بررسی نظریه ترجمه یوهان ولفگانگ فون گوته در «یادداشت‌ها و مقالات برای فهم بهتر دیوانِ غربی- شرقی»

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یوهان ولفگانگ فون گوته (1749-1832) ادیب، شاعر و متفکر آلمانی در بخش دوم دیوان غربی- شرقی خود با عنوان یادداشت ها و مقالات برای فهم بهتر دیوان غربی-شرقی که به نثر تألیف شده است با عملی هرمنوتیکی همت خویش را مصروف هموار کردن فهم دیوان خود می کند. در فصل با نام ترجمه تأملات خود را در باب امر ترجمه و انواع آن بیان می کند. گوته سه نوع یا به زعم خود، سه دوره از ترجمه را بر می شمارد. نوع اول که آن را نوع اقتباسی می نامد. دوره دوم که تلاش بر خلق دوباره اثر در زبان مقصد است. و دوره آخر که متن اصلی و ترجمه با یکدیگر به سوی متن اساسی و بنیادین حرکت می کنند. دوره این جستار در پی بررسی و تبیین ویژگیهای دوره های مزبور و همچنین نشان دادن فصل ممیز و همپوشانی این نظریات با هم عصران گوته یا همان رمانتیک های متقدم و هم افق شدن فیلسوفان متأخر هرمنوتیک همچون هانس گئورگ گادامر و پل ریکور با وی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the translation theory of Johann Wolfgang von Goethe in his "Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des Divans "

نویسنده [English]

  • Raed Faridzadeh
German Studies, Faculty of Humanities, SBU, Tehran
چکیده [English]

The German poet and thinker Johann Wolfgang von Goethe (1832-1749), has performed a hermeneutic feat in the prose part of his West-Eastern Divan titled "Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des Divans”. In the penultimate chapter of this part entitled "Übersetzung," (Translation) Goethe attempts to showcase and present his theory of translation. He distinguishes between three types or, as he says, three epochs of translation. The first one which he describes as “parodistic” or adaptation. The second period reflects the effort to recreate the original into the own language; and the last period in which the original along with the translation move forward to the “Grundtext”, the fundamental text. This article attempts to examine the described and mentioned types and to emphasize their peculiarity to his contemporaries in the romantic era. The similarity to the romantics but also its differentiation to those is taken into account. Moreover the similarities to the modern hermeneutics, such as Hans Georg Gadamer and Paul Ricoeur are examined in more detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johan Wolfgang von Goethe
  • West-Eastern Divan
  • Translation Studies
  • Romanticism
  • Philosophical Hermeneutics
-6 منابع
جرجانی، عبدالقاهر ( 1370 )، اسرار البلاغه، ترجمه جلیل تجلیل ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
گوته، یوهان ولفگانگ فون ( 1390 )، دیوان غربی-شرقی، ترجمه محمود حدادی، نشر پارسه، تهران.
Benjamin, Walter. (1972): Die Aufgabe des Übersetzers. In: Gesammelte Schriften, IV/1.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Gadamer, Hans-Georg. (1993). Die Natürlichkeit von Goethes Sprache. In: Gesammelte
Werke, Band 9. Tübingen: Paul Siebeck Verlag.
---------------------------. (1993): Anschauung und Anschaulichkeit. In: Ästhetik und Poetik
I. Tübingen: Mohr Verlag.
---------------------------. (1960): Wahrheit und Methode: Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr Verlag.
Goethe, Johan Wolfgang. (1994). West-östlicher Divan, Teil 1 und 2, hrsg. von Hendrik
Birus. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag.
Hafis, Shamseddin Mohammad. (1992). Ghaselen. Übertragen von Friedrich Rückert.
Frankfurt a. M.: Manesse Verlag.
Heidegger, Martin. (1994). Gesamtausgabe: II Abteilung: Vorlesungen 1923-1944.
Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.
------------------------. (1957). Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer Verlag.
Nicoletti, Antonella. (2002). Übersetzung als Auslegung in Goethes West-östlichen
Divan. Tübingen/Basel: Francke Verlag.
Radò, György. (1982). Goethe und die Übersetzung. Sammlung von Goethe-Zitaten. In:
Babel XXVIII 4, S. 198-224.
Ricoeur, Paul. (2004). Die lebendige Metapher. München: Wilhelm Fink Verlag.
191 « یادداش تها و مقالات برای فهم بهتر دیوان غربی- شرقی » بررسی نظریة ترجمه یوهان ولفگانگ فون گوته در
---------------. (1983). Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik. In:
Haverkamp, A. (Hrsg.): Theorie der Metapher. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, S. 356-375.
Wohlleben, Joachim. (2004). Die Ghaselen des Hafis. In deutsche Prosa. Würzburg:
Königshausen & Neumann.
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 177-192