بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 255-268

10.22059/jflr.2019.257765.510

شلیر ابراهیم شریفی؛ علیرضا ولی پور


ساخت و روایی‌سنجی پرسشنامه راهبردهای خودنظم‌بخشی در مهارت شنیداری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 603-626

10.22059/jflr.2018.249347.450

امیر حسین سر کشیکیان؛ عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ منیره معماریان


عملگرهای ناقص ساز در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 269-298

10.22059/jflr.2019.254969.490

رحمان ویسی حصار؛ حبیب سلیمانی