عاملیت بالقوه‌ی برقراری ارتباط کامپیوتری‌ همزمان مبتنی بر ویدئو بر تمایل به برقراری ارتباط در داخل وخارج از کلاس درس و توانش بین‌فرهنگی فراگیران زبان انگلیسی به ‌عنوان زبان خارجه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استاد‌یارآموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، مربی پاره‌وقت دانشکده پیراپزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ساختارهای تمایل به برقراری ارتباط و توانش بین‌فرهنگی جزو عوامل تأثیر‌گذار بر موفقیت یا عدم‌موفقیت هر برقراری ارتباط هستند. تحقیق حاضر به بررسی عاملیت بالقوة کلاس‌های برقراری ارتباط کامپیوتری همزمان مبتنی بر ویدئو بر تمایل به برقراری ارتباط در داخل و خارج از کلاس درس و توانش بین‌فرهنگی فراگیران زبان خارجه پرداخت. بدین‌منظور، 52 فراگیر سطح متوسط با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت از طریق آزمون تعیین سطح سلوشنز انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده‌‌های مورد نیاز از طریق مقیاس تمایل به برقراری ارتباط در داخل کلاس، مقیاس تمایل به برقراری ارتباط در خارج از کلاس، و مقیاس توانش بین‌فرهنگی جمع‌آوری شدند. ویدئوهای مبتنی بر فرهنگ با هدف بالا بردن آگاهی فراگیران نسبت به فرهنگ مقصد و تحریک توانش بین‌فرهنگی آن‌ها با کسب بصیرت نسبت به فرهنگ خود و دیگران در هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. نرم‌افزار پروتکل اینترنت دیسکورد برای فراگیران گروه آزمایش فرصت تعامل در یک کانال گفتگو را فراهم آورد. اما گروه کنترل روی محتوای ویدئو‌ها مذاکرة رودررو داشتند. نتایج نشان داد که کلاس همزمان به پیشرفت آمار‌ی معنا‌دار‌ی در تمایل به برقراری ارتباط در داخل و خارج از کلاس منجر شد. در رابطه با توانش بین‌فرهنگی، گر‌چه در هر دو گروه افزایش توانش بین‌فرهنگی مشاهده شد، تفاوت معناداری بین دو گروه گزارش نشد. در دنیایی که سریعاً رو به تنوع است، تسهیل تمایل به برقراری ارتباط فراگیران و تشویق آن‌ها برای اینکه سخنورانی بین‌فرهنگی شوند باید جزو الویت‌های معلمین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Potentiality of Synchronous Video-Based Computer-Mediated Communication on EFL Learners' Inside and Outside Classroom Willingness to Communicate and Intercultural Competence

نویسندگان [English]

  • Farokhlaqa Heidaei 1
  • Naeem Moradian 2
1
2 An instructor at Shiraz Paramedical University, Fars Education Department, and Iran Language Institute-Fars, Iran.
چکیده [English]

The two constructs of Willingness to Communicate (WTC) and Intercultural competence (IC) are among influential factors affecting the success or failure of communication. This study aimed at exploring the potentiality of synchronous video-based computer-mediated communication class on intermediate EFL learners' inside and outside the classroom WTC and IC. In so doing, 52 intermediate learners from different cultural backgrounds selected through the Solutions Placement Test (SPT) were randomly assigned to experimental and control groups. The necessary data were collected through WTC Inside the Classroom Scale, WTC Outside the Classroom Scale, and IC Scale. Culturally-based videos were implemented in both groups to raise students' awareness of target culture and to trigger their intercultural competence by gaining insight into their own and other cultures. Voice over Internet Protocol (VoIP) software, Discord, enabled the participants of the experimental group to communicate on a chat channel. However, the control group had face to face negotiation on video contents. The results indicated that synchronous class led to a statistically significant improvement in both inside and outside the classroom WTC. With regard to IC, although the intercultural competence of both groups improved, no significant difference was reported between the two groups. In the rapidly diversifying world, facilitating learners' WTC and pushing them to become intercultural speakers should be among teachers' priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-Mediated Communication
  • Synchronous Computer-Mediated Communication
  • Inside Classroom Willingness to Communicate
  • Outside Classroom Willingness to Communicate
  • Intercultural Competence
Abrams, Z. I. (2003). The effect of synchronous and asynchronous CMC on oral performance in German. The Modern Language Journal, 87(2), 157-167.
Aubrey, S. (2011). Facilitating interaction in East Asian EFL classrooms: Increasing students' willingness to communicate. Language Education in Asia, 2(2), 237-245. doi: 10.5746/LEiA/11/V2/12/A06/Aubrey
Beauvois, M. H. (1997). Write to speak: The effect of electronic communication on the oral achievement of fourth semester French students. In J. Muyskens (Eds.), New ways of learning and teaching: Focus on Technology and foreign language education. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
Bozorgian, H., & Shamsi, E. (2020). Computer-assisted pronunciation training on Iranian EFL learners’ use of suprasegmental features: A case study. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal, 21(2), 93-113.
Byram, M. (2012). Language awareness and (critical) cultural awareness-relationships, comparisons and contrasts. Language Awareness, 2(1), 5-13. doi: 10.1080/09658416.2011.639887
Cao, Y., & Philp, J. (2006). Interactional context and willingness to communicate: A comparison of behavior in whole class, group and dyadic interaction. System, 34(4), 480-493.
Chao, T. (2014). The development and application of an intercultural competence scale for university EFL learners. English Teaching & Learning, 38(4), 79-124. doi: 10.6330/ETL.2014.38.4.04
Chun, D. M. (2011). Developing intercultural communicative competence through online exchanges. CALICO Journal, 28(2), 392-419.
Côté, S., & Gaffney, C. (2018). The effect of synchronous computer-mediated communication on beginner L2 learners’ foreign language anxiety and participation. The Language Learning Journal46(3), 1-12. doi: 10.1080/09571736.2018.1484935
Crystal, D. (2020). English Language. UK: Encyclopedia Britannica.
Deardoff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241-266. doi:10.1177/1028315306287002
Deardorff, D. K., & Jones, E. (2012). Intercultural competence: An emerging focus in
international higher education. In D. K. Deardorff, H. de Wit, H., J. Heyl, & T.
Adams (Eds.), The SAGE handbook of international higher education (pp. 283-
304). SAGE Publications, Inc.
Denies, K., Yashima, T., & Jenessen, R. (2015). Classroom versus societal willingness to communicate: Investigating French as a second language in Flanders. The Modern Language Journal, 99(4), 718-739.  doi: https://doi.org/10.1111/modl.12276
Fantini, A. (2006). Exploring and Assessing Intercultural Competence. St. Louis, MO: Center of Social Development Washington University.
Hagley, E. (2020). Effects of virtual exchange in the EFL classroom on students' cultural and intercultural sensitivity. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal, 21(3), 74-87.
Hsu, S. Y., & Beasley, R. (2019). The effects of international e-mail and Skype interactions on computer-mediated perceptions and attitudes and intercultural competence in Taiwanese students. Australian Journal of Educational Technology, 35(1), 149-162.
Ilie, O. (2019). The intercultural competence: Developing effective intercultural communication skills. International conference Knowledge-Based Organization, 25(2), 264-268. doi: 10.2478/kbo-2019-0092
Jelfs, A., & Richardson, J. T. E. (2012) The use of digital technologies across life span in distance education. British Journal of Educational Technology, 44(2), 338-351.
Kang, S. J. (2005). Dynamic emergence of situational willingness to communicate in a second language. System 33, 277–92.
Ko, C. J. (2012). Can synchronous computer-mediated communication (CMC) help beginning-level foreign language learners speak? Computer Assisted Language Learning, 25(3), 217-236. doi: 10.1080/09588221.2011.649483
Kumi-Yeboah, A. (2018). Designing cross-cultural collaborative online learning framework for online instructors. Online Learning, 22(4). 181-201. doi: 10.24059/olj.v22i4.1520
Lee, J. S., & Lee, K. (2020). Role of L2 motivational self-system on willingness to communicate of Korean EFL university and secondary students. Journal of Psycholinguist Research, 49147-161. doi: 10.1007/s10936-019-09675-6
LeShea, A. V. (2013). The effects of synchronous class sessions on students' academic achievement and levels of satisfaction in an online introduction to computer course (Doctoral dissertation, Liberty University). Retrieved from http://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/769
MacIntyre, P. D. (1994). Variables underlying willingness to communicate: A causal analysis. Communication Research Reports, 11, 135–142.
MacIntyre, P. D., Baker, S. C. Clément, R., & Conrod, S. (2001). Willingness to communicate, social support, and language-learning orientations of immersion students. Studies in Second Language Acquisition 23 (3): 369-388. doi:10.1017/S0272263101003035
MacIntyre, P. D., & Charos, C. (1996). Personality, attitudes and affect as predictors of second language communication. Journal of language and social psychology, 15, 3-26.
MacIntyre, P. D., & Clément, R. (1996, August). A model of willingness to communicate in a second language: The concept, its antecedents, and implications. Paper presented at the 11th World Congress of Applied Linguistics, Jyväskylä, Finland.
MacIntyre, P. D., Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation. Modern Language Journal, 82, 545-562.
Mai, T. T. P., Weist, G. M., & Nguyen, N. D. (2020). Asynchronous video-based discussion for the enhancement of intercultural competence among Vietnamese non-English majors. Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal, 21(3), 159-174.
Marzban, A., & Esmaeilzadeh Ghom, M. A. (2017). The effects of Computer-Mediated Communication (CMC) and learners’ gender on EFL university students’ idiom learning. Journal of Foreign Language Research, 6(2), 365-392. doi: 10.22059/JFLR.2017.217428.293
McCroskey, J. C. (1992). Reliability and validity of the willingness to communicate scale. Communication Quarterly, 40, 16-25.
McCroskey, J. C., & Baer, J. E. (1985). Willingness to communicate: The construct and its measurement. Paper presented at the annual convention of the Speech Communication Association, Denver, CO.
Mozafarianpour, A., & Tahriri, A. (2016). Impact of synchronous computer-mediated communication on EFL learners' collaboration: A quantitative analysis. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 7(4), 115-140.
O’Rourke, B., & Stickler, U. (2017). Synchronous communication technologies for language learning: Promise and challenges in research and pedagogy. Language Learning in Higher Education, 7, 1- 20.
Rafieyan, V., Sharafi-Nejad, M., Khavari, Z., Eng, L. S., & Mohamed, A. R. (2014). Pragmatic comprehension development through telecollaboration. English Language Teaching7(2), 11-19. doi : 10.5539/elt.v7n2p11
Recheva, V. (2018). Social aspects of synchronous virtual learning environments. AIP Conference Proceedings, 2048(1), 020032 (2018). doi: 10.1063/1.5082050
Redmond, V. M. (2015). Face and politeness theories. English Technical Reports and White Papers. Retrieved from https://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/2
Reinders, H., & Wattana, S. (2012). Talk to me! Games and students' willingness to communicate. In H. Reinders (Ed.), Digital Games in Language Learning and Teaching. Basingstoke, UK: Macmillan, 156-188.
Rezai, A., & Zafari, N. (2010). The impact of Synchronous Computer-Mediated Communication (SCMC) on the oral proficiency of Iranian EFL Learners. IJAL, 13(2), 101-120.
Ritchie, M., & Black, C. (2012). Public internet forums: Can they enhance argumentative writing skills of L2 learners? Foreign Language Annals, 45(3), 349-361.
Sercu, L. (2004). Assessing intercultural competence: A framework for systematic test development in foreign language education and beyond. Intercultural Education, 15(1), 73-89. doi: 10.1080/1467598042000190004
Shahini, A. (2015). Willingness to communicate in synchronous and face-to-face conversation modes: A case study. International journal of language and Linguistics, 3(5), 292-297.
Smaldino, S., Lowther, D., & Russell, J. (2012). Instructional technology and media for learning (10th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Soo, R. S., & Goh, H. S. (2013). Reticent students in the ESL classrooms. Advances in Language and Literary Studies, 4(2), 64-73.
Stephenson, J., & Limbrick, L. (2015). A review of the use of touch-screen mobile devices by people with developmental disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 3777-3791.
Stier, J. (2006). Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence. Journal of Intercultural Communication, 11, 2-12.
Suksawas, W. (2011). A sociocultural study of EFL learners’ willingness to communicate (Doctoral dissertation, University of Wollongong).  Retrieved from http://ro.uow.edu.au/ theses/3427
Tran, T. Q., & Doung, T. M. (2018). The effectiveness of the intercultural language communicative teaching model for EFL learners. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 3(1), 1-17.
Turoff, M., & Hiltz, S. R. (1978). The network nation: Human communication via computer, Reading, MA: Addison Wesley.
Vongsila, V., & Reinders, H. (2016). Making Asian learners talk: encouraging willingness to communicate. RELC Journal, 47(3), 1-17. doi: 10.1177/0033688216645641
Warschauer, M. (1996). Comparing face-to-face and electronic discussion in the second language classroom. CALICO Journal, 13(2), 7-26.
Yanguas, I. (2012). Task-based oral computer-mediated communication and L2 vocabulary acquisition. CALICO, 29(3), 507-531.
Yanguas, I., & Flores, A. (2014). Learners’ willingness to communicate in face-to-face versus oral computer mediated communication. The jaltcalljournal, 10(2), 83-103.
Yu, M. (2009). Willingness to communicate of foreign language learners in a Chinese setting (Doctoral dissertation, Florida State University). Retrieved from http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_etd-0887
Zheng, B., & Warschauer, M. (2017). Epilogue: Second language writing in the age of computer-mediated communication. Journal of Second Language Writing, 36, 61–67. doi: 10.1016/j.jslw.2017.05.014