389). فرهنگ تطبیقی- موضعی زبان و گویشهای ایرانی نو. تهران: فرهنگستان زبان فارسی
دبیری مقدم، محمد(1387). زبان، گونه، گویش و لهجه. ادب پژوهی. شماره پنجم. صفحات 91-128.
زمانیان، مهدی( 1393). جستاری چند در ریشه یابی گزیده ای از واژگان گویش همدانی. ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین. شماره اول. صفحه ۴۰-۶۱.
صادقی، علی اشرف(1349). زبان فارسی و گونه های مختلف آن. شماره دوم. صفحات 61-66.
طلوعی هریس ایراندخت، حدادی محمدحسین( 1392). بررسی انتقال گویش‌های اجتماعی از آلمانی به‌فارسی با استناد به‌ترجمه فرشته آبی، اثر هاینریش مان. پژوهش های زبانشناختی در زبان‌های خارجی. شماره 1 . صفحات 411-428.
غلامی حسین، دادو حمیدرضا( 2009). زبان‌های روسی و فارسی: همکاری و تاثیر پذیری دوجانبه فرهنگی و زبانی. پژوهشهای زبان‌های خارجی. شماره چهل و هفتم. صفحات 79-92.
کلباسی، ایران( 1370). فارسی اصفهانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گلکار آبتین، احمدی میریلا، سیده مهنا سید آقایی رضایی( 1390). بررسی وامواژه های زبان روسی در گویش مازندرانی. پژوهش های زبانشناختی در زبان‌های خارجی. شماره 2 . صفحات 67-79.
محمدی، زهرا و ...(1395). آرایش واژگان در گویشهای فارسی خوزستان از منظر رده شناختی. فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه. شماره 11. صفحات 1-32.
مدرسی، یحیی(1396). درآمدی بر جامعه شناسی زبان. نوبت پنجم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ناتل خانلری، پرویز( 1347). زبانشناسی و زبان فارسی.تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
ولی پور، علیرضا(1393).آواشناسی زبان روسی. نوبت چاپ اول و ... تهران:انتشارات سمت.
مداینی اول، علی(1397). واژه‌ شناسی زبان روسی.تهران: انتشارات سمت.