بازنگری فناوری در یادگیری: خود کنترلی و خودتنظیمی در یک دوره تلفیقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی , گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی, دانشگاه پیام نور تهران, تهران, ایران

چکیده

در سال های اخیر، سهم خود کنترلی و خود تنظیمی در برنامه های یادگیری تلفیقی نگرانی اصلی محققان بوده است. این مطالعه سعی در ارزیابی نقش خود کنترلی و خود تنظیمی در یک دوره تلفیقی با 64 دانش آموز در ایران دارد. خود کنترلی به عنوان قابلیت و عاملیت بالقوه یادگیرندگان در دستیابی به اهداف خود و خود تنظیمی به عنوان شیوه های واقعی آن ها در دستیابی به آن می باشند که از طریق مقیاس خودکنترلی و راهبردهای با انگیزه برای یادگیری پرسشنامه به ترتیب مورد بررسی قرار گرفتند. رگرسیون چندگانه نشان داد که موفقیت در یادگیری بطور معنی داری با خود تنظیمی (r = .41) و نه خود کنترلی در ارتباط است. تکرار پست ها و کل کلمات مورد استفاده به طور مشابه برای خود کنترلی و خود تنظیم رفتار نکردند. این نشان میدهد که گروه های آموزشی می توانند به برخی از برنامه ها برای توسعه برنامه ریزی دانش آموزان، خود نظارتی و انعکاس که متغیرهای خود تنظیمی هستند متوسل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revisiting Technology in Learning: Self-Control and Self-Regulation in a Blended Course

نویسندگان [English]

  • Hassan Soleimani 1
  • Mahboubeh Rahmanian 2
1 Department of Applied Linguistics
2 Ph.D candidate, Department of Applied Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

An issue of great concern to language acquisition researchers in recent years has been the contribution of self-control and self-regulation in blended learning programs, the marriage between face to face traditional and on-line learning. To this end, this study attempts to evaluate the role of self-control and self-regulation in a blended course with 64 EFL university students in Iran. Self-control as the potentiality of the learners in achieving their goals and self-regulation as their actual practices in achieving it were investigated through Self-control Scale and Motivated Strategies for Learning Questionnaires respectively. The multiple regression analysis unraveled that learning achievement was significantly correlated with self-regulation (r = .41) but not self-control. Frequency of the posts and total words used did not behave similarly for self-control and self-regulation. It is implicated that educational parties can resort to some programs to develop the students’ planning, self-monitoring, and reflection which are variables of self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended Learning
  • Self-Control
  • Self-Regulation
  • Learning Outcome
  • Participation
محمودی‌، مهدی‌، و محمدی‌، رقیه (1398). نقش آموزش ترکیبی در اثربخشی یادگیری. مجله مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی‌، 39‌، 148-141.
زارعی زوارکی‌، اسماعیل‌، و طوفانی نژاد‌، احسان (1396). بررسی تاثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری‌ دانش‌آموزان در درس ریاضی. اندیشه‌های نوین تربیتی‌، 49‌، 90-73.
شاهرخی‌، فرزانه؛ عیوضی‌، حق رضا؛ باباخانلو‌، اشرف؛ و شوقی‌، بهزاد (1395). اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی‌ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج. پژوهش اجتماعی‌، 33‌، 84-71.  
ترک‌، نسرین؛ خادمی اشکذری‌، ملوک؛ و زارعی زوارکی‌، اسماعیل (1395). تاثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان. فناوری آموزش و یادگیری‌، 6‌، 76-59.
مقامی‌، حمیدرضا؛ زارعی زوارکی‌، اسماعیل؛ دلاور‌، علی؛ و نوروزی‌، داریوش (1393). مقایسه تاثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. پژوهش در نظام‌های آموزشی‌، 24‌، 39-17.
احمدی‌، غلامعلی‌، و نخستین روحی‌، ندا (1393). بررسی تمایز یادگیری تلفیقی با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی(چهره به‌چهره) در آموزش ریاضی. روان شناسی مدرسه‌، 2‌، 26-7.
Angeli, C., Bonk, C. J., & Hara, N. (1998). Content analysis of online discussion in an applied educational psychology course. CRLT technical report no. 2-98 (Retrieved March 20, 2016: http://www.umsl.edu/~wilmarthp/mrpc-web-resources/Content-Analysis-ofOnline-Discussion.pdf).
Baumeister, R. F., & Tierney, J. (2011). Willpower: Rediscovering the greatest human strength. New York: Penguin.
Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
Cheng, C. K., Paré, D. E., Collimore, L. -M., & Joordens, S. (2011). Assessing the effectiveness of a voluntary online discussion forum on improving students' course performance. Computers in Education, 56,253–261.
Feldmann, S. C., Martinez-Pons, M., & Shaham, D. (1995). The relationship of self-efficacy, self-regulation, and collaborative verbal behavior with grades: Preliminary findings. Psychological Reports, 77(3), 971–978.
Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. Internet and Higher Education, 7, 95-105. Retrieved March 7, 2016 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1096751604000156
Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines. John Wiley & Sons: US.
Geçer, A., & Dag, F. (2012). A Blended Learning Experience. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 438-442.
Jackson, D. N. (1976). Jackson personality inventory test manual. Goshen, NY: Research Psychologists Press.
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Margaryan, A., Collis, B., & Cooke, A. (2004). Activity-based blended learning. Human resource development international, 7(2), 265-274.
Mikulecky, L. (1998). Diversity, discussion, and participation: Comparing web-based and campus-based adolescent literature classes. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(2), 84-97.
Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). Delay of gratification in children. Science, 244(4907), 933–938.
Miyazoe, T., & Anderson, T. (2010). Learning outcomes and students' perceptions of online writing: Simultaneous implementation of a forum, blog, and wiki in an EFL blended learning setting. System, 38(2), 185-199.
Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7), 2693–2698.
Picciano, A. G. (2002). Beyond student perceptions: Issues of interaction, presence, and performance in an online course. Online Learning formerly the Journal of Asynchronous Learning Networks, 6(1), 21–40.
Pintrich, P. R. (1995). Understanding self-regulated learning. New Directions for Teaching and Learning, 63,3–12.
Pintrich,P.R., & DeGroot,E.V. (1990).Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Education & Psychology, 82(1), 33–40.
Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & Mckeachie, W. J. (1991). A manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor MI: National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & Mckeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53(3), 801–813.
Pokay, P., & Blumenfeld, P. C. (1990). Predicting achievement early and late in the semester: The role of motivation and use of learning strategies. Journal of Education & Psychology, 82(1), 41–50.
Rossett, A., Douglis, F., & Frazee, R. (2003). Strategies for building blended learning. Learning Circuits, 4(7), 1-8.
Shea, P., Pickett, A., & Pelz, W. (2003). A follow-up investigation of teaching presence in the suny learning network. The Journal of Asynchronous Learning Networks, 7(2), 61-80.
Shoda, Y., Mischel, W., & Peake, P. K. (1990). Predicting adolescent cognitive and selfregulatory competencies from preschool delay of gratification: Identifying diagnostic conditions. Developmental Psychology, 26(6), 978–986.
Stansfield, M., McLellan, E., & Connolly, T. (2004). Enhancing student performance in online learning and traditional face-to-face class delivery. Journal of Information Technology Education, 3,173–188.
Swan, K., & Shih, L. F. (2005). On the nature and development of social presence in online course discussions. Journal of Asynchronous Learning Networks, 9, 115-136.
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271–322.
Thorne, K. (2003). Blended learning: How to integrate online & traditional learning. Kogan Page Publishers.
Tsai, M. J. (2009). The model of strategic e-learning: Understanding and evaluating student elearning from metacognitive perspectives. Educational Technology & Society, 12(1), 34–48.
Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2004). Self-control. In C. Spielberger (Ed.), Encyclopedia of applied psychology. vol. 3.(pp.369–373). San Diego: Academic Press.
Wolfe, R. N., & Johnson, S. D. (1995). Personality as a predictor of college performance. Educational and Psychological Measurement, 55(2), 177–185.
Yu, S., Chen, I. J., Yang, K. F., Wang, T. F., & Yen, L. L. (2007). A feasibility study on the adoption of e-learning for public health nurse continuing education in Taiwan. Nurse Education Today, 27(7), 755–761.
Yukselturk, E., & Bulut, S. (2007). Predictors for student success in an online course. Educational Technology & Society, 10(2), 71–83.
Zhu, Y., Au, W., & Yates, G. (2016). University students' self-control and self-regulated learning in a blended course. The Internet and Higher Education, 30, 54-62.