نویسنده = ������������ ������������������� ����������