نویسنده = �������������� ��������
بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-30

10.22059/jflr.2016.62808

علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی