اعتبار فعالیت ها و مواد آموزشی درس کارگاه ترجمه در دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات ترجمه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه زبان انگلیسی، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه آموزش ترجمه در دانشگاه، هدفی فراتر از ترجمۀ متن مبدا دارد. این پژوهش به‌ بررسی فعالیت‌ها و مواد آموزشی می‌‌‌‌‌پردازد که در واحد درسی کارگاه ترجمه دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی به‌کار گرفته می‌شود. هم چنین میزان تاثیر این آموزه ها در به دست آوردن مهارت های بایستۀ نیاز دانشجویان در محیط واقعی بررسی می شود. بدین منظور، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مترجمی که واحد درسی مزبور را گذرانده‌اند، جامعۀ آماری پژوهش ما را تشکیل می-دهند. برای مطالعۀ نمونۀ آماری، ابتدا پرسشنامه‌ای آزمایشی، هم سوبا پرسش‌های پژوهشی به دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی داده شد. سپس داده‌ها بررسی و طبقه‌بندی شدند و 44 سوال بسته پاسخ در 4 گستره، مطابق با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تهیه شد. یافته‌ها حاکی از آن است که شرکت کنندگان در این تحقیق از مواد آموزشی و فعالیت‌های این واحد درسی رضایت کافی ندارند و آموزش ترجمه در درس عملی کارگاه ترجمه از نیاز‌های واقعی دانشجویان فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authenticity of the Activities and Materials in MA Translation Workshop at Iranian University

نویسندگان [English]

  • Shirin Salimi Beni 1
  • Hossein Heidari Tabrizi 2
  • Azizeh Chalak 2
1 Young Researchers and Elite Club, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, translation education has some goals beyond translation of source text. To this end, translation teachers should design the syllabus with specific aims and the activities and the lesson plans should be sequenced accordingly. Since MA translation practical courses are the opportunity to training researcher translators, the present study deals with MA translation workshop activities and materials and their influence on translators competence based on real-world translation. To do so, MA translation students who have passed the course were selected as the sample of the study. In order to gather the required data, first a pilot open questionnaire designed on the bases of the research questions. Then, the analysis of the collected data was classified and a 5- Likert-scale structured questionnaire containing 44 items based on four domains was developed. The findings of the study revealed that the participants of the study did not get enough satisfaction from the contents and activities in workshop context and a gap was also found between translation education in the course and real-world translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity
  • MA Translation Students
  • Translation Activities
  • Translation Materials
  • Translation Workshop
References
Berman, S., & Porter, C. (Eds.). (2014). A companion to Translation Studies. UK: Wiley & Sons, Ltd.
Brown, J. D., & Rodgers, T. s. (2004). Doing second language research. Oxford: University Press.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007).Research methods in education (6thed.). London: Routledge.
Dornyei, Z. (2010). Questionnaires in second language research: Construction, administration, & processing (2nded.). London: Routledge.
Gonzalez-Davies, M. (2004).Multiple voices in the translation classroom. Amsterdam: JohnBenjamins Press.
Gonzalez-Davies, M. (2005).Minding the process, improving the product: Alternatives to traditional translator training. In M. Tennent (Eds.), Training for the new millennium: Pedagogies for translation and interpreting (pp.67-82). Amsterdam: John Benjamins.
Kelly, D. (2005). A handbook for translator trainers. Manchester: St. Jerome.
Laviosa, S. (2010).Translation. In R. B. Kaplan (Ed.), The oxford handbook of applied linguistics (2nd ed.). (pp.475-489). Oxford: University Press.
Nord, C. (2005). Training functional translators. In M. Tennent (Eds.), Training for the new millennium: Pedagogies for translation and interpreting (pp.209-224). Amsterdam: John Benjamins.
Pym, A. (2011). Training translators.In K. Malmkjer& K. windle (Eds.).The oxford handbook of translation studies (pp. 475-489). Oxford: Universty Press.
Rico, C. (2010).Translator training in the European higher education area.The Interpreter and Translator Trainer, 4(1), 89-114.
Rodriguez-Ines, P. (2009). Evaluating the process and not just the product when using corpora in translation education. In A. Beeby& P.R. Ines & P.S. Gijon (Eds.), Corpus Use and Translation: Corpus use for learning to translate and learning corpus use to translate (pp. 129-150). Amsterdam: John Benjamins.
Salimi Beni, S., &  Heidari Tabrizi, H. (2013). Assessing the MA Course ”Translation Workshop” at Islamic Azad University: Theory and Practice in Translation. Journal of Language, Culture, and Translation, 1, 111-121.
رزمجو، ل. (1380). راهکارهایی برای بهبود برنامه تربیت مترجم. فصلنامه مترجم،35: 64-62.
میناباد، ح. (1394). آموزش ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.