نمایه نویسندگان

ح

 • حدادی، محمدحسین نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 97-109]
 • حسن زاده، رضوان ترکیبات اضافی تخصیصی در زبان فارسی در مقایسه با روش‌های بیان آنها در زبان روسی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 5-22]
 • حکیم زاده، رضوان بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعة موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

ر

ش

 • شریفی، شهلا رابطة صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 23-39]

ع

 • عرفانیان قونسولی، لیلا رابطة صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 23-39]

غ

 • غروی، نعیمه سادات بررسی مصداقی امثال و حکم در زبان‌های فارسی و آلمانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-58]

ف

 • فاضل زاد، آرمین بررسی مصداقی امثال و حکم در زبان‌های فارسی و آلمانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 41-58]

ق

 • قربانی، حسین بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعة موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

گ

 • گشمردی، محمودرضا بررسی نقش و ساختار انگیزش در یادگیری زبان خارجی بر اساس مدل پردازش اطلاعات (مطالعة موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران) [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 59-76]

م

 • منسوب بصیری، ایمان کهن‌ترین واژگان دخیل پارسی در فرهنگ و ادبیات ایتالیایی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 77-95]

ن

 • نارنجی، فرح نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 97-109]
 • نبی لو، علیرضا بررسی و تحلیل «نی‌نامه» سرودة مولوی بر مبنای زبان‌شناسی نقش‌گرای سازگانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 111-129]

و

 • ولی پور، علیرضا ترکیبات اضافی تخصیصی در زبان فارسی در مقایسه با روش‌های بیان آنها در زبان روسی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 5-22]