نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی فرآیندهای واژی در گونه زبان زندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-138

10.22059/jflr.2018.239191.371

آمنه مسن آبادی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی