بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد،‌ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق سعی بر آن داشته تا انعکاس باورهای ایدئولوژیک را از طریق تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی در سرودهای ملی سه گروه کشور، سرمایه محور ، جامعه گرا و مسلمان، بررسی نماید. اکثر تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده در حوزه ی رسانه بوده. با توجه به اینکه سرودهای ملی یکی از مهم ترین مناسبات اجتماعی هستند تاثیرگذاری بسزایی بر باورهای مردم دارند. هدف از این تحقیق ترکیبی نشان دادن دسته بندی درونمایه های ایدئولوژیک و مفاهیم مرتبط با آن هاست که در سرودهای ملی اشاره شده است. برای رسیدن به این هدف ترجمه انگلیسی بیش از 53 سرود ملی بررسی شد. تحلیل این سرودها حاکیست تفاوت های کوچک و بزرگی در سرودهای ملی کشورها وجود داشت. نتایج حاکیست ملی گرایی بیشترین درونمایه ای است که در سرودهای ملی هر سه گروه کشور وجود داشت. بعد از آن آزادی و اتحاد در سرودهای ملی کشورهای جامعه گرا ، آزادی، و دین در کشورهای سرمایه محور، و دین و آزادی در کشورهای مسلمان بیشترین نمود را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Ideological Load of National Anthems of the World

نویسندگان [English]

  • Javad Zare 1
  • Shima Babapour 2
1 Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

This study was an attempt to investigate the reflection of ideological beliefs in the national anthems (NAs) of three groups of countries, i.e. capitalist, socialist, and muslim. Additionally, the study was aimed at revealing a taxonomy of the ideological themes and their associated concepts marked in NAs. To this end, English translation of transcriptions of more than 53 national anthems (totaling 10,000 words) was examined. The analysis showed both slight and marked differences among the NAs of the three groups of countries. The findings indicated both slight and marked differences in the reflection of each ideological concept. Capitalist countries NAs had more frequent representation of ideological themes and concepts, compared to those of the socialist and muslim countries. Regardless of the ideological positions of the three groups of countries, nationalism was found to be the most frequently represented theme. Freedom and unity were represented repeatedly in NAs of socialist countries, whereas religious concepts were largely ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national anthems
  • capitalist
  • socialist
  • Muslim
  • Ideology
  • critical discourse analysis
-7 منابع
احسانی، وجیهه ( 1393 ). استعارة دستوری گذر ایی به منزلة شاخص تعیین سبک. پایان نامة کارشناس ی
ارشد دانشگاه سمنان.
احمدی، زینت ( 1393 ). تحلیل گفتمان انتقا دی استعا رة دستو ری اس مسا زی و وج هی ت در گفتمان
سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون دایک. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
افتخاری، روزبه ( 1387 ). استعاره در زبان فارسی از منظرهلیدی. پایان نامة کارشناس ی ارشد ، دانشگاه
علامه طباطبایی تهران.
چاووشی، مهسا ( 1390 ). کارکرد استعارة دستوری در زبان علم. پایاننامة کارشناس ی ارشد، دانشگاه
علامه طباطبایی تهران.
استعار ة دستوری در ترجمه: بررسی ترجمة حمید رفیعی، و مژگان منصوری از رمان سالار مگ سها 95
دشتی، سیدمحمود و عرفان، حسن ( 1382 ). استعاره ، دایر هالمعارف قرآن کریم. مرکز فرهنگ و معارف
قرآن.
رضویان، حس ین و مبار کی، ساجده ( 1392 ).استعارة دستوری: شاخصی نو در تما یز زبان ادب و علم .
.24-1: پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 31
رضویان، حس ین و احسانی، وجیهه ( 1394 ). کاربرد استعارة دستوری گذرایی در مقایسة سبک دو
: رمان(تحلیل تطبیقی سبک مدیر مدرسه و اسرار گنج درة جنی ). فصلنام هتخص صی نق د ادب ی، 29
.142 -113
زارعی عین القاضی، رضا ( 1387 ). بررس ی مقابل های اصطلاحا ت فرهن گمحو ر غزلی ات حاف ظ و
ترجمههای انگلیسی آن توسط کلارک،آربری و اسمیث. پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
شبانی، انوشه ( 1387 ). بررسی مقابلهای ترجم ة استعارات رنگ در دو ترجم ة انگلیس ی از شاهنام ة
فردوسی. پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
صیفوری، نسرین و حسینی، فاطمه ( 1389 ). استعارة دستوری در مقالات پژوهش ی پزشک ی: بررس ی
-103 : مقایسهای مجلات ایرانی به زبان انگلیسی و مجلات انگلیسی/آمریکا یی. زبا نپژوه ی، 19
.122
فراهانی،علی اکبر و حدیدی ، یاسر ( 1387 ). توجه دوباره به منشاء تکاملی زبان : استعارة گرامری نحوی
.85-51 : در زبان علم و نثر مدرن تخیلی. زبانشناسی کاربردی، 2
کهنمویی پور، ژاله ( 1385 ). نگاه مترجم به زبان مبدأ. چهارمین همایش ادبیات تطبیقی، دانشگاه تهران :
تهران.
گلدینگ، ویلیام( 1954 ). سالار مگ سها، ترجمة حمید رفیعی،( 1363 ) تهران: بهجت.
گلدینگ، ویلیام ( 1954 ). سالار مگ سها، ترجمه ی مژگان منصوری،( 1382 ) تهران: پرگل.
مبارکی، ساجده ( 1391 ). استعارة دستوری در متون علمی وادبی، پایان نامه کارشناس ی ارشد دانشگاه
سمنان.
مدرسی، یحیی ( 1368 ). درآمدی بر جامعهشناسی زبان. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
96 پژوهش های زبانشناختی در زبا نهای خارجی، دورة 9، شمارة 1، فروردین 1398
هاشمی، احمد ( 1388 ). جواهر البلاغه، ترجمة علی اوسط ابراهیمی. قم: نشر حقوق اسلامی.
Anne-Marie, Simon-Vandenbergen, Miriam-Tavernirers, University of Gent Louise-
Ravelli, University of New South Wales, Views From Systematic Functional
Linguistics, John Benjamins Publishing Company. Amsterdam / Philadelphia.
Banks, D. (2003). The evolution of grammatical metaphor in scientific writing.
Berman Antoine (1984). Lepreuve De Letranger, Wikipedia,the free encyelopdia.
Colombi, M.C. (2008). Grammatical metaphor: Academic language development in
latino students in Spanish, In H. Byrnes (Ed), Advanced language learning: The
contribution of Halliday and Vygotsky (in press). London: Continuum. Retrieved
May, 2010, from http://nhlrc.ucla.edu/2008summer/readings/colombi.pdf.
Cutting ,Joan (2002). Pragmatics And Discourse: a resource book for students. Florence,
KY,USA: Routledge.
Davidson.Donald (1978). What Metaphors Mean. The University of Chicago Press.
Eggins, S. (1994). An Introduction to Systemic Functional Linguistics, London: Pinter,.
Farahani, A. A. & Hadidi, Y. (2008). Semogenesis under scrutiny: Grammatical
metaphor in science and modern prose fiction, IJAL, 11 (2), 51-82.
Golding, William (1954). Lord Of The Flies. United Kingdom:Faber and Faber.
Golding ,William (1954). Lord Of The Flies. Canada,Toronto: Penguin Group,.
Halliday, M .A . K (1994). An Introduction to functional Grammar. Revised by christian
M. I. M .Matthiessen . New York: Arnold
Halliday, M. A. K & Matthiesen C, M.I.M (2004). An Introduction to Functional
Grammar. London: Edward Arnold Limited.
Halliday, M. A. K. (1985/1994/1998). An Introduction to Functional Grammar.London:
Edward Arnold Limited.
Martin, J. R., Matthiessen, M. I. M., & Painter, C. (1979).Working with functional
grammar. New York: Arnold.
Ravelli, J. L. (1988). Grammatical metaphor: An initial analysis, In E. Steiner & R.
Veitman (eds.) Oragmatics, Discourse and text: Somesystemically-inspired
approachespp. (133-147). London & New York: Pinter.
Sayfouri, N. (1996). Cognitive processes involved in comprehending major grammatical
features of medical English by Persian students of medicine, Proceeding of
International Conference on Intelligence and Cognitive Systems. Tehran, Iran.
Stephen king (2006). The Book That Changed My Life. The National Book Foundation.
استعار ة دستوری در ترجمه: بررسی ترجمة حمید رفیعی، و مژگان منصوری از رمان سالار مگ سها 97
Taverniers, M. (2003). Grammatical metaphor in SFL: A historiography of the
introduction and initial study of the term, In: Simon-Vandenbergen,
Taverniers&Ravelli (eds.) Grammatical Metaphor: Views from Systemic Functional
Linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory, 236.).Amsterdam: Benjamins, 5-
33.
Thompson, J. (2004).Introducing functional grammar. London: Arnold.
Vandenbergen, S., Marie, A., Taverniers, M., & Ravelli, L. (2003). Grammatical
metaphor, views from systemic functional linguistics. Amsterdam: Benjamins.
Wardhaugh, Ronald (1932). An introduction to sociolinguistics, (Sixth Edition): Wiley-
Blackwell Publication.
دوره 9، شماره 1
طی شماره 173662/18 مورخ 22/7/1397 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تغییر ترتیب انتشار نشریه از دو فصلنامه به فصلنامه موافقت شده است.
اردیبهشت 1398
صفحه 99-122