مرور فراتحلیلی بر روی کارایی حافظه ی کارا(فعال) در جنبه های یادگیری مهارت های نوشتاری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

نوع مقاله : علمی ترویجی(عادی)

نویسنده

گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار ،‌ایران

10.22059/jflr.2022.344447.959

چکیده

با هدف بررسی تاثیر میزان حافظه ی فعال (کارا) در عملکرد کلی و مهارت های نوشتاری (خواندن و نوشتن) در زبان خارجی و غیر بومی، مطالعه ای مروری با طرح نظام مند بر روی 22 مقاله ی استخراج شده از سه پایگاه علمی معتبر داخل و خارج شامل نورمگز، ساینس دایرکت و سیج در فاصله سال های 1990 تا 2021 صورت گرفت. تعداد کل شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 1466 فراگیر زن و مرد و در تمام محدوده ی سنی خردسال و بزرگسال بودند. در انتخاب مقالات با لحاظ 7 معیار گوناگون، بر روی مطالعات استخراج شده کد گذاری اعمال و پروتکل تحقیق ارایه شد. پس ار بررسی خطای سوگیری انتشار و پیش فرض ها، نتایج نشان داد که حافظه فعال (کارا) در سطح معناری کمتر از 0.05 و با ضریب تاثیر بالایی (1.05) با جهت مثبت در فاصله ی اطمینان 95% روی یادگیری جنبه های یادگیری زبان دوم بسیار موثر است. در وهله ی دوم، حافظه فعال (کارا) در سطح معناری کمتر از 0.05 و با ضریب تاثیر بالایی در مهارت خواندن و درک مفاهیم (0.6) با جهت مثبت در فاصله ی اطمینان 95% تاثیر معنادار داشته است اما این تاثیر در مهارت های نوشتن در زبان دوم معنادار نبود (0.05 < 0.93 (. نتایج در نهایت با استناد به محدودیت های مرور حاضر تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta-analysis: The Efficacy of Working Memory Span (WMS) on EFL Written skill Performance

نویسنده [English]

  • marjan vosoughi
Department Of English, Islamic Azad university of Sabzevar, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of Working Memory (WM) on overall L2 performance and written skills (Reading and Writing) within non-native language learning arenas, a systematic review was conducted on 22 articles extracted from three reputable, local and international scientific databases including Noormags, Science Direct and Sage between 1990 and 2021. The total number of participants in this study included 1466 involving both male and female in all age groups of children and adults. In the selection of articles with 7 different criteria, coding was applied to the extracted studies and a research protocol was precisely presented. After examining the publication bias index and preliminary assumptions, the results showed that WM has been efficient at a significance level of less than 0.05 and with a high impact factor (1.05) with a positive direction in the 95% confidence interval on diverse aspects of second language learning. Secondly, WM has also been significant at a significant level less than 0.05 and with a high impact factor on reading comprehension skills and an impact factor (0.6) with a positive direction in the 95% confidence interval but this effect on L2 writing skills was not significant (p = 0.93). The results were finally analyzed with reference to the limitations of the current systematic meta-analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working memory
  • Systematic review
  • Second language skills
  • General language performance
  • Second language writing skills
  • reading comprehension skills
  • Second language writing
 
 
منابع فارسی