بررسی بعد بازنمایی تصاویر کتاب‌های انگلیسی دورۀ اول متوسطه در چارچوب نشانه‌شناسی اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

با توجه به‌نقش تعیین‌کنندۀ تصاویر در انتقال مفاهیم درسی، پژوهش حاضر تصاویر کتاب‌های انگلیسی دورۀ اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) را از دیدگاه رشد‌شناسی مورد ‌بررسی قرار داده است. نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب نشانه‌شناسی اجتماعی کرس و ون لیون (2006)، چگونگی تغییر فرایند رشدی در مفهوم بازنمایی تصاویر، این سه کتاب را به‌روش کمی و کیفی مورد تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار داده‌ است. نتایج نشان داد که با توجه به‌روند رشد ذهنی دانش‌آموزان، الگوی متناسب با چارچوب نشانه‌شناسی ارائه‌شده در انتخاب تصاویر وجود ندارد. بررسی سه بعد بازنمایی فرایند، شخصیت و محیط به‌ترتیب نشان داد که تغییرات رشدی از شیوۀ روایتی به‌شیوۀ مفهومی، از جزء به‌کل، از کارتون به‌عکس و از محیط‌های بومی به‌محیط‌های غیر بومی در تصاویر این سه کتاب درسی وجود ندارد. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌افزایش دانش و آگاهی مؤلفان کتاب‌های درسی زبان انگلیسی در به‌کارگیری تصاویر در روند یادگیری دانش‌آموزان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Image Representation in Iranian English High School Textbooks: A Social Semiotic Perspective

نویسندگان [English]

  • Ali Roohani
  • khadijeh dayeri
English Department, Shahrekord University
چکیده [English]

Given the vital role of images in conveying meanings in books, the current study analyzed the images of English high school textbooks (Prospect 1, Prospect 2, and Prospect 3) from an ontogenetic perspective. More specifically, It investigated the developmental changes of the representational mode in the images, both quantitatively and qualitatively, based on the Kress and van Leeuwen’s (2006) social semiotic framework. Results revealed that there was no relevant pattern in the image use in line with the semiotic framework, given high school students’ developmental growth. The analysis of three aspects of representational mode, including processes, participants, and settings, showed that changes from narrative to conceptual processes, specifics to generics, cartoons to photographs, and local to non-local settings did not exist in these three textbooks. The findings of the study can help English textbook writers increase their awareness and knowledge regarding the role of images in the students’ learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Images
  • textbooks
  • English
  • Representation
  • Ontogenesis
بحرینی، ن. (1392). تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی. راهبرد فرهنگ، 22، 182-163.
رضوانی، ر.، و حق‌شناس، ب. (1393).7 ارزیابی هم ترازی کتاب‌های کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی رشته‌های علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه براساس اهداف آموزشی اندرسون و کرات‌ول. فصل‌نامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 110-95.
رضی، الف.، (1388). شاخص ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی. سخن سمت، 21، 30-21.
روحانی، ع.، و اکبرپور، س. (1393). نمود جنسیت در کتاب American English File. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، 2، 107-131.
نیک نفس، س.، و علی آبادی، خ. (1392). نقش تحلیل محتوا در فرایند آموزش و طراحی کتاب‌های درسی. مجله جهانی رسانه، 2(16)،150-124.
Ajaye, L. (2013). How teachers deploy multimodal textbooks to enhance English language learning. TESOL Journal, 3, 16-