تردید افکنی فراگفتمانی در مقالات پژوهشی در زبانشناسی کاربردی: بررسی مقایسه‌ای سوژانر «نتایج و بحث» در مقالات نویسندگان غیر انگلیسی زبان و انگلیسی زبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تفاوتهای احتمالی بین فراوانی و انواع استراتژیهای تردیدافکنی و کاربرد آنها در سوژانر «نتایج و بحث» در مقالات پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی زبان غیربومی (ایرانی) و انگلیسی زبان بومی، 60 مورد سوژانر «نتایج و بحث» از چهار نشریه علمی IJLLALW, IJALEL, TQ, AL که توسط نویسندگان ایرانی (انگلیسی زبان غیرمادری) و بومی (انگلیسی زبان مادری) نوشته شده بودند، مورد تحلیل قرار گرفت. همه متنها و نویسندگان آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. استراتژیهای تردیدافکنی به کار رفته توسط این نویسندگان با نرم افزار AntCnoc و همچنین توسط دو کدگذار انسانیِ متخصص شناسایی شده و بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی در مدل طبقه بندی وارتالا (2001) و مدل چندکاربردی هایلند (1998) کدگذاری شدند. نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف آماری معنی دار در فراوانی، انواع و همچنین کارکردهای استراتژیهای تردیدافکنی در سوژانر «نتایج و بحث» مقالات نوشته شده توسط این دو گروه از نویسندگان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metadiscursive Hedging in Research Articles in Applied linguistics: A Comparative Study of ‘Results and Discussion’ subgenres written by Iranian and Native English Writers

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Nekoueizadeh 1
  • Mohammad Bavali 2
  • Mohammad Sadegh Bagheri 2
  • Ehsan Rassaei 2
1 Department of English Language, College of Humanities, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of English Language, College of humanities, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This paper reports the findings of a study which sought to investigate the probable differences between frequency and forms of hedging devices as well as their functions in the ‘Results & Discussion’ subgenre of research articles (RAs) written by Iranian writers (non-native speakers of English) versus their native English counterparts (native speakers of English). A corpus of sixty (N=60) ‘Results & Discussion’ sections taken from four journals, namely IJLLALW, IJALEL, TQ, and AL, written in English by Iranian nonnative and native English writers were randomly selected. The AntCnoc software as well as two human coders identified and coded the hedging devices found in the corpus according to the theoretical framework proposed by Varttala’s (2001) taxonomy of hedging devices and Hyland’s (1998) polypragmatic model of hedging functions. Results indicated statistically significant differences in the frequency, forms, and functions of hedging devices in the ‘Results & Discussion’ subgenres written by the two academic writer groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Writing
  • Hedging devices
  • Polypragmatic hedging model
  • research articles
  • Results & Discussion
  • Subgenre