نویسنده = ���������������� ������������
ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 187-206

10.22059/jflr.2018.247058.430

محبوبه شاهسوار؛ سیدمحمد علوی؛ محمدحسین نوروزی