بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعة موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، کارشناس ارشد

2 دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، استادیار

3 دانشگاه اصفهان، دکترای آموزش زبان فرانسه

چکیده

هدف از انجام این پژوهش،بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی، در راستای معرفی مدل پردازش اطلاعات به عنوان رویکرد و مقیاسی نو در سنجش انگیزش زبان خارجی است. به این منظور 250 تن از کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در شرکت پایانه‌های نفتی ایران که با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به پرسش‌نامة محقق‌ساخته که بر اساس مدل برگرفته تدوین شده بود، پاسخ دادند. در این پژوهش، برای روایی آزمون از روایی محتوایی، برای پایایی از آلفای کرونباخ، و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی‌تک‌نمونه‌ای استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد؛ مقدار تی به‌دست آمده برای مراحل سه‌گانة مدل پردازش اطلاعات معنی‌دار است. طبق یافته‌های این تحقیق، شرکت‌کنندگان در مرحلة درونداد از سطح انگیزش بالا، در مرحلة پردازش مرکزی از سطح انگیزشی متوسط، و در مرحلة برونداد از انگیزش کمی در یادگیری زبان خارجی برخوردار بوده‌اند.

عنوان مقاله [English]

The Study of Motivation Role and Structure in Learning a Foreign Language Based on Information Processing Model (Case Study of Iranian Oil Terminals Company)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghorbani 1
  • Rezvan Hakim Zadeh 2
  • Mahmoud Reza Gashmardi 3
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role and structure of motivation in learning a foreign language in order to introduce the model ofinformation processing as a new approach and scale to evaluate themotivation of foreign languages.For this purpose,two hundred and fifty participant employees ofthe Iranian Oil Terminals Company enrolled in the English language training courses were selected by using Morgan's table and the random sampling methods.These participants answered the researcher's questionnaire, which was based on the mentioned model. In this study,content validity was used to test validity,Cronbachs alpha coefficient to test perpetuity and one sample T-test for data analyzing.The results of the analysis showed that the Tvalue obtained for triple stages of Information Processing Model is significant.According to the results of this research participants have desirable motivation in input stage,medium level in the central processing stage and little motivation for learning a foreign language in output stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Processing
  • foreign language learning
  • Information Processing Model
  • Input
  • Motivation
  • Output