افزایش آگاهی زبان آموزان نسبت به ویژگی های عروضی در تلفظ کلمات و تأثیر آن بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی با تأکید بر نظریة توجه اشمیت (1995)

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه اموزش زبان انگلیسی ، واحد تبریز ، دانشگاه ازاد اسلامی ،تبریز ، ایران

2 گروه اموزش زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز ، ایران

3 گروه اموزش زبان انگلیسی، واحد تبریز ، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش کنونی با الهام از نظریة توجه اشمیت (1990) به بررسی تأثیر افزایش آگاهی زبان آموزان نسبت به ویژگی های عروضی بر روی مهارت شنیداری آنان می پردازد. به همین منظور، تعدا 70 زبان آموز با سطح متوسط ، به عنوان افراد شرکت کننده در این پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. آن ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند در گروه ازمایش در هر جلسه ویژگی های عروضی زبان انگلیسی با زبان اموزان تمرین می شددر حالی که در گروه کنترل زبان اموزان فقط به متنهایی گوش داده و سوالات تعقیبی را پاسخ می دادند . جمع آوری داده های پژوهش به وسیله آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) و پیش آزمون و پس آزمون مهارت شنیداری انجام شدند. تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها نشان داد که گروه آزمایش با اتکا به افزایش آگاهی ایجاد شده نسبت به ویژگی های عروضی در تلفظ توانست عملکرد معناداری نسبت به گروه کنترل در بهبود مهارت شنیداری داشته باشد.یافته های پژوهش می تواند در خدمت معلمان قرار بگیرد تا آن ها با آگاهی از نحوه پیاده سازی صحیح آموزش مهارت شنیداری به واسطه ویژگی های عروضی، مهارت شنیداری زبان آموزان و در نهایت کیفیت یادگیری آنان را فزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Raising the Learners’ Awareness of Prosodic Features in Pronunciation and its Impact on Listening Comprehension: Insights from Noticing Hypothesis (Schmidt, 1995)

نویسندگان [English]

  • Samira Rahbar 1
  • Saeideh Ahangari 2
  • Mahnaz Saeidi 3
1 Department of English,Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran
2 English Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of English, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, , Iran
چکیده [English]

Listening instruction has always encountered various approaches, leading to learners’ success or failure in listening comprehension. Framed in Noticing Hypothesis (Schmidt, 1995), the present study attempts to investigate the effect of raising the learners’ awareness of prosodic features (stress, intonation, and rhythm) in the pronunciation of words on their listening comprehension. In doing so, 70 intermediate EFL learners from Kish Air Language Institute were selected. They were divided into one experimental group (n=35) and one control group (n=35). Oxford Placement Test (OPT) was administered to ensure the homogeneity of participants’ level of proficiency. The listening pre- and post-tests were also taken by the participants. Results showed that the experimental group outperformed the control group, implying that when learners were aware of prosodic features (stress, intonation, and rhythm) in the pronunciation of words, they could significantly improve their listening comprehension. It seems that teaching prosodic features can raise the learners’ pronunciation awareness, which can then improve the learners’ listening comprehension as learners can be familiarized with the structural and semantic categories of target words and activate their content knowledge of the key words in doing the listening tasks. Awareness raising of prosodic features can be in alignment with metacognitive instruction - while the former can be more productive - in order to help foreign language learners develop their listening comprehension in stress-free learning environment. Finally, it is noteworthy that learners’ awareness demands teachers’ awareness of how to teach, which can be fulfilled by purposeful teacher education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness raising
  • pronunciation
  • Metacognitive Awareness
  • listening comprehension ability
  • prosodic features