ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این پژوهش توصیفی-تحلیلی، بررسی روابط بین تصویر و متن در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی کاتینگ ایج و امریکن انگلیش فایل براساس چارچوب نظریه نقش‌گرای هلیدی و نظریه نشانه-شناسی کرِس و فان لیوین است. این نظریه‌ها با مشخص کردن روابط بین تصویر‌ و متن‌، روشی را برای درک بیشتر معنا در کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی به زبان‌آموزان ارائه می‌دهند. این پژوهش سه معنای اندیشگانی، بینافردی و متنی را در تصاویر و متن بررسی می‌کند‌. نتایج این پژوهش در برگیرنده چند نکته می‌باشد. نخست، بررسی معنای اندیشگانی حاکی از این است که روابط بین تصاویر و متن‌ در دو گروه تفصیلی و بروز کلامی و ذهنی افکار خلاصه می‌شود. دوم، بررسی معنای بینافردی نشان می‌دهد این روابط به دو نوع معنای تعاملی و سنجشی تقسیم می‌شوند. سوم، بررسی معنای متنی رابطه‌ بین تصویر و متن را در دو گروه اطلاعات کهنه و نو، و اطلاعات واقعی و ایده‌ال تقسیم می‌کند. سرانجام، این پژوهش بر اهمیت این روابط معنایی برای فهم متن‌های چند شیوه‌ای و تاثیر آن بر مخاطب تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Images/Texts Relations in English Teaching Textbooks

نویسنده [English]

  • Ali Roohani
shahrekord University
چکیده [English]

The aim of this descriptive-analytic article is to investigate the relations between images and their related texts in American English File and Cutting edge ELT textbook series based on the frameworks of Halliday’s systemic functional linguistics and Kress and van Leeuwen’s semiotics. These theories offer a way to understand meaning in multimodal English teaching textbooks by defining the relationships between images and their related texts. This article suggests four points through investigating three meanings (ideational, interpersonal, and textual) in the images and texts. Firstly, the investigation of the ideational meaning suggests that the relationships between images and texts are summarized in two groups including expansion and projection. Secondly, the analysis of the interpersonal meaning indicates that these relationships are summarized in two kinds of meanings, including interactive and evaluative. Thirdly, the analysis of the textual meaning shows that these relations are divided in new/given information and real/ideal information. Finally, this study highlights the importance of these semantic relations to understand multimodal texts and their impacts on the readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image
  • Text
  • textbook
  • Semiotics
  • Meaning
منابع
رضایی، ط. (1393). بازنمایی جنسیت در متون دیداری کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی به غیر انگیسی‌زبانان از منظر نشانه‌شناسی تصویری. جستارهای زبانی. دوره3.شماره 24.ص 115-140.
Cunningham, S., Moor, P., Eales, F., & Comyns, J (2005). Cutting edge series (2nd ed.). London: Pearson Longman.
Gill, T. (2002). Visual and verbal playmates: An exploration of visual and verbal modalities in children’s picture books. Unpublished master’s thesis, University of Sydney, Australia.
Halliday, M. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold.
Halliday, M. (1994). An introduction to functional grammar (2nd ed.). London: Edward Arnold.
Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal, 48(4), 315-328.
Kress, G. & van Leuween, Th. (1996). Reading images, the grammar of visual design. (1 st   ed.). New York: Routledge.
Kress, G. & van Leuween, Th. (2006). Reading images, the grammar of visual design. (2nd ed.). New York: Routledge.
Lester, D. M. (2000). Visual communication with messages (2nd ed.). Boston: Wadsworth.
Latham-Koening, C., Oxenden, C., & Seligson, P. (2014). American English file series (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
Lim, V.F. (2004). Developing an integrative multi-semiotic model. In K. O’Halloran (Ed.). Multimodal discourse analysis: Systemic functional perspectives (pp. 220-246). London: Continuum.
Martinec, R., & Salway, A. (2005). A system for image-text relations in new (and old) media. Visual Communication, 4(3), 337-371.
Nordensvärd, E. (2010). Multimodality: An EFL textbook comparison using multimodal discourse analysis. Retrieved February 2016 from World Wide Web:  http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:395278/FULLTEXT01.pdf
Parsa, A. F. (2004). Visual semiotics: How still images mean? Interpreting still images by using semiotic approaches. Retrieved September 15, 2015, from World Wide Web:  http://www.citizendev.webs.com/pdfs and readings/visualsemiotics.pdf
 Richards, C. (2001). Hypermedia, internet communication, and the challenge of redefining literacy in the electronic age. Language Learning and Technology, 4(2), 59-77.
Schwarcz, J. (1982). The ways of the illustrator: Visual communication in children’s literature. Chicago: American Library Association.
Sipe, L. R. (1998). How picture books work: A semiotically framed theory of text-picture relationships. Children’s Literature in Education, 29(2), 97-108.
Thompson, G. (1997). Introducing functional grammar (2nd ed.). London: Edward Arnold.
 Unsworth, L. (2006). Towards a metalanguage for multiliteracies education: Describing the meaning-making resources of language-image interaction. English Teaching: Practice and Critique, 5(1), 55-76.
van Leuween, Th. (2005). Introducing social semiotics. London: Routledge.
Wu, S. (2014). A multimodal analysis of image-text relations in picture books. Theory and Practice in Language Studies, 4(7), 1415-1420.