عاملیت بالقوه‌ی برقراری ارتباط کامپیوتری‌ همزمان مبتنی بر ویدئو بر تمایل به برقراری ارتباط در داخل وخارج از کلاس درس و توانش بین‌فرهنگی فراگیران زبان انگلیسی به ‌عنوان زبان خارجه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 مربی در دانشکده پیراپزشکی شیراز،اداره آموزش وپرورش فارس و کانون زبان ایران

چکیده

ساختارهای تمایل به برقراری ارتباط و توانش بین‌فرهنگی جزو عوامل تأثیر‌گذار بر موفقیت یا عدم‌موفقیت هر برقراری ارتباط هستند. تحقیق حاضر به بررسی عاملیت بالقوه‌ی کلاسهای برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان مبتنی بر ویدئو بر تمایل به برقراری ارتباط در داخل وخارج از کلاس درس و توانش بین‌فرهنگی فراگیران زبان خارجه پرداخت. بدین‌منظور، 52 فراگیر سطح متوسط با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت از طریق آزمون تعیین سطح سلوشنز انتخاب و بطور تصادفی به گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده‌‌های مورد نیاز از طریق مقیاس تمایل به برقراری ارتباط در داخل کلاس، مقیاس تمایل به برقراری ارتباط در خارج از کلاس، و مقیاس توانش بین‌فرهنگی جمع آوری شدند. ویدئوهای مبتنی بر فرهنگ با هدف بالا بردن آگاهی فراگیران نسبت به فرهنگ مقصد و تحریک توانش بین‌فرهنگی آنها با کسب بصیرت نسبت به فرهنگ خود و دیگران در هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. نرم‌افزار پروتکل اینترنت دیسکورد برای فراگیران گروه آزمایش فرصت تعامل در یک کانال گفتگو را فراهم آورد. اما گروه کنترل روی محتوای ویدئو‌ها مذاکره‌ی رو در رو داشتند. نتایج نشان داد که کلاس همزمان به پیشرفت آمار‌ی معنا‌دار‌ی در تمایل به برقراری ارتباط در داخل و خارج از کلاس منجر شد. در رابطه با توانش بین‌فرهنگی، گر‌چه در هر دو گروه افزایش توانش بین‌فرهنگی مشاهده شد، تفاوت معناداری بین دو گروه گزارش نشد. در دنیایی که سریعأ رو به تنوع است، تسهیل تمایل به برقراری ارتباط فراگیران و تشویق آنها برای اینکه سخنورانی بین‌فرهنگی شوند باید جزو الویت‌های معلمین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Potentiality of Synchronous Video-Based Computer-Mediated Communication on EFL Learners' Inside and Outside Classroom Willingness to Communicate and Intercultural Competence

نویسنده [English]

  • Naeem Moradian 2
2 An instructor at Shiraz Paramedical University, Fars Education Department, and Iran Language Institute-Fars, Iran.
چکیده [English]

The two constructs of Willingness to Communicate (WTC) and Intercultural competence (IC) are among influential factors affecting the success or failure of communication. This study aimed at exploring the potentiality of synchronous video-based computer-mediated communication class on intermediate EFL learners' inside and outside the classroom WTC and IC. In so doing, 52 intermediate learners from different cultural backgrounds selected through the Solutions Placement Test (SPT) were randomly assigned to experimental and control groups. The necessary data were collected through WTC Inside the Classroom Scale, WTC Outside the Classroom Scale, and IC Scale. Culturally-based videos were implemented in both groups to raise students' awareness of target culture and to trigger their intercultural competence by gaining insight into their own and other cultures. Voice over Internet Protocol (VoIP) software, Discord, enabled the participants of the experimental group to communicate on a chat channel. However, the control group had face to face negotiation on video contents. The results indicated that synchronous class led to a statistically significant improvement in both inside and outside the classroom WTC. With regard to IC, although the intercultural competence of both groups improved, no significant difference was reported between the two groups. In the rapidly diversifying world, facilitating learners' WTC and pushing them to become intercultural speakers should be among teachers' priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-mediated Communication
  • Synchronous Computer-Mediated Communication
  • Inside Classroom Willingness to Communicate
  • Outside Classroom Willingness to Communicate
  • Intercultural Competence