بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقاله حاضر شباهت ها و تفاوت های مقولۀ صفت در زبان های فارسی و فرانسه را با توجه به ملاک های ساختواژی و نحوی بررسی می کند. مهم ترین تمایز صفت در زبان فارسی و فرانسه وجود جنس دستوری در زبان فرانسه و عدم وجود آن در زبان فارسی است. صفات در زبان فرانسه در اغلب موارد به لحاظ جایگاه پسین یا پیشین بودن با صفات زبان فارسی مطابقت دارند. برخی صفات زبان فرانسه از جمله صفات ملکی در فارسی معادلی ندارند. از نظر نحوی صفات در هر دوی این زبان ها دارای نقش وصفی و اسنادی هستند. جزء آنکه کاربرد خاصی از صفت، تحت عنوان صفتِapposéدر زبان فرانسه وجود دارد که زبان فارسی فاقد آن است. بیشتر صفات در هر دو زبان دارای ملاک های صوری برای تشخیص آسان هستند.
از نظر نحوی صفات در هر دوی این زبان ها دارای نقش وصفی و اسنادی هستند. جزء آنکه کاربرد خاصی از صفت، تحت عنوان صفتِapposéدر زبان فرانسه وجود دارد که زبان فارسی فاقد آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive Analysis of the Structure and the Function of Adjectives in Persian and French Languages

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pahlavannezhad 2
1 University Instructor
2 Associate Professor, Department of Linguistics, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), I.R. Iran
چکیده [English]

This paper investigates similarities and differences of Adjectives in Persian and French Languages regarding morphological and syntactic criteria. Main distinction of adjective in Persian and French Languages is the existence of gender in French Language. French adjectives often are like as Persian ones from the viewpoint of being before and after of the noun. Some Adjectives such as les adjectifs possessifs have not equivalent in Persian Language. Adjectives in both these Languages have descriptive and attributive functions; expect that there is adjectif apposé in French that there is not in Persian Language. Many adjectives in both languages have morphological criteria that we can determine adjectives easily.

This paper investigates similarities and differences of Adjectives in Persian and French Languages regarding morphological and syntactic criteria. Main distinction of adjective in Persian and French Languages is the existence of gender in French Language. French adjectives often are like as Persian ones from the viewpoint of being before and after of the noun. Some Adjectives such as les adjectifs possessifs have not

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjective
  • Structure
  • Noun Dependent
  • Descriptive Function
  • attributive function
References
Delatour, Y. et al (2004). Nouvelle grammaire du français, cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette.
Deyhim, Guiti (2000). Linguistique françise, Téhéran: Presses Universitaires d’Iran.
Greviss, Maurice & Goosse, André (2008). Le bon usage, grammaire française, Bruxelles: Duculot.
آذری نجف آباد، الله‌وردی. (1384). گرامر جامع زبان فرانسه. قم: اندیشه سبز.
احمدی گیوی، حسن. و انوری، حسن. (1390). دستورزبان فارسی (1). تهران: انتشارات فاطمی.
ارژنگ، غلامرضا. (1350). «صفت و نقش دستوری آن در زبان فارسی». زبان و ادب. شمارة هفتاد و هفت. صفحات 1- 28.
ارژنگ، غلامرضا. (1381). دستورزبان فارسی امروز. تهران: انتشارات قطره.
البرزی ورکی، پرویز. (1382). «بررسی و مقایسه‏ی صفت در زبان فارسی و آلمانی». پژوهش زبان‏های خارجی. شمارة چهاردهم. صفحات 3- 14.
فرشیدورد، خسرو. (1388). دستور مختصر امروز برپایة زبان‏شناسی جدید. تهران: انتشارات سخن.
گلفام، ارسلان. (1390). اصول دستورزبان. تهران: انتشارات سمت.
ماهوتیان، شهرزاد. (1382). دستورزبان فارسی از دیدگاه رده‏شناسی. ترجمة مهدی سمائی. تهران: نشر مرکز.
ناتل خانلری، پرویز. (1388). دستورزبان فارسی. تهران: انتشارات توس.
نوبهار، مهرانگیز. (1389). دستور کاربردی زبان فارسی. تهران: انتشارات رهنما.
وفایی، عباسعلی. (1391الف). دستور تطبیقی فارسی- عربی. تهران: انتشارات سخن.
---. (1391ب). دستورزبان فارسی. تهران: انتشارات سمت.
وحیدیان کامیار، تقی. و عمرانی، غلامرضا. (1382). دستورزبان فارسی (1). تهران: انتشارات سمت.