همنوایی برای اقناع اصل توالی رسایی در زبان ترکی آذربایجانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش به بررسی همنوایی فرایندهای درج، حذف و تغییر مشخصه واجی برای اقناع اصل توالی رسایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب نظریه بهینگی می‌پردازد. فرایند همنوایی که اولین بار توسط کیسبرث (1970) مطرح شد بدین معنی است که ممکن است در یک زبان یک ساخت خاصی در برون‌داد مجاز باشد یا نباشد و آن زبان درصدد است تا آن ساخت خاص برآورده شود و یا از آن اجتناب شود. برای رسیدن به آن هدف، شیوه‌های متعددی نظیر فرایند درج، حذف یا تغییر مشخصه واجی بکار بسته می‌شوند. این فرایندها علیرغم اینکه منجر به تغییرات متفاوتی می‌شوند اما هدف ساختاری یکسانی را دنبال می‌کنند بعبارتدیگر این فرایندها با هم همسو و همنوا می‌شوند. این پژوهش ابتدا به معرفی این فرایند پرداخته و سپس توضیح می‌دهد که قواعد اشتقاقی ابزاری برای نمایش وحدت عملکرد این فرایندهای واجی ندارد و در نهایت نشان می ‌دهد که در زبان ترکی آذربایجانی در خوشه‌های همخوانی پایانه هجا، فرایندهای درج، حذف و تغییر مشخصه واجی همنوا می‌شوند تا محدودیت اصل توالی رسایی برآورده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

conspiracy for satisfying sonority sequence principle in Azarbaijani Turkish Language

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Razinejad
Assistant Professor of Mohaghegh University
چکیده [English]

Abstract
This article studies conspiracy of the processes of feature changing, epenthesis and deletion for satisfying sonority sequence principle in Azarbaijani Turkish language by applying optimality theory. Conspiracy which is introduced by Kisseberth (1970) means that sometimes in a language or some languages certain structure is allowed or not allowed in output and that language tries to reach or avoid it in output. For reaching this goal different processes like feature changing, epenthesis and deletion are applied. Although these processes causes different changes but they follow the same structural goal. In other words these processes conspire together for reaching the same goal. This article first introduces conspiracy in this language and then explains that for showing the unity of operation of these processes, rewrite rules don’t have any means. Finally, this article shows that in Azarbaijani Turkish language in coda, the processes of feature changing, epenthesis and deletion conspire to satisfy sonority sequence principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conspiracy
  • Epenthesis
  • deletion
  • feature changing
  • sonority sequence principle
احمدی، مهدی. 1379. تحلیل منحنیهای زیر و بمی CV زبان فارسی با توجه به طبقه رسایی هجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بی‌جن‌خان، محمود (1384). واج‌شناسی: نظریة بهینگی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
رضی‌نژاد، سید محمد (1391). همنوایی در زبان ترکی. مجله پژوهش­های زبانی، دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان،43-56.
رضی­نژاد، سید محمد (1392). هماهنگی و ناهماهنگی واکه­ای در زبان ترکی آذربایجانی. مجله پژوهش­های زبانی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان،61-80.
محمودی، سولماز. (1389). درج درخوشه­های دو همخوانی پایانی در ترکی آذربایجانی، مجموعه مقالات کارگاه بررسی نظریه بهینگی (19-38)، انجمن زبان­شناسی ایران.
Clements, G.N. 1990. The Role of the Sonority Cycle in Core             Syllabification, Cambridge, Cambridge University Press.
 
Ladefoged,Peter. 1993. A course in Phonetics,The United States of    America,Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
Ladefoged,Peter& Keith Johnson. 2011. Acourse in Phonetics 6th edition.     Wardworth, Cengage Learning.
McCarthy, J. 2008. Doing optimality theory applying theory to data,             Cambridge, Blackwell Publishing.
Roca, Iggy.1994.Generative Phonology, London, Routledge.
Zahedi, Muhamad Sediq, Batool Alinezhad & Vali Rezai. 2012. The          Sonority Sequencing Principle in Sanandaji/ Erdelani Kurdish, International Journal of English Linguistics, Vol,2 No,5, 72-84.
Zolfaghari,mehdi & A.K. Z. Kambuziya.2005. Sonority in CVCC Syllables in Persian, Journal of Language and Linguistics,Vol,4 No,1. 121-134.