فرصت ها و چالشهای فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 هیات علمی سازمان پ›وهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش

2 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مهمترین چالش ها و فرصت های فراروی آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد. به این منظور، به کمک فراتحلیل پژوهش های انجام شده در یک دهه اخیر در باره آموزش زبانهای خارجی به ویژه در نظام آموزش رسمی کشور، مشکلات و کاستی های تدریس زبان انگلیسی احصاء و اولویت بندی گردیده و از طریق انجام مصاحبه هدفمند با گروهی از صاحب نظران و متخصصان این حوزه برای این چالش ها راهکاریی ارائه گردیده است. یافته ها نشان داد که رویکرد سنتی به آموزش زبان، ناکارامدی کتاب های درسی و مواد آموزشی، کاستی های دوره های تربیت معلم و کمبود دبیران زبده و با انگیزه، فقدان سیاستگذاری کلان و عدم تعیین چشم انداز آموزشی، کمبود زمان تدریس درس زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش کشور مهمترین چالش های فراروی آموزش زبان در کشور ماست که برای برطرف نمودن و مواجهه با این کاستی ها پیشنهاداتی همراستا با اسناد کلان و بالادستی حوزه فرهنگ و آموزش کشور به ویژه برنامه درسی ملی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and challenges of teaching English as a foreign language in Iran

نویسنده [English]

  • Seyyed Behnam Alavimoghaddam 2
1
2 Faculty Member of Organization for Educational Research and Planning
چکیده [English]

Abstract: This study aims to demarcate the main opportunities and challenges of teaching English as a foreign language in formal education system of Iran. Coming to this end, challenges and pitfalls of English teaching in Iran have has been enumerated by means of meta-analyzing the most recent researches done in current decade. and Consequently relevant solutions to these shortcomings have been suggested through semi-structured interview sessions with a group of experts. The findings show that the traditional approach to teaching English, insufficiency of textbooks and supplementary materials, shortcomings of teacher training courses and lack of qualified and motivated teachers, ambiguity of policy making, lack of instruction time in schools and formal education system are among the most critical challenges of teaching English in Islamic Republic of Iran. To bridge the gaps, some suggestions have been posed by the researchers based on meta-level cultural and educational documents. Findings can be interesting both for policy makers and English teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching English as a Foreign Language
  • Opportunities and Challenges
  • Meta-analysis
  • the National Curriculum
  • Formal education system
صفرنواده، خدیجه ( 1383 ). بررسی تطبیقی برنامة درسی زبان انگلیسی در آموز ش رسم یس ه کشو ر
ژاپن ، پاکستان و ایران، با نگاهی بر تأثیر فرهنگ غرب ب ر آموز ش زبا ن در س ه کشو ر مذکو ر،
پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
سمیعی، محمود ( 1391 ). ارزشیابی پایانی از برنامه درسی زبان انگلیسی دورة متوسطه تحصیل ی. تهران:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
علوی مقدم، سیدبهنام ( 1391 ). ارزشیابی پایانی از برنامة درسی زبان انگلیسی دورة راهنما یی تحصیل ی.
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
عنانی سراب، محمدرضا ( 1389 ). راهنمای برنامه درسی زبان های خارجی دوره متوسطه: فرصت ها و
(35) چالش های تولید و اجرای برنامه، فصلنامة نوآور یهای آموزشی، 9
کاکوجویباری، علی اصغر و دیگران. ( 1382 )، سند و منشو ر اصلا ح نظا م آموز ش و پرور ش ایرا ن.
پژوهشکده تعلیم وتربیت.
کیانی، غلام رضا و دیگران ( 1390 ). نگاهی دوباره به رویکرد برنامه درسی ملی نسبت به آموزش
.(2) زبان های خارجی، فصلنامه پژوه شهای زبان و ادبیات تطبیقی، 2
فرصت ها و چالش های فراروی آموزش زبان انگلیسی درنظام آموزش رسمی ایران 69
Borjian, M., 2013. English in Post-revolutionary Iran: From Indigenization to
Internationalization (Vol. 29). Multilingual Matters.
Crystal,D. (1997). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University
Press.
Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 2nd ed.
Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Dahmardeh, M. (2009). Communicative textbooks: English language textbooks in
Iranian secondary school. Linguistik online, 40(4), 09.
Elmianvari, A., & Kheirabadi, R., 2013. The Study of EFL Students’ Requests Based on
Politeness Theory. Journal of Language Teaching and Research, 4(2): 375-385
-----------------------------------------, 2013. Interactive Theoretical Model of Text
Processing Reflected in Reading Comprehension: An Experimental Study. Journal of
Language Teaching and Research, 4(2): 279-290.
The 20-year National Vision of the Islamic Republic of Iran 2005, (In Persian).
Davari,H.(2011).Linguistic Imperialism or Global Understanding? ELT in Globalization
from an Iranian Perspective.M.A. thesis, Payam Nour Universsity (in Persian).
Foroozandeh,E., 2011.History of High School English Course Books in Iran: 1318-1389
(1939-2010), Roshd Foreign Language Teaching journal, vol.26 No.1 (57-69).
Jahangard, A. (2007). Evaluation of EFL materials taught at Iranian public high schools.
The Asian EFL journal, 9(2):130-150.
Iranmehr, A., Davari, H., & Erfani, S. M. (2011). The application of organizers as an
efficient technique in ESP textbooks development. Theory and Practice in Language
Studies, 1(4): 417-422.
Kachru, B. B. (1988).The sacred cows of English. English Today, 16: 3-8.
Kheirabadi,R., & Alavi Moghaddam, S.B. (2014). New horizons in teaching English in
Iran: A transition from readingbased methods to communicative ones by “English for
School Series”. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics
World, 5(4): 225-232.
Kiyani, G.R. , Mirhosseini,A. and Navidinia, H.( 2011). Foreign Language Education
Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations, Journal of English
LanguageTeaching and Learning, No.222,Year,53/Autumn-Winter 2011.
Modiano, M. (1999). Standard English(es) and educational practices for the world's
lingua franca. English Today, 15(4): 22-34.
Pennycook. A. (2007). ELT and colonialism. In J. Cummins and C. Davison (Eds.)
International Handbook of English Language Teaching(pp. 13-24 ).Springer.
Phillipson,R. (1992). Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 53-70