همسوسازی روش های بازتابی رایج درآموزش زبان انگلیسی با ویژگیهای روانشناختی زبان آموزان ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی - دانشکده ادبیات زبانها و تاریخ -دانشگاه الزهرا - تهران - ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زبان انگلیسی، سبزوار، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر روند بهره گیری مثبت از یک فعالیت روایت-محور با عنوان " رویداد نویسی دیالکتیکی" یا محاوره ای بر روی عملکرد زبانی 67 دانشجوی بزرگ‌سال ایرانی (دختر و پسر) به صورت پیمایشی باهدف انطباق سنجی سازه‌های روان سنجی دانشجویان در حوزه هوش هیجانی آنان با ابزار های کار پوشه، صورت گرفت.پنج زیر سنجه از متغیر های هوش هیجانی شامل مقیاس های حل مسئله، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خودابراز(قاطعیت)و واقعیت سنجی با استفاده از شیوه رگرسیون چندگانه مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از ان بود که مدل کلی به دست امده توانست موفقیت تحصیلی را به طور موازی با تداخل رویداد نویسی در میان افراد بزرگ‌سال مورد آزمون پیش‌بینی نماید (0.05≥p) اما مقیاس حل مسئله در مقایسه با چهار مقیاس دیگر بیشتر پیش‌بینی کننده موفقیت در آزمون‌های ارزیابی پیشرفت زبانی در گروه هدف بود. دلایل ضمنی نتیجه حاصله به همراه کاربرد های تقویت مهارت‌های ارتباطی در میان دانشجویان در نهایت تحلیل شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrating current reflective methodologies with learners’ psychological characteristics

نویسندگان [English]

  • Zohreh Nafissi 1
  • marjan vosoughi 2
1 Department of English Language and Literature, Faculty of Literature, Languages and History, Alzahra University, Tehran, Iran
2 faculty member
چکیده [English]

In this study, the effect of dialogue journal writing (DJW), as an influential narrative-type activity was surveyed on the EFL academic achievements of some sixty-seven Iranian university students (male and female) with a low Emotional Intelligence (EI) index was explored. To this aim, Five EI scales including 'Problem solving' (PS), 'Emotional self-awareness' (ESA), 'Interpersonal relations' (IR), 'Assertiveness' (AS) and 'Reality Testing' (RT). The results for linear regression analyses indicated that among the five EI scales, problem solving (PS) index, though significantly predicting more success in final language tests, could have less predicted success among the target population (0.04<0.05). In the end, possible pedagogical implications of the study were discussed for utilizing reflective tools concerning the psychological characteristics of the learners for whom such reflective tools are suggested to be applied in EFL settings. This was aligned with communicative skills that target students with low EI in this research were concerned with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialogue Journal Writing
  • alternative assessment tools
  • EI scales
  • reflective methodology
  • problem solving skills
دهشیری، غ. ر. (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 5(8).
عبدالمالکی، ج. و رهنما، ا. (1388). بررسی ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد، اندیشه‌های نوین تربیتی، 5، 2، صص. 55-78.