جنسیت‌گرایی زبانی در مطبوعات الکترونیکی اسپانیایی زبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

گروه سایر زبانها (زبان اسپانیایی), دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران,

چکیده

موضوع تبعیض علیه زن در زبان اسپانیایی یکی از مباحث روز درجامعه و درمحافل دانشگاهی کشورهای اسپانیایی زبان است و علت بروز این مباحث رشد و تکامل فرهنگ و زبان اسپانیایی است. با افزایش نقش اجتماعی زن درجامعه اسپانیایی زبان، تغییراتی درجهت تکامل در این زبان ایجاد شده است که نیازمند تامل بیشتری است. گروه‌های مدافع حقوق زنان براین باورند که زن در زبان اسپانیایی نادیده گرفته شده است. هدف از این تحقیق بررسی جنسیت‌گرایی در زبان اسپانیایی و عوامل احتمالی بروز آن است. به‌همین منظور چگونگی کاربرد جنسیت دستوری اسم برای اشاره به‌شغل زنان را درمطبوعات الکترونیکی اسپانیایی زبان به‌عنوان جامعه نمونه آماری مطالعه خواهیم کرد. دربرخی موارد کاربرد اسم با جنسیت دستوری مذکر برای اشاره به‌شغل و حرفه زن ترجیح داده می‌شود. پژوهش حاضر به‌بررسی علل این پدیده فرهنگی که منجر به‌نادیده گرفته شدن زن در زبان کنونی شده می‌پردازد. درهمین راستا، با استفاده از روش تحقیق تجربی و بر اساس داده‌های به‌دست آمده از روزنامه‌های الکترونیکی سه کشور اسپانیایی زبان آرژانتین، مکزیک و اسپانیا، موضوع جنسیت‌گرایی در زبان به‌کار گرفته شده در مطبوعات الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق، علاوه بر این‌که شناخت واقعیت موجود در کاربرد موارد متناقض اسم مذکر برای اشاره به‌اسم شغل زن را در این سه کشور ممکن می‌سازد، همچنین ضرورت و اهمیت به‌کارگیری صحیح جنسیت دستوری در زبان اسپانیایی کنونی را برای دانشجویان و مترجمان زبان اسپانیایی روشن خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic sexism in Spanish language electronic newspaper

نویسنده [English]

  • Pardis Parvizi
Department of Other Languages (Spanish), Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

The discrimination against women in language is one of the most discussed topics in societies and academic centers in Spanish speaking countries. The reason for this debate is the development of the Spanish culture and language. With the increasing social role of women in Spanish speaking countries, changes have taken place in the development of this language that require further reflection. Women's rights activists believe that women have been ignored in Spanish. The goal of this study is to investigate sexism in Spanish language and its possible causes. For this, we will study how the grammatical gender of the names of women's jobs is used in the electronic newspapers in Spanish as a statistical population. In some job nous, the use of the masculine nouns is preferred to refer to the feminine gender. The present study examines the causes of this cultural phenomenon that has caused women to be ignored in the current language. In order to do this, an investigation has been carried out through experimental methodology, and based on data from electronic newspapers from three Spanish speaking countries in Argentina, Mexico and Spain, examines the subject of gender discrimination in grammar and the newspapers. The results of this study allow us to know the reality of the contradictory use of the masculine noun to refer to the name of feminine jobs in these three countries, also, it will familiarize Spanish students and translators with the importance of grammatical gender in the today's Spanish language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistic sexism
  • feminine grammatical gender
  • Spanish language
  • Linguistics
  • Sociolinguistics