ترکیبات اضافی تخصیصی در زبان فارسی در مقایسه با روش‌های بیان آنها در زبان روسی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات روسی

2 تهران، دانشگاه تهران، دکترای زبان روسی

چکیده

تاکنون پژوهش‌های بسیاری پیرامون مسایل مربوط به ترکیبات اضافی تخصیصی درزبان فارسی وروسی انجام شده است؛بااین حال،تجربه درزمینة آموزش این مبحث دردانشگاه‌هاومراکز آموزش عالی،نشان می‌دهد که به دلیل فزونی روش‌هاوابزارهای دستوری و نحوی،بیان مفهوم اختصاص درزبان روسی(اعم ازحالت‌های دستوری اسم وحروف اضافه)،بحث پیرامون کاربرد درست معنایی ودستوری معادل ترکیبات اضافی تخصیصی زبان فارسی به روسی،هنوز هم یکی از مباحث پیچیده و مهمی است که مشکلات فراوانی رابرای زبان‌آموزان کشورمان درزمینه‌های یادگیری زبان روسی وترجمه به‌وجود میآورد.درزبان فارسی،ترکیبات اضافی تخصیصی یااختصاصی به کمک نقش‌نمای اضافة کسره رابطة نحوی برقرارکرده ومفهوم نسبت واختصاص چیزی به چیز دیگر را بیان می‌کنند؛ مهمترین و پرکاربرد‌ترین معادل ترکیبات اضافی اختصاصی زبان فارسی در زبان روسی، گروه‌واژه‌های با متمم اسم ناهماهنگ (??????????????? ???????????) و هماهنگ (????????????? ???????????) در زبان روسی می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی ماهیت ترکیبات اضافی تخصیصی در زبان فارسی، در مقایسه با روش‌ها و ابزارهای بیان آن‌ها در زبان روسی می‌پردازیم.

عنوان مقاله [English]

Persian Ezafi-e Takhsisi Structures and the Ways of Expressing Them in The Russian Language

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hasanzadeh 1
  • Alireza Valipour 2
چکیده [English]

Russian and Persian , which belong to the same linguistic family ( Indo-European languages ) , share a set of common morphological and syntactic features. The issue of ezafi structures has attracted the attention of linguists both in Persian and Russian ( ???????????). Ezafi structures (including mozaf and mozafon elayh ) are studied in Persian grammar as a subcategory of noun phrases. A number of famous Persian linguists and grammarians categorize ezafi structures under nominal motammems – although without their prepositions and postpositions. There are different relations between mozaf and mozafon elayh, including possession , similarity, type and make- up. In these senses , Persian ezafi structures have different equivalents in the Russian language, and the most important and common equivalents are ????????????? ? ??????????????? ???????????. The present study investigates the nature of Persian ezafi - e takhsisi structures and the ways of expressing them in the Russian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ezafi-e Takhsisi Structures
  • Motammem
  • Mozaf
  • Mozafon Elayh
  • Nominal Motammem