اعتبار فعالیت ها و مواد آموزشی درس کارگاه ترجمه در دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات ترجمه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 47-62

10.22059/jflr.2014.61646

شیرین سلیمی بنی؛ حسین حیدری تبریزی؛ عزیره چالاک


بررسی چندمعنایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب معنی شناسی شناختی: فعل دیداری/ görmǝk / (دیدن)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 243-269

10.22059/jflr.2015.62549

یوسف حضرتی؛ فاطمه یوسفی راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی


هویت حرفه ای گذشته، حال، و آرمانی معلمان زبان انگلیسی: سنجش تاثیر تجربۀ تدریس بر هویت حرفه ای

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 303-320

10.22059/jflr.2017.209863.271

اسماعیل علی سلیمی؛ مهناز مصطفائی علائی؛ رسول نجارباغسیاه


تکوین تدریس فکورانه در معلمین تازه کار زبان انگلیسی: نقش روش یادداشت نویسی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 365-398

10.22059/jflr.2019.255589.492

فواد بهزادپور؛ رضا غفارثمر؛ رامین اکبری؛ غلام رضا کیانی


تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 47-66

محمدرضا دوستی زاده؛ آذر فرقانی تهرانی


مقایسة آموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 57-75

احمد خامسان؛ زهرا برادران خاکسار