آموزش واژگان همنشین زبان انگلیسی از طریق کانکوردنس ها: بررسی تطبیقی رویکردهای قیاسی و استقرایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

دانشگاه بناب

چکیده

در دهه های اخیر، استفاده از رویکردهای مبتنی بر پیکره در آموزش/یادگیری زبان انگلیسی توجه زبانشناسان را به خود معطوف کرده است. مطالعه‌ی حاضر تاثیر کانکوردنس‌ها را بر توسعه دانش ادراک و تولید واژگان همنشین گونه فعل-قید بررسی می‌کند. بعلاوه، این مطالعه به بررسی تطبیقی تاثیرات دو رویکرد شناختی قیاسی و استقرایی بر فراگیری دانش همنشینی واژگان در بستر آموزش از طریق کانکوردنس‌ می‌پردازد. طی طرحی شبه آزمایشی، شرکت‌کنندگان که شامل 82 نفر بودند به گروه های قیاسی، استقرایی، و کنترل تقسیم شدند. طی دو جلسه‌ی فشرده‌ی 90 دقیقه‌ای، به گروه‌های مورد مطالعه چند فعالیت ادراکی و تولیدی ارایه شد تا این فعالیت ها را با استفاده از کانکوردنس به عنوان ابزار مرجع انجام دهند. الگوی قرارگیری واژگان به صراحت برای گروه قیاسی تشریح شد در حالی که گروه استقرایی می‌بایست الگوهای موجود را از پیکره‌های آنلاین استنتاج می‌کردند. تحلیل نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون ادراک و تولید واژگان همنشین تاثیر چشمگیر کانکوردنس‌ها بر فراگیری دانش همنشینی واژگان را آشکار کرد. در حالی که هر دو گروه قیاسی و استقرایی پیشرفت مشابهی در دانش ادراک واژگان همنشین نشان دادند، رویکرد استقرایی تاثیر بیشتری بر بهبود دانش تولید واژگان همنشین داشت. رویهمرفته دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به آموزش از طرریق کانکوردنس‌ها نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Second Language Collocations via Concordancers: The Case of Deductive and Inductive Approaches

نویسنده [English]

  • Zahra Fakher Ajabshir
University of Bonab
چکیده [English]

Over the past few decades, the use of the corpus-based approaches in second language (L2) teaching has received considerable attention among teachers and researchers. Drawing upon a corpus-based approach, this study aims to investigate the differential effects of the deductive and inductive cognitive approaches on the improvement of verb-adverb collocational knowledge in the context of classroom concordancing. Seventy-six participants were randomly assigned to deductive, inductive, and control groups. During two intensive 90-minute sessions, the experimental groups were given some receptive and productive tasks to do using the concordancer as a reference tool. While the collocational patterns for accomplishing the tasks were explicitly presented to the deductive group, the inductive group was required to work out the underlying patterns using concordance lines. The analysis of the data gathered from receptive (multiple-choice) and productive (sentence-completion and sentence writing) collocation pretest and post-test revealed that concordancing had significant effects on the improvement of L2 collocational knowledge. While both the deductive and inductive groups showed similar gains in receptive knowledge of collocations, the inductive approach was found to be more effective in developing productive knowledge. Overall, the students had positive views of concordancing. The findings have pedagogical implications for L2 teachers and curriculum designers

کلیدواژه‌ها [English]

  • collocation
  • Concordancing
  • Deductive approach
  • Inductive approach
  • Receptive/Productive knowledge of collocations