بررسی ادراک دانشجویان از ویژگی های اخلاقی اساتید زبان با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانشجویان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشکده زبانهای خارجی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دپارتمان زبان انگلیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ادراک دانشجویان زبان از ویژگی های اخلاقی اساتید زبان با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانشجویان بود. روش تحقیق ترکیبیِ-توضیحی در این پژوهش بکار رفت. ابتدا پرسشنامه پایگاه اجتماعی-اقتصادی با شرایط تحقیق سازگار شد تا دانشجویان را به دو گروه اجتماعی-اقتصادی بالاتر یا پایین تر طبقه بندی کند. از 81 پرسشنامه پایگاه اجتماعی-اقتصادی پخش شده در 5 کلاس زبان مختلف از 2 دانشگاه در شهر قم، 53 مورد تکمیل شد. پس از آن، 22 نفر از همان دانشجویان در مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق کد و مقوله های مصاحبه، 1 موضوع اصلی (جدیت) شناسایی و سپس با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانشجویان، با استفاده از آزمون دقیق فیشر بررسی شد. در نهایت، 1 مدل برای ویژگی های اخلاقی اساتید زبان بر اساس ادراک دانشجویان طراحی شد تا بتوان در برنامه ریزی آیین نامه های اخلاقی که به طور خاص برای مدرسان زبان طراحی شده و همچنین جهت افزایش آگاهی اخلاقی در میان آنها بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Students’ Perceptions of the Language Teachers’ Ethical Characteristics with Regard to the Students’ Socioeconomic Status

نویسندگان [English]

  • Massood Yazdanimoghaddam 1
  • Mohammad Javad Moafi 2
  • Alireza Ameri 3
1 Department of English, Faculty of Humanities, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 English Department, Faculty of Foreign Languages and Literature, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the students’ perceptions of the language teachers’ ethical characteristics with regard to the students’ socioeconomic status. For this reason, an explanatory sequential mixed methods design was employed. First, a socioeconomic status questionnaire which was used to categorize the students into socioeconomically higher or lower groups. From among the 81 questionnaires distributed at 5 different language classrooms of 2 universities in Qom, 53 of them were completed. Afterwards, 22 of the students agreed to participate in a semi-structured interview as the second qualitative portion of the study. After close and repeated analyses of the codes and categories of the students’ interviews, 1 major theme (seriousness) was identified and cross-checked with the students’ socioeconomic status by using Fisher’s exact test. Finally, a model of language teachers’ ethical characteristics was contemplated on the basis of the students’ perceptions in order to be utilized in planning codes of ethics particularly designed for language educators as well as raising their awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • perceptions
  • socioeconomic status
  • education
  • English
اکبری، ر.، تاجیک، ل.، غفارثمر ر.، کیانی، غ. ر. (1390). تنشهای اخلاقی در کلاسهای زبان انگلیسی: تاثیر جنسیت و سابقه تدریس معلمان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6(4)، 21-31.
قراملکی، ا. ف.، برخورداری، ز. موحدی، ف. (1397). اخلاق حرفه‌ای در مدرسه. تهران: موسسه خیریه آموزشی شةد مهدوی.
کرم‌اللة، ن. (1387). بررسی جامعه‌شناختی آثار مثبت و منفی استفاده از اینترنت بر دینداری جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی شهر قم). رسالة دکتری رشتة جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
مصدق، ه.، بیرونی کاشانی، ر.، پورکریمی، ج.، عبدالله، ب. (1392). بررسی میزان رعایت اخلاق تدریس در بین استادان دانشگاه تهران و مؤسسه امام خمینی (ره) از نگاه فراگیران. مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9(18)، 705-722.
ملکیان، م. (1394). رابطه اخلاق و حقوق. دریافت شده مورخ 1397 از وبسایت http://3danet.ir/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%8
نکونام، م. ر. (1384). صحیفه عشق. قم: انتشارات ظهور شفق.
طباطبایی، م. ح. (1350). تفسیر المیزان (ج. 2). تهران: انتشارات محمدی.
هرندی‌زاده، ا.، نعیمی، ا.، پزشکی‌راد، غ.، نامدار، ر. (1389). بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16(4)، 41-55.
American Association of University Professors (AAUP). AAUP constitution. Retrieved June 13, 2017 from https://www.aaup.org/about/organization/aaup-constitution
Association of American Educators. AEE code of ethics for educators. Retrieved June 12, 2017 from http://aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-codeof-ethics
American Psychological Association (2017). 2017 American Psychological Association. Retrieved October 10, 2017 from http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/
Ary, D., Jacobs, L. Ch., & Sorenson, Ch. (2010). Introduction to research in education (8th ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
Audi, R. (1999). The Cambridge dictionary of philosophy (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Australian College of Education: Training and development. Retrieved June 14, 2017 http://fellowship.austcolled.com.au/training-development/
Carr, D. (2000). Professionalism and ethics in teaching. London: Routledge.
Charmaz, K. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 509–535). Thousand Oaks, CA: Sage.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group.
Creswell, J. W. (2014). Research deign: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson.
Dewey, J. (1933). How we think. Boston: D.C. Heath.
Dewey, J. (1922). Human nature and conduct. New York: Henry Holt & Co.
Dutta, B. (2010). Entrepreneurship management: Text and cases. New Delhi: Excel Books.
Freire, P. (1989). Education for the critical conscious. New York: Continuum.
Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 24. doi: 10.1177/1525822X05279903
Hatch, E., & Lazaraton, A. (1991). The research manual: Design and statistics for applied linguistics. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.
Held, V. (2006). The ethics of care: personal, political, global. New York: Oxford University Press.
Heigham, J., & Croker, R. A. (2009). Qualitative research in applied linguistics. New York: Palgrave Macmillan.
Koulouriotis, J. (2010). Beyond the pale: Ethical considerations in research with non-native speakers of English (M.A. thesis, University of Manitoba, 2010). Retrieved March 3, 2017, from http://hdl.handle.net/1993/4293
Kumaravadivelu, B. (2012). Language teacher education for a global society: A modular model for knowing, analyzing, recognizing, doing and seeing. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group.
McGrory, K. (1996). Ethics in teaching: Putting it together. New Directions for Teaching and Learning, (66), 101-107.
Mirhassani, A. & Tajik, L. (2009). The moral voice in English language teaching: An attempt to fill in the gap. Foreign Language Teaching Journal, 1(24), 53-63
Mirhosseini, S. A. (2008). English and a world of diversities: Confrontation, appropriation, awareness. Applied Linguistics, 29(2), 312-317.
Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19 (4), 317–28.
Noddings, N. (1984). Caring: a feminine approach to ethics and moral education. Berkeley, CA: University of California Press.
Ontario College of Teachers: The ethical standards for the teaching profession. Retrieved June 11, 2017 from http://www.oct.ca/en/public/professional-standards/ethical-standards
Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Pring, R. (2001). Education as a moral practice. Journal of Moral Education, 30(2), 101-112.
Reckling, F. (2001). Interpreted modernity: Weber and Taylor on values and modernity. European Journal of Social Theory, 4 (2), 153–76.
Ricoeur, P. (1995). Intellectual Autobiography. In L. E. Hahn, (Ed.), The philosophy of Paul Ricoeur, the library of living philosophers (Volume XXII). Chicago, Illinois: Open Court.
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
Scott, D., & Usher, R. (2011). Researching education: Data methods and theory in educational enquiry (2nd ed.). India: Continuum International Publishing Group.
Shohamy, E. (1998). Critical language testing and beyond. Studies in Educational Evaluation, 24, 331–45.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Tavakoli, H. (2012). A dictionary of research methodology and statistics in applied linguistics. Tehran: RAHNAMA PRESS.
Taylor, C. (1994). Reply and re-articulation. In J. Tully (Ed.) Philosophy in the age of pluralism: The philosophy of Charles Taylor in question. (pp. 213–57). Cambridge: Cambridge University Press.
Tom, A. (1984). Teaching as a moral craft. New York: Longman.
Webb, B. M. (2008). Clashing codes: How unwritten codes collide with professional and personal codes in educational settings (Doctoral dissertation, University of Maine, 2008). Ann Arbor, MI: ProQuest LLC.
Wringe, C. A. (2006). Moral education: beyond the teaching of right and wrong. Dordrecht, The Netherlands: Springer.