نویسنده = مهری جلالی
بررسی رابطه بین دانش ارزیابی و دانش آموزشی معلمان ایرانی زبان انگلیسی با در نظر گرفتن تجربه تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22059/jflr.2022.335136.917

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ داود برزآبادی فراهانی؛ مهری جلالی؛ میترا خلیل زاد


نقش بازخورد زبانشناختی و غیر مستقیم در جنبه های گفتمانی متون استدلالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 625-650

10.22059/jflr.2019.276824.606

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ هتاو مردانی بابامیری؛ مهری جلالی