افزایش آگاهی زبان آموزان نسبت به ویژگی های عروضی در تلفظ کلمات و تأثیر آن بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی با تأکید بر نظریة توجه اشمیت (1995)

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

روش‌های جدیدتر و درعین حال کاربردی، همواره آموزش زبان انگلیسی را جذاب‌تر و در عین‌حال چالش‌های آن را نیز بیشتر کرده‌است که در این میان، آموزش مهارت شنیداری یکی از دغدغه‌های پژوهندگان به‌شمار می‌آید. آشنایی ‌زبان‌آموزان با ویژگی‌های عروضی (Prosodic Features) (تکیه، آهنگ و نواخت) و بالابردن قدرت تلفظ آنان، می‌تواند بیانگر رویکردی نوین در آموزش مهارت شنیداری باشد. پژوهش کنونی، با الهام از نظریة توجه (Noticing Hypothesis) اشمیت (Schmidt) (1990) به‌بررسی تأثیر افزایش آگاهی ‌زبان‌آموزان نسبت به‌ویژگی‌های عروضی بر روی مهارت شنیداری آنان می‌پردازد. به‌همین منظور، تعدا 70 ‌زبان‌آموز با سطح متوسط که در حال یادگیری زبان در مؤسسه کیش‌ایر شهر رشت بودند، به‌عنوان افراد شرکت‌کننده در این پژوهش و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس هدفمند (Purposeful Convenience sampling) انتخاب شدند. آن‌‌ها به‌دو گروه آزمایش و کنترل تشکیل شدند و هر کدام از گروه‌‌ها 35 ‌زبان‌آموز را شامل شدند. گردآوری داده‌های پژوهش به‌وسیله آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) و پیش‌آزمون و پس‌آزمون مهارت شنیداری انجام شدند. تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌‌ها نشان داد که گروه آزمایش با اتکا به‌افزایش آگاهی ایجاد شده نسبت به‌ویژگی‌های عروضی در تلفظ، توانست کارکرد معناداری نسبت به‌گروه کنترل در بهبود مهارت شنیداری داشته باشد. بنابراین، افزایش آگاهی ‌زبان‌آموزان نسبت به‌ویژگی‌های عروضی در تلفظ کلمات، می‌تواند به‌عنوان روشی نوظهور و کاربردی در آموزش مهارت شنیداری ‌زبان‌آموزان به‌کارگرفته شود .یافته‌های این پژوهش می‌تواند در خدمت آموزش ضمن خدمت معلمان قرار بگیرد تا آن‌‌ها با آگاهی از شیوۀ پیاده‌سازی صحیح آموزش مهارت شنیداری به‌واسطه ویژگی‌های عروضی، مهارت شنیداری ‌زبان‌آموزان و سرانجام؛ کیفیت یادگیری آنان را فزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Raising the Learners’ Awareness of Prosodic Features in Pronunciation and its Impact on Listening Comprehension: Insights from Noticing Hypothesis (Schmidt, 1995)

نویسندگان [English]

  • Samira Rahbar 1
  • Saeideh Ahangari 2
  • Mahnaz Saeidi 3
1 Department of English,Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran
2 English Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of English, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, , Iran
چکیده [English]

Listening instruction has always encountered various approaches, leading to learners’ success or failure in listening comprehension. Framed in Noticing Hypothesis (Schmidt, 1995), the present study attempts to investigate the effect of raising the learners’ awareness of prosodic features (stress, intonation, and rhythm) in the pronunciation of words on their listening comprehension. In doing so, 70 intermediate EFL learners from Kish Air Language Institute were selected. They were divided into one experimental group (n=35) and one control group (n=35). Oxford Placement Test (OPT) was administered to ensure the homogeneity of participants’ level of proficiency. The listening pre- and post-tests were also taken by the participants. Results showed that the experimental group outperformed the control group, implying that when learners were aware of prosodic features (stress, intonation, and rhythm) in the pronunciation of words, they could significantly improve their listening comprehension. It seems that teaching prosodic features can raise the learners’ pronunciation awareness, which can then improve the learners’ listening comprehension as learners can be familiarized with the structural and semantic categories of target words and activate their content knowledge of the key words in doing the listening tasks. Awareness raising of prosodic features can be in alignment with metacognitive instruction - while the former can be more productive - in order to help foreign language learners develop their listening comprehension in stress-free learning environment. Finally, it is noteworthy that learners’ awareness demands teachers’ awareness of how to teach, which can be fulfilled by purposeful teacher education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness raising
  • pronunciation
  • metacognitive awareness
  • listening comprehension ability
  • prosodic features
Bagheri Nevisi, R., & Tohidirad, O. (2019). Investigating EFL teachers and learners’ attitudes toward implicit and explicit instruction of pronunciation. Foreign Language Research Journal, 9(2), 323-346.
Birjandi, P., & Rahimi, A.H. (2012). The effect of metacognitive strategy instruction on the listening performance of EFL students. International Journal of Linguistics, 4(2), 495 - 517.
Bozorgian, H., & Muhammadpour, M. (2020). Metacognitive Intervention: High WMC Learners’ Listening Performance and Metacognitive Awareness. Foreign Language Research Journal, 9(4), 1055-1084.
Busa, M. G. (2010). Sounding natural: Improving oral presentation skills. Language Value, 2(1), 51-67.
Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (1996). Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press.
Chun, D. M. (2002). Discourse intonation in L2. Philadelphia: John Benjamins.
Cross, J. D. (2010). Metacognitive instruction for helping less-skilled listeners. ELT Journal, 65(4), 408-416.
Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford university press.
Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Gilakjani, P. A., & Ahmadi, M. R. (2011). A Study of factors affecting EFL learners’ English listening comprehension and the strategies for improvement. Journal of Language Teaching and Research, 2(5), 977-988.
Goh, C. (2000). A cognitive perspective on language learners’ listening comprehension problems. System, 28, 55-75.
Goh, C. (2008). Metacognitive instruction for second language listening development: Theory, practice and research implications. RELC Journal, 39(2), 188-213.
Goh, C. (2010). Listening as process: Learning activities for self-appraisal and self-regulation. In N. Harwood (Ed.), Materials in ELT: Theory and practice (pp. 179-206). Cambridge: Cambridge University Press.
Goh, C., & Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal, 60(3), 222- 232.
Graham, S. (2003). Learner strategies and advanced level listening comprehension. Language Learning Journal, 28, 64-69.
Hamouda, A. (2012). Listening comprehension problems-voices from the classroom. Language of India, 12, 1-49.
Kettongma, N., & Wasuntarasobhit, S. (2015). Effects of prosodic feature and cognitive listening strategy instruction on low-intermediate EFL learners’ listening comprehension. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences, 3(3), 65-83.
Mareschal, C. (2007). Student perceptions of a self-regulatory approach to second language listening comprehension development. Unpublished doctoral dissertation, University of Ottawa, Canada.
Mendelsohn, D. (2001). Listening comprehension: We’ve come a long way, but... Contact, 27, 33-40.
Penningtion, M. (1996). Phonology in English language teaching. Essex: Addison, Wesley & Longman, Ltd.
Pickering, L. (2004). The structure and function of intonational paragraphs in native and nonnative speaker instructional discourse. English for Specific Purposes, 23, 19-43.
Rost, M. (2002). Teaching and researching listening. Harlow: Longman.
Rubin, J. (1994). A review of second language listening comprehension research. The Modern Language Journal, 78, 199-221.
Schmidt, R. (1995). Consciousness and foreign language learning: A tutorial on the role of attention and awareness in learning. Attention and awareness in foreign language learning, 9, 1-63.
Sobkowiak, E., & Pawlak, M. (Eds.) ( 2015). Teaching and researching the pronunciation of English: Studies in honor of Włodzimierz Sobkowiak. London: Springer.
Vandergrift, L. (2004). Learning to listen or listening to learn? Annual Review of Applied Linguistics, 24, 3-25.
Vandergrift, L. (2007). Recent developments in second and foreign language listening comprehension research. Language Teaching, 40, 191-210.
Vandergrift, L. (2013). Teaching listening. In Carol A. Chapelle (Ed), The Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 1 - 8). London: Blackwell Publishing Ltd.
Vandergrift, L., & Goh, C. (2012). Teaching and learning second language listening: Metacognition in action. New York: Rutledge.
Vandergrift, L., & Tafaghodtari, M. H. (2010). Teaching students how to listen does make a difference: An empirical study. Language Learning, 60(2), 470-97.
Yenkimaleki, M. (2018). Implicit vs. explicit prosody teaching in developing listening comprehension skills by interpreter trainees: An experimental study. International Journal of English Language and Linguistics Research, 6(1), 11-21.