بررسی کاربرد اصطلاحات انگلیسی در مقاله های پژوهشی زبان شناسی کاربردی :پژوهشی پیکره محور

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند اصطلاحات که فزونتر، وجهی غیررسمی، پررنگ و لعاب، و سرگرم‌کنندۀ زبان محسوب می‌شوند، به‌گفتمان رسمی هم راه یافته‌اند، اما تاکنون در بارۀ ورود اصطلاحات به‌گونه‌های نوشتاری و رسمی، از جمله مقاله‌های پژوهشی، تحقیقی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر نقش کاربردی اصطلاحات در پیکره‌ای زبانی مشتمل بر 409،122 واژه را، که به‌صورت تصادفی از مقاله‌های منتشرشده در گسترۀ زبانشناسی کابردی انتخاب شده‌اند، شناسایی و بررسی کرده است. افزون بر این، کاربرد اصطلاحات در مقاله‌های انگلیسی نویسندگان فارسی زبان و انگلیسی زبان این گستره مقایسه شده است. نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی نشان می‌دهند که، در نگارش مقاله‌های پژوهشی، نویسندگان انگیسی زبان آشکارا می‌بینیم که فزونتر از نویسندگان فارسی‌زبان، از اصطلاحات استفاده می‌کنند. بر مبنای پژوهش حاضر، شش نقش کاربردی اصطلاحات استخراج و همچنین فهرستی از پرکاربردترین اصطلاحات در مقالات پژوهشی عرضه شده‌است. این نقش‌های شش‌گانه عبارتند از: ارزیابی‌کننده، اطلاعات‌دهنده، تعیین ماهیت، تأکیدی، سازماندهی‌کننده و چندگانه. با بررسی و ارائۀ اصطلاحات انگلیسی دانشگاهی‌‌ در مقاله‌های پژوهشی زبانشناسی کاربردی، یافته‌های این پژوهش می‌تواند مورد استفادۀ استادان دانشگاهی درس‌های نگارش انگلیسی، دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و تهیه‌کنندگان کتاب‌های آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investiagtion of Idioms in Applied Linguistics Research Articles: A Corpus-driven Study

نویسندگان [English]

  • Elham Farahani 1
  • Hooshang Yazdani Gharehaghaj 2
  • Moussa Ahmadian 3
  • Majid Amerian 3
1 Arak University, Faculty of Letters and Humanities, Department of English Language
2 Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran, Faculty of Letters and Humanities, Department of English
3 Arak University, Faculty of Letters and Humanities, Department of English Language
چکیده [English]

Idioms, commonly considered to be a figure of informal, colorful, and entertaining language, are supposed not to lend themselves to formal discourses. However, idioms have been recently found to be employed in formal communications and academic discourse. This study strives to identify idioms in a corpus of 409122 words of 50 randomly selected Applied Linguistics papers. Moreover, the study aims to analyze different aspects of English idiom usage along with the pragmatic functions they perform in Applied Linguistics research articles. Furthermore, a comparison was made between the employment of English idioms and their functions in the articles written by native English-speaking and those of native Persian-speaking authors. Results of descriptive statistics indicated that English –speaking writers significantly used more idiomatic expressions in their research articles. Six pragmatic functions fulfilled by idioms in research articles were also extracted. Two lists of the most frequently used idioms in research articles were compiled. The six pragmatic functions include evaluative, informational, modalizing, emphatic, organizational, and cross-functioning. By studying and providing the most frequent academic idioms in Applied Linguistics research articles, the findings of this study can be useful for the EFL writing instructors, Applied Linguistics graduate and post graduate students, and teaching materials developers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English idioms
  • pragmatic functions
  • corpus
  • research articles
  • Applied Linguistics