ارزیابی مقایسه‌ای انواع تمرین‌ها در کتاب‌های انگلیسی دانشگاهی ایران در برابر همتاهای بین‌المللی آن‌ها با تمرکز بر گفتمان ارتباطی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jflr.2022.345191.962

چکیده

مطالعه حاضر با رویکرد انتقادی شناختی و باهدف آگاهی‌رسانی و تکیه بر چهارچوب‌های نظری سعی دارد به وجود یک خلأ بزرگ و مورد غفلت واقع شده در حوزه آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی بپردازد که همان نبود رویکرد ارتباطی یا به طور دقیق‌تر نبود تمرینات ارتباطی در این کتاب‌ها است. ازاین‌رو این پژوهش به بررسی و مقایسه انواع تمرین‌ها در سه کتاب انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانی و سه همتای بین‌المللی آن‌ها پرداخته است. همچنین نظرات اساتید ایرانی از طریق انجام مصاحبه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در اکثر کتاب‌های درسی انگلیسی با اهداف دانشگاهی ایرانی تمرینهای ارتباطی وجود ندارد. از سوی دیگر در کتاب‌های همتای بین‌المللی تمرینهای ارتباطی به‌وفور و تنوع بالا دیده می‌شود. علاوه بر این نتایج ضمنی مطالعه نشان داد که کتاب‌های بین‌المللی حاوی تمرین‌های ارتباطی در حوزه مهارت‌های شناختی فرازبانی نیز بودند. تمامی مصاحبه‌شوندگان از نظر شناختی با یافته‌های حاصل از بخش اول این مطالعه موافق بودند. همچنین آن‌ها به موانع طراحی تمرینات ارتباطی و ارائه راهکار‌های مناسب اشاره کردند. پیشنهاد این مقاله این است که طراحی تمرین‌هایی در کتابها که ارتباط را بر‌می‌انگیزد می‌تواند در زمینه بهبود قدرت ارتباط دانشجویان در انگلیسی با اهداف ویژه بسیار راهگشا باشد. امید است این نتایج به‌عنوان یک ابزار شناختی باعث افزایش آگاهی در نویسندگان کتاب‌ها، اساتید و دانشجویان در شاخه انگلیسی با اهداف دانشگاهی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Evaluation of Activity Types in Locally Developed Iranian EAP Textbooks versus International Counterparts: Communication in Focus

نویسندگان [English]

  • Amir Biglar-Beigi Ghajarieh 1
  • Ali Salami 2
  • samira Samira 1
1 Department of TEFL, Faculty of Social Sciences, University of Ershad Damavand, Tehran, Iran.
2 Department of English, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study with a cognitive critical approach and with the aim of informing and relying on theoretical frameworks tries to deal with the existence of a large and neglected gap in the field of English for Academic Purpose (EAP), which is the lack of Communicative Language Teaching (CLT) approach or more precisely, the lack of communicative activities in EAP books. Therefore, this research has investigated and compared the types of activities in three Iranian EAP textbooks and their three international counterparts. Also, the perceptions of Iranian EAP instructors have been investigated through interviews. The findings of the research showed that there are no communicative activities in most Iranian EAP textbooks. On the other hand, in their international counterparts, communicative activities were abundant and highly varied. In addition, the implicit results of the study showed that the international EAP books contained communicative activities in the field of extending skills or soft skills. All interviewees agreed with the findings of the first phase of this study. They also pointed out the obstacles in designing communicative activities and providing suitable solutions. The suggestion of this article is that designing activities in EAP books that stimulate communication can be very helpful in improving students' communication in EAP. It is hoped that these results as a cognitive tool will increase the awareness of authors, professors and students in EAP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EAP
  • Textbook Evaluation
  • TBLT
  • Communicative Discourse
  • Task and activities
 
 
 
 
 
 
فهرست پیکره این پژوهش
Babaie Zakliki, M. (2005). English for the students of Business Administration. Tehran: SAMT Publication.
Corballis, T., Jennings, W. (2009). English for Management Studies in Higher Education Studies, Course Book. Garnet Publication.
Cotton, D., Falvey, D., Kent S. (2009). Intermediate Market Leader. Pearson- Longman Publication.
Hobbs, M., Keddle, J. (2006). Oxford English for Careers: commerce, Oxford University Press.
Moshabbaki, A., Rohani, M., Ghajarieh, A., Mozaheb, M. (2019). ESP for Students of Management and Translation Emphasizing Key Managerial concepts. Tehran: Eghbal Publication.
Moshfeghi, F. (1997). English for the Students of Management. Tehran: SAMT.