تأثیر راهبردهای خودتنظیمی مدیریت زمان و تنظیم تلاش برای یادگیری زبان انگلیسی به منزلة زبان خارجه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه. از جمله ویژگی‌های زبان‌آموزان موفق در مدیریت فرایند یادگیری خود، به‌کارگیری راهبردهای خودتنظیمی مدیریت منابع است. پژوهش حاضر تأثیر دو مورد از این‌گونه راهبردها را بررسی می‌کند، شامل مدیریت زمان و تنظیم تلاش برای یادگیری زبان انگلیسی. روش‌شناسی. این مطالعه روی دو گروه از دانش‌آموزان (64 نفر) سال دوم راهنمایی در یکی از مدارس شهر رباط‌کریم صورت گرفته است. این دو گروه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به گروه‌های گواه و آزمایشی تقسیم و به مدت سه ماه مطالعه شدند. از پرسشنامة راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران، 1991) به منظور سنجش مهارت مدیریت منابع دانش‌آموزان و از دو آزمون زبان انگلیسی به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای تعیین میزان پیشرفت دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی طی مدت پژوهش استفاده شد. یافته‌ها. نتایج تحلیل داده‌ها هیچ تفاوت معناداری را بین گروه‌های آزمایشی و گواه در نمره‌های پس‌آزمون درس زبان انگلیسی نشان نداد؛ بدین معنا که راهبردهای مدیریت زمان و تنظیم تلاش تأثیر معناداری بر موفقیت دانش‌آموزان گروه آزمایشی در درس زبان انگلیسی نداشت. نتیجه. آنچه در تبیین نتایج پژوهش حاضر اهمیت دارد، نقش احتمالی برخی عوامل در موفقیت تحصیلی و یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان مورد مطالعه است. این عوامل شامل شرایط مدرسه، محتوای کتاب زبان انگلیسی، زمان پژوهش، طول مدت آموزش، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و هویت دانش‌آموزان، و عناصر فرهنگی خودتنظیمی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Regulatory Strategies of Time Management and Effort Regulation on Learning English as a Foreign Language

نویسندگان [English]

  • Maryam Meshkat 1
  • Mohammad Shaabani 2
1 Assistant Professor, Department of English Language Teaching, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, I.R. Iran
2 M.A. Student of English Language Teaching, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Self-regulatory resource management strategies comprise a featured
characteristic of successful language learners. The present study investigated the
effect of two of these strategies including time management and effort
regulation on learning English. The participants included two classes of second
grade middle school students (n=64) who were selected from a school in Robat
Karim based on convenient sampling and divided into control and experimental
groups randomly. The study lasted for three months. Motivated strategies for
learning questionnaire (Pintrich, 1991) as well as two language tests were used
to measure learners’ resource management skills and language achievement,
respectively. Data analysis showed no significant difference between control
and experimental groups in their language post test scores, which shows that
time management and effort regulation strategies had no significant effect on
learners’ language learning in the experimental group. The potential role of
some factors in language learning and academic achievement should be taken
into account when interpreting the findings of the present study. These factors
include schooling condition, English textbook content area, time of the study,
the length of the study, socioeconomic status and identity of the learners, and
cultural components of self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effort regulation time management
  • learning English
  • resource management strategies
  • Self-regulated Learning
Bandura, A. B. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In Bandura, A. B. Self-Efficacy in Changing Societies (pp. 1- 45). Cambridge University Press.
Corno, L. (2001). Volitional Aspects of Self– Regulated Learning. In Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. Self–Regulated Learning and Academic Achievement (pp. 191-225). Lawrence Erlbaum Associates.
Griffiths, C.. (2008). Strategies and good language learners. In Griffiths, C. Lessons from Good Language Learners (pp. 83- 98). Cambridge University Press.
Mclnerney, D. M. (2008). The Motivational Roles of Cultural Differences and Cultural Identity in Self-Regulated Learning. In Schunk, D.H., & Zimmerman, B. J. Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications (pp. 369- 400). Lawrence Erlbaum Associates.
Meshkat, M. & Shaabani, M. (2013). The Effect of Self-Regulatory Resource Management Strategies on Learning English as a Foreign Language. Unpublished MA dissertation. Shahid Rajaee Teacher Training University.
Nejati, R. Ashrafi, H.R.( 1390/2011). Amare Karbordi be Zabane Sade (Statistics Made Simple). Shahid Rajaee Teacher Training University Publication.
O’Malley, J. M., Chamot, A. U., Stewner-Manzanares, G., Russo, R., & Kupper, L. (1985). Learning strategy applications with students of English as a second language. TESOL Quarterly, 19 (3), 557- 584.
Oxford, R.L. (1990). Direct Strategies for Dealing with Language. In Oxford, R. L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know (pp. 37- 56). NEWBURY HOUSE PUBLISHERS.
___. (1990). Indirect Strategies for General Management of Learning. In Oxford, R. L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. (pp. 135- 150). NEWBURY HOUSE PUBLISHERS.
___. (1990). Looking at Language Learning Strategies. In Oxford, R. L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know (pp. 1- 36). NEWBURY HOUSE PUBLISHERS.
Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Open University Press.
Paris, S.G., Byrnes, J.P., & Paris, A.H. (2001). Constructing Theories, Identities, and Action of Self–Regulated Learners. In Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. Self–Regulated Learning and Academic Achievement (pp. 253-287). Lawrence Erlbaum Associates.
Peck, M.S. (1978). The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth. Touchstone.
Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ).   NCRIPTAL
Rogers, C. (1390/1961).Honare Ensan Shodan (On Becoming a Person). Translated by Mahin Milani. Noy Publication.
Schunk, D. H., & Ertmer, P. A. (2000). Self- Regulation and Academic Learning: Self-Efficacy Enhancing Interventions. In Boekaerts, M.,  Pintrich, P. R., & Zeidner, M. Handbook of Self-Regulation (pp. 631- 649). Academic Press.
Tudge, J., Scrimsher, S. (2003). Lev. S. Vygotsky on Education: A Cultural-Historical, Interpersonal, and Individual Approach to Development. In Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. Educational Psychology: A Century of Contributions (pp. 207- 228). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Zimmerman, B.J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In Boekaerts, M.,  Pintrich, P. R., &Zeidner, M. Handbook of Self-Regulation (pp. 13- 39). Academic Press.
___. (2001). Theories of Self–Regulated Learning and Academic Achievement:  An Overview and Analysis. In Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. Self–Regulated Learning and Academic Achievement (pp. 1-37). Lawrence Erlbaum Associates
Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2003). Albert Bandura: The Scholar and His Contributions to Educational Psychology. In Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. Educational Psychology: A Century of Contributions (pp. 431- 458). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.